Върни се горе

Седем оферти постъпиха в рамките на крайния срок за подаване на предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

Седемте оферти бяха публично отворени днес в Министерството на здравеопазването от комисия, назначена от възложителя. Предложения по обособени позиции 1 и 4 (стандартни линейки и такива за интензивни медицински грижи) постъпиха от „Автомотор Корпорация“ АД;  „Омникар Ауто“ ООД; „Илина Кар Къмпани“ ЕООД; „София Франс Ауто“ АД; „Ауто Франс 3000“ ООД; „Ауто Италия“ ЕАД и „Мото-Пфое“ ЕООД.

След като комисията приключи работа по прегледа на съдържанието на постъпилите оферти и оценка на техническите параметри, ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка.

Офертни предложения не постъпиха за обособени позиции 2 и 3 (линейки с висока проходимост). Министерството на здравеопазване още в рамките на деня ще проведе среща с представителите на автомобилния бизнес, за да разбере причините, които са ги възпрепятствали да кандидатстват по тези две позиции. Здравното ведомство ще пристъпи към подготовка на ново техническо задание за доставка на високопроходими линейки. Целта на министерството е новата обществена поръчка да бъде стартирана в най-кратки срокове.

Предвиденият бюджет на обществената поръчка за всички обособени позиции е в размер на 48 671 650 лева без включен ДДС.

Сподели в: