Върни се горе

Трета програма за действие на ЕС в областта на здравето (2014-2020 г.)

   

Министерство на здравеопазването, съвместно с Изпълнителна агенция за потребители, здраве и храни към Европейската комисия (Chafea) организират

 

Национален информационен ден

по Третата програма за действие на ЕС в областта на здравето (2014-2020 г).

        Събитието ще се проведе на 14 юли 2014 г. от 09 ч. в Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (УСБАЛССЗ) “Света Екатерина” ЕАД (Адрес: гр. София, бул. Пенчо Славейков № 52А).   Поканата се отправя до всичкинеправителствени организации, институции и публичната администрация, висшите учебни заведения, както и други юридически лица, работещи в сектор «Здравеопазване» и независими от индустрията. За участие е необходимо в срок до 10.07.2014 г. да се изпрати попълнена регистрационна форма на български и английски език по електронен път до snedeva@mh.government.bg и kgecheva@mh.government.bg.  
  
     В рамките на Информационния ден ще бъдат представени:

  - Възможностите за участие по различните финансови механизми; 

  - Резултати и добри практики от участие на български организации по Втората програма за здраве (2008-2013 г.).   Третата програма за действие на ЕС в областта на здравето е създадена с Регламент № 282/2014 на Европейския пармалент и на Съвета от 11 март 2014 г. (публикуван в Официален вестник на ЕС на 21.03.2014 г.)   Бюджетът на Програмата за периода 2014-2020 г. е 449 394 000 EUR. Определеният за 2014 г. бюджет е в рамките на 58 579 000 EUR.   Финансовият принос на Европейската общност ще бъде максимум до 60 на сто (в случаите на «изключителна полза» - до 80 на сто) от разходите по проекта, като максималният процент ще се определя за всеки конкретен случай.   

Приоритетите на Програмата са:

  1. Промоция на здравето, профилактика на болестите и създаване на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, при отчитане на принципа «Здраве във всички политики»;
  2. Защита на гражданите на ЕС от сериозни трансгранични заплахи за здравето;
  3. Принос за иновативни, ефективни и устойчиви здравни системи;
  4. Улесняване достъпа на гражданите на ЕС до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.

  Финансовите инструменти на Програмата са:

  1. Грантови схеми за проектни предложения;
  2. Грантови схеми за действия, съ-финансирани от властите на държавите-членки (т. нар. «Съвместни действия»);
  3. Гратови схеми за функциониране на неправителствени организации (т.нар Оперативни грантове);
  4. Тръжни процедури.

            Информация за Втората и Третата програма е публикувана и на интернет адрес: http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html      

Приложения:   § Предварителна програма (български и английски език). § Регистрационен формуляр (български и английски език).

Сподели в: