Върни се горе

Във връзка с публикации и репортажи в някои медии, че населението консумира храни, съдържащи „меламин”, Министерството на здравеопазването (МЗ) уведомява следното:

„Редица публикации и съобщения през последните месеци на 2008 г. насочиха вниманието в световен мащаб към разпространението на сухи млека с наличие на меламин, произведени в Китай, предназначени за кърмачета и малки деца.
Меламинът е широко използван при производство на пластмаси и продукти от тях (чинии, чаши, прибори за хранене, халби и различни други продукти), но е забранен за използване в хранителната промишленост. Когато меламина се погълне заедно с негови аналози и по-специално циануринова киселина, той може да причини увреждане на бъбреците. 
В тази връзка Европейската комисия разпространи редица нотификации по Системата за бързо съобщаване (RASFF), последвани от забрана за внос на продукти от Китай в някои страни-членки. Европейският орган по безопасност на храните публикува изявление, в което посочи, че консумацията на съставни храни, като бисквити, шоколад и др. съдържащи най-малко 15% млечна съставка могат да бъдат опасни за здравето на населението и най-вече на децата, при които консумацията на тези храни е висока. С Решение № 2008/757/ЕО се забранява вноса на територията на Общността на съставни продукти, съдържащи мляко или млечни продукти с произход или изпратени от Китай, предназначени за хранене на кърмачета и малки деца по смисъла на Директива 89/398/ЕИО, въведена в националното законодателство с Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерски съвет от 2002 г.
С Решение № 2008/798/ЕО, което изменя и допълва Решение № 2008/757/ЕО се добавят следните нови моменти:

- отпада 15% съдържание на продуктите, съдържащи млечна съставка, като индикация за контрол, като се установява 100% контрол на всички продукти, внос от Китай, съдържащи млечна съставка, независимо от процентното съдържание на тази съставка;

- следва да се извършва и периодичен контрол на храни, в които има по-високо съдържание на друг протеин, различен от млечния (соев или др.);

- вноса от Китай се извършва само през определени пунктове за контрол, които се определят от страните-членки.
От месец октомври 2008 г., с оглед защита здравето на потребителите, Министерство на здравеопазването е разпоредило следните мерки:

- когато се касае за внос на съставни продукти, съдържащи мляко или млечни продукти с произход или изпратени от Китай, същите не се допускат за внос в страната и на територията на Европейския съюз;

            - останалите продукти, независимо от процентното съдържание на млечна съставка, могат да бъдат допуснати за внос само, ако за тях бъдат представени протоколи с проведени лабораторни анализи в европейски акредитирани лаборатории, които да сочат нива на меламин не повече от 2,5 mg/kg. РИОКОЗ издава предписание на фирмата-вносител, същата да предоставя копие от протокола за анализ на фирмите, които ще разпространяват продукта в страната. При отсъствие на лабораторен анализ, храните не се допускат за внос и РИОКОЗ незабавно информира Министерство на здравеопазването;

            - РИОКОЗ изготвя на всеки две седмици писмена информация за пратките храни внос от Китай;

            - РИОКОЗ извършват периодични проверки и на продуктите, пуснати на пазара, за съответствие с изискванията на Решение № 2008/798/ЕО. Проверките обхващат аптечната и търговската мрежа, производствените предприятия, както и обектите в които се предлагат китайски стоки;

            - на всеки две седмици РИОКОЗ изпращат информация до МЗ за резултатите от проведения контрол върху безопасността на храните за съдържание на меламин, в изпълнение на разпоредбите на Решение № 2008/798/ЕО.

 

Във връзка с разпоредбите на главния държавен здравен инспектор, през изминалия шестмесечен период инспектори на всички РИОКОЗ са извършили над 8900 проверки в търговската мрежа и над 840 проверки в производствени предприятия в цялата страна. Не са установени нарушения в документацията на инспектираните продукти.
РИОКОЗ - Варна са осъществили здравен контрол при внос на храни на:

            - соев протеин изолат - 14 партиди;

- соеви сосове - 3 партиди;

            - соеви фибри - 3 партиди;

            - фибрагел - 1 партида.
В два от случаите на внос на соев протеин изолат, пратките са придружени с протоколи от акредитирана лаборатория на фирма SGS, за изследване за съдържание на меламин. Същите са без отклонения.

Във всички останали случаи пратките не са били придружени с протокол за изследване за съдържание на меламин и в присъствието на представител на РИОКОЗ – Варна е извършено пробонабиране от служители на SGS лаборатория - Варна. Пробите са изпратени в Германия и след получаване на анализни доклади за съдържание на меламин под границите на откриваемост, партидите са допуснати за свободно обръщение.

Във връзка с писмо от 3.04.2009 г. на Българска национална асоциация на потребителите до Столична РИОКОЗ, с информация за установено наднормено количество меламин в партида вафли, Министерството на здравеопазването е уведомило съответната РИОКОЗ, която веднага е разпоредила фирмата-производител да изтегли от пазара продуктите от посочената партида. Към момента са изтеглени всички количества от продукта. Извършена е проверка в предприятието-производител. Не са установени съставки, внос от трети страни. Взети са проби от съответната партида, както и от съставката на млечна основа, вложена в продукта, която е с произход от ЕС. Пробите ще бъдат изпратени за анализ в лабораторията в Германия и се очаква резултатите да бъдат получени до края на седмицата.

Сподели в: