Върни се горе

С измененията се въвежда изчерпателен списък на допълнително поисканите услуги за битови условия в болниците, с което се пресичат някои практики на недопустими за заплащане допълнителни услуги


    От днес на интернет страницата на МЗ за обществено обсъждане е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 2006 г.
    С промените се въвежда изискването избирането на лекар/екип от пациента да става само след като той вече е хоспитализиран по клинична пътека и му е определен лекуващ лекар или екип. С цел гарантирането това право на пациента в практиката, в заявлението за „избор на лекар/екип“, се въвежда нова рубрика. Тя ще се попълва от лечебното заведение и в нея ще се вписва лекуващия лекар/екип, определен при хоспитализацията на пациента. По този начин се предотвратява възможността пациентите да бъдат принуждавани да извършват задължително избор на лекар/екип.
    С промените в Наредбата, допълнително поисканите услуги, свързани с битовите и организационни условия в болниците, се изброяват изчерпателно. Това се налага, след като в резултат на направен анализ на утвърдените от лечебни заведения за болнична помощ ценоразписи, са установени разнообразни практики, които в някои случаи включват и недопустими за заплащане „допълнителни услуги“. В Наредбата услугите вече са конкретизирани по вид, като е оставена възможността болниците да ги остойностяват самостоятелно на пазарен принцип. 
    С промените е изрично разписано, че не се допуска заплащане за придружаване на болни деца. В кръга на възможните услуги, за които се заплаща, е включено придружаването на болен над 18 години, но само при условие, че за придружителя е осигурено легло. 
    В допълнително поисканите услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, в нормативния акт се въвежда понятието „консултация/консултативен преглед от лекар във връзка с предстоящото болнично лечение на пациента, за което той е насочен за хоспитализация“. Тази консултация може да се извършва само преди хоспитализирането на пациента по съответната клинична пътека, а не след като той вече е приет за болнично лечение. Цената за консултацията/консултативния преглед се определя от лечебното заведение, като се допуска възможност за диференциация в цената според заеманата длъжност на лекаря, в т.ч. академичната длъжност, трудовия стаж и научната степен.
   В резултат на направените промени се създават условия пациентите да имат по-голяма яснота за възможностите да ползват допълнително поискани услуги. В същото време се премахват условията, които позволяваха на болниците да включват в ценоразписите си недопустими за заплащане „допълнителни услуги“.

Сподели в: