Върни се горе

            Във връзка с постъпили сигнали относно прилагането на  новите облекчени разпоредби за освидетелстване и преосвидетелстване на лицата с трайна неработоспособност от ТЕЛК, въведени с ПМС № 179/27.06.2014 год.  за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинските експертизи и на регионалните  картотеки на медицинските експертизи /РКМЕ/, Министерство на здравеопазването представя следната информация:       
          Основните изменения на подзаконовата нормативна база са свързани със закриването на специализираните експертни лекарски комисии по очни, белодробни и психични заболявания, като освидетелстването на лицата с тези заболявания се поема от съществуващите общи ТЕЛК с участието на съответни специалисти. В преходния период Министерство на здравеопазването със свое указание от 15.07.2014 г.  е създало следната организация за недопускане на затруднения за пациентите:  

·        В едномесечен срок (от 15 юли до 15 август 2014 г.)  преписките, образувани по заявления за освидетелстване/преосвидетелстване, които не са приключени от специализираните към ТЕЛК по очни, белодробни и психични заболявания, се окомплектоват и предават на съответната регионална картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/ към регионалната здравна инспекция по местоживеенето на пациента.
 ·        На лицата се определят нови дати, по реда на постъпване на документите им, като се уведомяват за това.
 ·        Задължават се директорите на лечебните заведения с разкрити ТЕЛК да създадат ефективна организация за осигуряване участието на специалисти по очни, белодробни и психични заболявания, както и да установят реда за провеждане на заседанията на ТЕЛК и попълването на съответната документация.
 ·        Създадената организация предвижда създаването на служебна процедура без участието на пациентите. 

           Реорганизация на работата на медицинската експертиза се извършва в периода на редовните годишни отпуски на ТЕЛК (до края на месец август), като по този начин няма да се допуснат затруднение и забавяне в обслужването на пациентите.  
           Министерство на здравеопазването е постигнало споразумение и с НОИ издадените след влизане в сила на новата разпоредба решения от Специализираните експертни лекарски комисии по очни, белодробни и психични заболявания, до закриването им в предвидените срокове да бъдат считани за законосъобразни актове, които осигуряват за лицата всички права, предвидени в законодателството, касаещо медицинската експертиза.                
       Съгласно разпореждане на министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков РЗИ следва да предоставят пълна информация за ситуацията по места по отношение на готовността на ТЕЛК да започнат работа по новите правила.             
        При установяване на затруднения в организацията на работата на ТЕЛК Министерство на здравеопазването има готовност  да внесе в Министерския съвет предложение за усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща медицинската експертиза. Всички пациенти могат да получат информация и да направят справка за движението на своите документи в регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) към съответната регионална здравна инспекция.

Сподели в: