Върни се горе


Формиране на три нива на болнично обслужване - общински, областни и високотехнологични болници, които да бъдат осигурени с необходимите ресурси за гарантиране на качествени медицински дейности, предвижда приетата от правителството Концепция за преструктуриране на системата за болничната помощ. Акцент в нея се поставя и върху ресурсното обезпечаване на спешната медицинска помощ.

Реформата в болничната помощ ще се реализира на базата на критерии за оценка – 24-часов прием на пациенти, собствен квалифициран кадрови ресурс, медицинска апаратура и оборудване в съответствие с медицинските стандарти. На тази база е изготвен анализ за осигуреност със спешни звена в районите за своевременно предоставяне на медицинската помощ на населението и транспорт при необходимост.

Следващият етап е свързан с развитие на дейностите за долекуване и продължително лечение. Планира се и създаването на високотехнологични болници, разпределени в шест функционално обособени здравни региона в страната. Приема се, че най-подходящо за организация, планиране и управление на дейността на териториалната система от болнични лечебни заведения е разделянето на Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен региони.

Предвижда се още средствата от европейските фондове да се насочват към лечебни заведения с потенциал да запазят финансова стабилност и да гарантират ефективност на използваните обществени ресурси и изпълняващи критериите за предоставяне на качествена медицинска помощ.

Очакваните резултати от преструктурирането на болничната помощ са подобряване на достъпа до болнични услуги, повишаване на качеството на медицинската помощ, координация и взаимно допълване на структурите, намаляване на общата заболеваемост, инвалидизация и смъртност. 

Пълна информация за Концепцията за преструктуриране на системата за болничната помощ можете да намерите в сайта на Министерството на здравеопазването – раздел „Нормативни актове” – „Проекти”.

Сподели в: