Върни се горе

              Във връзка със засиления медиен и обществен интерес относно доставките на пет- и шествалентни ваксини, Ви информираме:   
              По обявена от Министерство на здравеопазването на 01.04.2014 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2014 г.“ е прекратена позицията за осигуряване на петкомпонентната ваксина с мотив -  неподаване на нито една оферта. 
            Тази извънредна ситуация наложи МЗ да предприеме действия за намаляване на риска от спиране на имунизационния процес и предотвратяване възникването и разпространението на ваксинопредотвратими заразни болести. Отчитайки опита и практиките в другите европейски страни по отношение използването на многокомпонентни ваксини и на основание препоръките на Експертния съвет по надзор на заразните болести, имунопрофилактика и противоепидемичен контрол, който е консултативен орган към министъра на здравеопазването, бе променена Наредба № 15 за имунизациите в Република България. В Националния имунизационен календар бе включена шесткомпонентна ваксина за провеждане на основните имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б.   
           Министерство на здравеопазването в качеството си на възложител е обявило в Агенцията за обществени поръчки нова открита процедура по ЗОП за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации и реимунизации по обособени позиции, включително за шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б. Очаква се до няколко дни да е определен изпълнителят на договора за доставката на шесткомпонентна ваксина. 
            В изменената Наредба № 15 за имунизациите в Р България основната имунизация с шесткомпонентна ваксина се въвежда за родените след 01.06.2014 г. и в съответствие със схемата на приложение, първият прием на ваксината следва да е най-рано през месец август 2014 г., когато са предвидени първите доставки в обявената обществена поръчка. 
             В периода на провеждане на процедурата МЗ чрез своите регионални структури ежедневно осъществява наблюдения и получава информация за налични количества от ваксини на територията на цялата страна и в оперативен план министерството извършва преразпределение с оглед осигуряване на необходимите количества ваксини за населението. 
             В случай на евентуални затруднения при провеждането на процедурата, МЗ притежава всички законови правомощия да закупи съответните ваксини в достатъчни количества.  

Сподели в: