Върни се горе

Процедурата за подаване на проекти за финансиране на здравеопазването по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. започна.

Общо 148 млн. лв. е безвъзмездната помощ, за която могат да кандидатстват лечебните заведения, чийто принципал е държавата. Тя ще се отпусне по процедура BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Бенефициент е Министерството на здравеопазването.

По тази програма лечебните заведения ще могат да кандидатстват за нужната им апаратура, с която да осигурят качествено лечение на пациентите. За финансирането могат кандидатстват болници, домовете за медико-социални грижи за деца от 0 - 3 години, лечебни заведения с лъчетерапевтични звена.

Сроковете за кандидатстване по процедурата са различни за отделните кандидати. За болниците това са 31 март и 30 септември 2010 г. За социалните домове - 31 януари 2011 г.

Държавните лечебни заведения трябва да изготвят проектни фишове съгласно публикуваните от Министерството на Регионалното развитие (МРРБ) изисквания. Готовите проектни фишове  и съответните документи към тях се подават в Министерството на здравеопазването. Всяко проектно предложение ще включва задължително комбинация от инвестиционен компонент (ремонт/реконструкция/мерки за енергийна ефективност) и доставка на оборудване по отделните компоненти, взаимосвързани помежду си и допринасящи за трайното подобряване на съответната инфраструктура.

До края на март 2010г. Министерство на здравеопазването ще представи в МРРБ средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектните фишове на болниците. След това те ще бъдат оценени. Предимство ще се дава на проектни предложения, насочени към доставка на високоспециализирана апаратура и постигане на  равномерно разпределение на дейностите в различните региони на страната.

 

 

Сподели в: