Върни се горе

Уведомяваме заявителите, че поради многократно повишения обем от постъпили заявления по административна услуга 1086 „Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария“ (издаване на удостоверения за работа в чужбина) със заявена бърза услуга, Министерството на здравеопазването временно изпитва затруднения при предоставянето ѝ в срок.

В тази връзка се обръщаме с молба към всички заявители в периода от 24.02.2023 г. до 08.03.2023 г. да заявяват само стандартна услуга (издаване на удостоверение в 30-дневен срок). Министерството на здравеопазването ще положи всички усилия при възможност услугите да бъдат предоставени в по-кратък от 30-дневния срок.

Обръщаме се с молба и към заявителите с гръцко гражданство, които желаят да получат удостоверение за работа в Гърция, предварително да се информират дали съответният орган по признаване в Гърция взема предвид издаденото от Министерството на здравеопазването удостоверение. Поводът за молбата е, че органите по признаване в Гърция допълнително изискват от Министерството на здравеопазването потвърждаване на факти, които са посочени в удостоверенията.

Сподели в: