Върни се горе

През изтеклата 2015г. от 78 пункта, разположени на територията на гр. София са извършени над 1030 пробонабирания на питейна вода, изследвани по показатели на постоянния или периодичния мониторинг, определен с Наредба № 9 за качествата на водата,  предназначена за питейни цели.

Съгласно действащото законодателство, пробите вода се вземат на мястото на изтичането й от кран на потребител. Пробонабирането се извършва от лица с необходимата квалификация и показателите се изследват в лицензиран за целта Лабораторно-изпитвателен комплекс.

Провежда се и задължителен повторен лабораторен контрол на проби с микробиологични отклонения. При такива отклонения се издава незабавна заповед за спиране ползването на водоизточника за да не може замърсената вода да стига до потребителя.

За резултатите от проведения мониторинг Столичната РЗИ регулярно уведомява концесионера, Столична община и Министерство на здравеопазването.

Използвания от „Софийска вода“ АД биоциден препарат, е разрешен за употреба в страната и подходящ за целта. Внедрена е програма за постоянно електронно проследяване на стойностите на показателя „остатъчен свободен хлор“  в контролно-измервателни пунктове, разположени в ключови водоснабдителни обекти. Така се осигурява постоянна, обективна и реална информация за качеството на извършваната дезинфекция и се гарантират микробиологичните показатели за безопасност на водата.

На територията на столицата функционират и обществени чешми, които се захранват от местни водоизточници, не свързани с ВиК мрежата. В един от посочените по-горе 1030 случаи на пробонабирания на питейна вода през 2015г., е установено несъответствие на качествата на водата от каптиран местен водоизточник и е издадено предписание и заповед за временно прекратяване ползването му за питейно-битови цели.

 

СРЗИ

19.01.2016г.

Сподели в: