Върни се горе

 

 

 


BG051PO001 – 6.2.18 -0001

  „Нови възможности за лекарите в България”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще! 

                                                                                                                      
 

Министерство на здравеопазването обявява краен срок за подаване на заявления от лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

 

Министерство на здравеопазването обявява краен срок: 11.07.2014 г. (петък), за подаване на заявления от лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

 

Крайният срок се обявява с цел създаване на възможност за заемане на свободните пет места за финансиране  на лекари-специализанти по дентална медицинапо проекта и същевременно осигуряване на достатъчно време за теоретично и практическо обучение за периода от сключване на договори по проекта до 31.12.2014 година.

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение иОбразец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

Попълненото заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България“ и копието от договора за обучение следва да бъдат подадени в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000 или по пощата с обратна разписка.

 

Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:
 

„За Министерство на здравеопазването


Адрес: "Света Неделя" № 5, София 1000


Заявление за участие в проект BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".“

 

Класирането ще бъде публикувано на 15.07.2014 г. (вторник) на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/, в рубрика „Текущи проекти“, под-рубрика „Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, секция „Нови възможности за лекарите в България“, точка III. Класиране.

Сподели в: