Върни се горе

От 1 януари 2015 г. се въвежда нов ред за издаване на болничните листове. Данните от издадените болнични листове и от решенията по обжалването им ще се подават по електронен път и ще постъпват в електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, който се създава и поддържа от НОИ.

Болнични листове, издадени след 31 декември 2014 г. върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност” по чл. 3 от Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, са невалидни.

За да могат да издават болнични листове е необходимо лечебните заведения да се снабдят с уникални номера на болнични листове. Уникалните номера се предоставят от 1 декември 2014 г. За получаване на уникалните номера лечебните заведения подават искане онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ или на място в съответното ТП на НОИ. За издаване на болнични листове след 1 януари 2015 г. задължително следва да се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционални изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ. Данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им се подават по електронен път в регистъра, онлайн или в 7-дневен срок от издаването им, с електронен подпис на регистриран потребител на услугите, чрез програмните продукти, които се използват за издаването или чрез уеб приложението в интернет страницата на НОИ.

Подробни разяснения за регистрацията на потребителите и получаването на уникални номера на болнични листове, както и по представянето от 1 януари 2015 г. в Националния осигурителен институт на данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, са направени на интернет страницата на НОИ в рубриката “Електронен регистър на болничните листове”.

Сподели в: