Върни се горе

Седем оферти постъпиха в рамките на крайния срок/17.30 ч. на 10.08.2018 г. за подаване на предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

Подадените днес предложения ще бъдат отворени публично в 11.00 часа на 13.08.2018 г. в сградата на МЗ.

Сподели в: