Върни се горе

         Днес, 09 април, от 11, 45 часа в НЦОЗА ще бъде представен новият директор на Националния център по обществено здраве и анализи доц. д-р Жени Стайкова. 
 
         Доц. д-р Жени Стайкова, дм завършва висшето си образование в Държавната медицинска академия “И.И.Мечников” в Санкт-Петербург, след което специализира в Московския научно-изследователски институт по хигиена “Ф.Ф. Ерисман”. Доц. Жени Стайкова придобива и втора специалност по социална медицина във Висшия медицински институт – Пловдив.

        Доцент Стайкова има три магистърски степени – по медицина; обществено здраве и здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към МУ- София; и публична администрация - административни практики от Софийския универститет “Св. Климент Охридски”. 

        Доцент Стайкова е доктор по медицина и доцент от ВАК на Министерски съвет. След което преподава в МУ – Плевен и филиала на ПУ ”Паисий Хилендарски” в Кърджали, а от месец ноември 2013 г. е доцент във Факултета по обществено здраве в МУ – София. От 1995 г. до момента ръководи последователно Хигиенно-епидемиологичната инспекция (ХЕИ), Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ и Регионалния център по здравеопазване в Кърджали (РЦЗ). От 2011 г. е директор на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Кърджали.

         Доц. Стайкова е член на български и международни научни организации, сред които: Световната организация по епидемиология на околната среда; Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; УС на СУБ – клон Кърджали. Заместник-председател е на Сдружение „Обществена коалиция за здраве – Кърджали”. Съучредител е и на Българското дружество по превантивна медицина. Има множество участия в престижни международни и национални научни форуми в областта на общественото здраве. Доцент Стайкова има над 70 публикации, в т.ч. книги, съавторство в учебници и учебни помагала.
Наред с работата си в държавни институции, доц. Стайкова работи активно и в неправителствения сектор като координатор и ръководител на 5 европейски програми в сферата на общественото здраве. По програми и проекти към инспекцията са изградени Център за профилактика на социално значими заболявания, Център за промоция на здраве – Крумовград, реновиран и модернизиран е единственият уникален по своето значение за здравно възпитание в България Дом на здравето.
        През април 2011 г. под ръководството на доц. Стайкова започна изпълнението на европейски проект „Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве” в РЗИ с основна цел повишаване качеството на живот и подобряване здравния статус на населението чрез осъществяване на постоянен контрол на компонентите на околната среда и влиянието им върху здравето на населението в трансграничния район Кърджали - Родопи (Р.Гърция). Проектът е на стойност близо 1  977 362 евро и се финансира от Оперативна програма “Териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013г.”.  Изпълнението му приключи за 24 месеца и проектът бе отличен от Съвместния технически секретариат в Солун – Р Гърция  като пример за добра европейска практика.
          Под ръководството на доц. Жени Стайкова през март 2014 г. по същата оперативна програма беше успешно финализиран втори проект „Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи” и се създаде нова модерна лаборатория по молекулярна диагностика. Лабораторията е оборудвана с апарат за полимеразна верижна реакция в реално време, както и с апаратура за изолиране на нуклеинови киселини и скрининг на резултатите.
 
          Доц. Стайкова е носител на много награди, сред които: почетен знак на Министерство на здравеопазването за постигнати високи успехи в общественото здравеопазване; почетен плакет на БЛС за постигнати високи успехи в здравеопазването в област Кърджали; грамота от СУБ-клон Кърджали за активна и ползотворна съюзна дейност; грамота и почетен знак на община Кърджали по повод 55 години грижа за общественото здраве в област Кърджали; почетна статуетка на Сдружение “Обществена коалиция за здраве - Кърджали”  по повод 10 години програма СИНДИ.

Сподели в: