Върни се горе

Основните акценти, свързани с бюджета за 2017 г. на Министерство на здравеопазването, са следните:

 

Със Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ бр.99/09.12.2016 г.) беше приет бюджетът на Министерство на здравеопазването. Разходите в приетия бюджет са в размер на 458 847,7 хил. лв., като завишението на разходите е в размер на 22 306,4 хил. лв. или 5,1 %  спрямо Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Увеличението по приоритети е както следва:

  1. За запазване и развитие на кадровия потенциал на здравната система чрез заплащане на труда на работещите в системата увеличение в размер на 13 906,4 хил. лв. или 7,29 % спрямо ЗДБ 2016 г. в т.ч.:
  • 2 306,4 хил. лв. за увеличение разходите за персонал във връзка с увеличение на минималната работна заплата през 2017 г. в структурите на системата на Министерство на здравеопазването.
  • Центровете по трансфузионна хематология увеличение в размер на 800 хил. лв. на  средствата за персонал, като увеличението е 14,63 % спрямо ЗДБ 2016 г..

Мотивът за увеличението на средствата за възнаграждения на персонала в Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ) е , че те не са увеличавани от 2013 г.

  • Центрове за спешна медицинска помощ увеличение в размер на 8 000 хил. лв. на средствата за персонал. Общият размер на отчетените средствата за персонал за 2014 г. са в размер на 84 836,6 хил. лв., докато за 2017 г. средствата са в размер на 117 428,5 хил. лв. или увеличението за периода от 2014 г. до 2017 г. възлизат на 32 591,9 хил. лв. или 38,42%.

Мотивът за увеличението е, че в изпълнение на заложените цели в приетата от правителството на Република България Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014-2020г. е предвидено поетапно увеличение на средствата за възнаграждения на персонала в Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) до 100% до края на 2020 г.

  • Държавни психиатрични болници увеличение в размер на 2 800 хил. лв. на средствата за персонал, като увеличението е 19,67 % спрямо ЗДБ 2016 г.

Мотивът за увеличение е, че възнагражденията в ДПБ не са увеличавани от 2014 г. Това, както и по-трудните условия за работа в ДПБ, свързани с тежестта на случаите, наличната материална база, отдалечеността на някои лечебни заведения и др., води до устойчива тенденция за намаляване на квалифицирания медицински и друг персонал.

  1. За осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването, които да могат да удовлетворят нарастващите настоящи и бъдещи здравни потребности.

Увеличение на разходите, свързани с придобиването на специалност в системата на здравеопазването в размер на 1 350 хил. лв. или 37 % спрямо 2016 г.

Политически приоритет на правителството е специализацията на младите лекари и медицински специалисти. Инвестицията в повишаването на квалификацията на българските лекари е разход с висока възвращаемост и голяма значимост.

  1. За оптимизиране на системата на болничната помощ, с цел ефективност и повишаване мотивацията на медицинските специалисти увеличение в размер на 7 000 хил. лв. или 8,79 % спрямо 2016 г., в т.ч.
  • За ефективно функциониране на спешните отделения към лечебните заведения за болнична помощ, субсидирани по Методиката за субсидиране на лечебните заведения увеличение в размер на 4 000 хил. лв.
  • За развитието на трансплантацията и високотехнологичното лечение на мозъчно-съдови заболявания увеличение в размер на 3 000 хил. лв.
  1. За други оперативни дейности на Министерство на здравеопазването увеличение на разходите в размер на 50 хил. лв.

 

С бюджета на Министерството на здравеопазването е гарантирано изпълнението на  Методиката на субсидиране на лечебните заведения, дейностите по изпълнение на Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки, националните програми в областта на здравеопазването, в това число ще продължи и успешната реализация на програмата за майчино и детско здравеопазване.

Сподели в: