Върни се горе

                     На 26.11.2014 г. Европейската комисия закри процедурата за нарушение срещу Република България във връзка с транспонирането на Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Компетентните български институции приеха необходимите нормативни промени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване. На 28.03.2014 г. в бр. 28 от ДВ бе публикувана Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. За целите на пълно транспониране на Директива 2011/24/ЕС бе изготвено изменение на посочената наредба (обн. ДВ бр. 82 от 03.10.2014 г.), с което Европейската комисия приключи процедурата срещу България. 
                    Директива 2011/24/ЕС има за цел да консолидира съдебната практика на Съда на Европейския съюз в сферата на трансграничните здравни грижи. Процесът на транспониране на директивата продължи повече от очакваното в повечето държави-членки на Европейския съюз, не само заради различията в организацията и финансирането на здравните им системи, но и поради спецификата на отделните разпоредби в нея, свързани с условията и реда за възстановяването на разходите за здравни грижи и предоставянето на здравни услуги.

Сподели в: