Върни се горе

                     На 26 септември 2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести се проведе пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на проект: „Внедряване на системи за електронно управление в Национален център по заразни и паразитни болести за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса”, Договор рег.№ 13-31-10/10.06.2014 г., по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-09, по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   
                    Бяха представени основните цели, дейности и резултати, които ще бъдат реализирани по проекта: анализ и реинженеринг на работните процеси за оптимизиране и улеснение на работата на служителите в НЦЗПБ. 
                     Основен акцент на пресконференцията беше изграждането на интегрирана информационна система за преминаване от хартиен на електронен носител и еднократното въвеждане на данни на ползвателите на административни услуги; предоставяне на електронни административни услуги, достъпни през интернет; подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; своевременна информираност на лекарите, изпращащи материали за изследване в НЦЗПБ във връзка с нововъзникващи или заплашващи общественото здраве инфекции.   
                  Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни болести на адрес: http://ncipd.org/?page=186  

Сподели в: