Върни се горе

          Във връзка с полаганите усилия от страна на Министерство на здравеопазването за намиране решение на проблема с лекарствените продукти за трансплантирани пациенти Ви уведомяваме:

          На заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, проведено на 20.03.2014г. по заявление от притежателя на разрешението за употреба е взето решение за изключване от Позитивния лекарствен списък и заличаване на цената на следните лекарствени продукти: Equoral caps soft 25mg, 50 mg, 100 mg x 50, Myfenax caps hard 250 mg x 100, Myfenax caps hard 500 mg x 50, Tacni caps hard 0,5 mg, 1 mg, 5 mg x 30, които в момента са референти в групата.

          След изключване на цитираните по-горе лекарствени продукти:
·                    в групата на INN – Ciclosporin, оригиналният продукт остава сам и става безплатен за пациентите.
·                    в групата на INN – Tacrolimus – референт в групата става оригиналният продукт, който става безплатен за пациента.
·                    в групата на INN – Mycophenolic acid - референт в групата става единият оригинален продукт, който е безплатен за пациентите. За другия оригинален продукт, фирмата – притежател на разрешението за употреба дава отстъпка на НЗОК в размер на 66,42%.
 
        Съгласно чл. 57, т.3 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/ актуализира Позитивния лекарствен списък, публикуван на страницата на НСЦРЛП, на 2-ро и на 16-то число всеки месец с влезлите в сила решения.

         Реалното заплащане, съответно преустановяване на заплащането на лекарствени продукти, е обвързано с извършването на последващи действия от страна на НЗОК, съгласно Наредба № 10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицинските изделия и на диетични храни за специални медицински цели.

        Във връзка с действащата нормативна уредба на НСЦРЛП и НЗОК, лекарствените продукти за лечение на пациенти с трансплантирани органи ще се получават без доплащане от страна на пациентите, считано от 16.04.2014г., след актуализация на списъка на Националната здравноосигурителна каса.
Министерство на здравеопазването ще спази поетия ангажимент за намиране на дългосрочно решение на проблема с лекарствените продукти за трансплантирани пациенти. В началото на месец април ще се проведе среща между представители на Министерството,  НЗОК, НСЦРЛП, пациентски организации и трансплантирани пациенти.
            

Сподели в: