Върни се горе
Резултати от проверка на Инспектората на Министерство на здравеопазването във Фонда за лечение на деца в чужбина

ДО

 
ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
МИНИСТЪРНА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
 

ДОКЛАД


            Относно: Извършена административна проверка за спазване правилата за организация на работа в Център „Фонд за лечение на деца“
 
 
            В изпълнение на Ваша заповед № РД-23-13/19.03.2013 г. беше извършена административна проверка за спазване правилата за организация на работа в Център „Фонд за лечение на деца“.
Фондът е създаден, за да осъществява дейности по организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, които се нуждаят от диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени в Република България; лечение на редки заболявания, което не се заплаща от републиканския бюджет и е извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти;  медицински изделия, посочени в списък на фонда, които не могат да бъдат осигурени в Република България или които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса в рамките на планирано лечение в страната по клинични пътеки, с изключение на медицински изделия, помощни средства, съоръжения и приспособления, осигурявани по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания; високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента в случаите, когато тяхната липса е причина за невъзможността да се извършва адекватно лечение на пациента в Република България; трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки при малигнени хематологични заболявания, както и при някои тежко протичащи бенигнени заболявания и при утвърдени нехематологични заболявания в лечебни заведения на територията на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, когато тя не може да бъде извършена своевременно в Република България; лечение в страната, свързано със заболяването, налагащо съответната трансплантация, когато тя е разрешена по реда на този правилник.
            Съгласно чл. 5 от Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“, числеността на персонала на администрацията на Фонда е 7 (седем) щатни бройки, в т.ч. директор. Към момента на извършване на проверката Фонда се ръководи и представлява от г-н Павел Александров, назначен на длъжност „директор“ с трудов договор № РД-15-3072/01.10.2010 г., сключен между него и министъра на здравеопазването за неопределено време.
В чл. 10 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ е посочено, че „директорът се атестира на всеки 3 години в срок до 3 месеца след изтичане на срока от предходното атестиране от комисия, определена от министъра на здравеопазването“. Реда за провеждане на атестирането е регламентиран в чл. 12 и сл. от правилника. При извършената проверка Комисията установи, че на директора на Фонда не е провеждана атестация и в досието му не се съхранява атестационна карта.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 107а, ал. 3 от Кодекса на труда, на 25 октомври 2010 г. директорът на Фонда е подписал декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (че не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; че не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; че не е народен представител и съветник в общински съвет на съответната общинска администрация; че не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия). Същевременно, на същата дата, като лице, заемащо публична длъжност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, директорът на Фонда е подал декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в която декларира, че към датата на назначаването му на длъжност „директор на Център „Фонд за лечение на деца“ има участие в „Полинс-М“ ООД, която не развива дейност и е управител на същото юридическо лице.
Комисията извърши проверка в Търговски регистър на посочените обстоятелства, при която се установи, че до 29.04.2013 г. г-н Павел Александров е бил управител и съдружник на „Полинс-М“ООД с предмет на дейност: лизинг на движими вещи и недвижими имоти; финансови, данъчни и счетоводни консултации, маркетинг и реклама; транспортна и спедиторска дейност; търговия в страната и чужбина със стоки за бита, лека и хранителна промишленост; селскостопански произведения; произведения на художествените занаяти; изкупуване и преработка на вторични суровини; посредничество и търговско представителство; хотелиерство, ресторантьорство, квартирно бюро, селски туризъм; застрахователно агенство, след извършване на регистрация пред компетентния орган; друга дейност, която не е забранена със закон. В хода на проверката г-н Александров е реализирал действие за прехвърляне на дяловото си участие във фирмата и за прекратяване на договора си за управление. Обстоятелствата са вписани в Търговския регистър.
Към момента на назначаване, в изпълнение на разпоредбата на чл. 107а, ал. 4 от Кодекса на труда, директорът на Фонда е декларирал своето имотно състояние пред органа на държавната власт.
От датата на назначаване (01.10.2010 г.) до настоящия момент директорът на Фонда не е декларирал, ежегодно до 30 април пред органа на държавната власт, своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване, с което е нарушил разпоредбата на чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда.
Общественият съвет е консултативен орган, който се състои от 17 членове, в т.ч. и председател, определени с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Съгласно чл. 24, ал. 2 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, в състава на Обществения съвет се включват:
1. шестима медицински специалисти, от които двама специалисти в областта на трансплантацията и най-малко двама със специалност в областта на детските заболявания;
            2. по един представител на Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Българския червен кръст;
            3. двама представители на неправителствени организации, осъществяващи дейност в областта на подпомагането на деца в страната  и дарителството;
            4. двама представители на неправителствени организации за защита правата на пациентите;
            5. по един представител на Българската национална телевизия, Българското национално радио и друга медия в страната.
            Поименният състав на Обществения съвет е определен с РМС № 642/10.09.2010 г., изменено и допълнено с РМС № 801/04.11.2011 г. и изменено и допълнено с РМС № 296/17.04.2012 г.
            Съставът на Обществения съвет към датата на проверката е:
Председател: Калин Каменов – Държавна агенция за закрила на детето;
и Членове:
1. Проф. Огнян Бранков – Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД;
2. Проф. Димитър Младенов – Многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД;
3. Доц. Румен Кастелов - Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД;
4. Доц. Калинка Коприварова – Специализирана болница за активно лечение по детски болести ЕАД;
5. Доц. Анелия Буева - Специализирана болница за активно лечение по детски болести ЕАД;
6. Доц. Николай Милев – Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Бойчо Бойчев“ ЕАД;
7. д-р Мария Недялкова – Министерство на здравеопазването;
8. Даринка Янкова – Агенция за социално подпомагане;
9. Христо Григоров – Български червен кръст;
10. Десислава Хурмузова – Гражданска инициатива „Спаси, дари на….“
11. Красимира Величкова – Български дарителски форум;
12. Мария Андонова – Българска национална телевизия;
13. Юлия Гигова – Българско национално радио;
14. Петър Галев – „Хелт медия“;
15.Христина Димитрова – Български пациентски форум;
16. Пламен Таушанов – Българска асоциация за закрила на пациентите.
Мандатът на Обществения съвет е три години, като са допустими не повече от два последователни мандата. За дейността си членовете на съвета не получават възнаграждение.
Комисията констатира, че към момента на проверката състава на Обществения съвет не е актуален (част от членовете на съвета са с прекратени правоотношения, с променена месторабота и др.), поради което следва да се предприемат действия за промяна на решението на Министерския съвет.
            Външните експерти се определят със заповед на директора на Фонда, съгласувана с министъра на здравеопазването.При спазване на нормативно установения ред, директорът на Фонда е издал заповед №060/11.07.2011 г. за определяне на списък на външни експерти с медицинско образование, допълнена със заповед № 063/27.07.2011 г. и Заповед № 21/03.02.2012 г.
Външните експерти подпомагат дейността на Фонда, като задълженията им са свързани с разглеждане на преписките по заявленията и изготвяне на доклади за извършените проверки. Изискванията към съдържанието на докладите на външните експерти са регламентирани в чл. 34, ал. 2 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, като доклада трябва задължително да съдържа информация за име, презиме и фамилия, дата на раждане и адрес на пациента; за история на заболяването, обективни данни за сегашното състояние; данни за лечебните заведения, в които досега е лекуван, и резултати от това лечение; за резултати от проведените изследвания; изчерпателна диагноза; за възможности за лечение в България, мотиви за исканото лечение в чужбина; очаквани резултати; държава, град, лечебно заведение и/или медицински специалисти, при които може да се изпрати пациентът или съответно последните да се поканят в страната, възможни алтернативи в тази връзка (поне две при възможност); предложение за решение по заявлението; мотиви; евентуален придружител на детето; дата на издаване, подпис на експерта. Когато мнението на външния експерт е, че лечението/трансплантацията може да се осъществи в България, в доклада по той задължително посочва и лечебните заведения в страната, в които може да се извърши съответната дейност.
Представените на Комисията „доклади на външните експерти“ не отговарят на нормативно установените изисквания и по същество представляват кореспонденция между директора на Фонда и съответния външен експерт с цел предоставяне на становище относно постъпили оферти за закупуване на медицински консумативи и лекарства, относно лечебното заведение, в което да се проведе съответното лечение и т.н.
Външните експерти могат да участват в заседанията на Обществения съвет при необходимост, но без право на глас, както и да дават консултации на директора на фонда при нужда.
Във връзка с изискването на чл. 28, ал. 4 от Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ (външните експерти не могат да бъдат членове на контролни и управителни органи на производители, вносители и търговци на лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура), Комисията извърши проверка на случаен принцип, при която се установи, че д-р Румен Събов, външен експерт по специалност „дентална медицина“, е управител на "Био Дентина" ООД - в ликвидация, с предмет на дейност „Внос на медицински изделия, медицинска и дентална техника, софтуерни и хардуерни продукти, предназначени за медицината и денталната медицина, консумативи, биоинпланти и биопродукти с приложение в медицината и денталната медицина, търговия на едро с медицински изделия, медицинска и дентална техника, софтуерни и хардуерни продукти, предназначени за медицината и денталната медицина, консумативи, биоинпланти и биопродукти с приложение в медицината и денталната медицина, внедряване на модулни системи за обучение в денталната медицина и всички дейности, позволени от закона.
Във връзка с изложеното, Комисията изиска от директора на Фонда да представи писмени обяснения относно реда за упражняване на контрол за спазване на изискването на чл. 28, ал. 4 от Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“. В обяснението си директорът на Фонда твърди, че този контрол по същество следва да се осъществява от Министерството на здравеопазването, конкретно министъра на здравеопазването чрез подчинените му структури. Комисията счита, че посоченото представлява задължение на директора на Фонда, който следва да извърши необходимите проверки преди да предложи на министъра на здравеопазването да одобри съответните медицински лица за включване в списъка на външните експерти, който директорът на Фонда има задължение да утвърди със своя заповед. Това свое задължение последният не е изпълнил, още повече, че съгласно изискването на чл. 28, ал. 8 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, именно директорът на Фонда сключва едногодишен договор с всеки външен експерт преди да бъде включен експерта в списъка.
Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 8 от Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, включването на експерт в списъка на външните експерти става след сключване на едногодишен договор между него и директора на Фонда по образец, утвърден от министъра на здравеопазването. На Комисията не се представи образец на договор, утвърден от министъра на здравеопазването.
На комисията се представи справка за 2012 г. и 2013 г. за сключените договори, свързани с осъществяването на дейността на Фонда. Преобладаващата част от договорите са с външни експерти, сключени на основание чл. 28, ал. 8 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ за изготвяне на доклад по разглеждани заявления за лечение на деца. Съгласно Заповед №РД-02-26/2011 г. е определено възнаграждение от 30 лева за всеки изготвен доклад. Съгласно чл. 28, ал. 7 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, възнагражденията на външните експерти се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването. Видно от представена Справка за възнаграждение на експертите за периода 01.01.2012 г. – 29.04.2013 г. е изплатена сума в размер на 27 240 лева.
                        Комисията установи:
            I. По отношение на предварителния контрол:

 • в чл. 31, ал. 1 от Правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол е разписано, че предварителният контрол е задължителен елемент на системите за финансово управление и контрол и включва процедури по управление на финансовата дейност, което е в противоречие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, който регламентира предварителен контрол върху цялостната дейност на структурата.

 • в дейностите, подлежащи на предварителен контрол, посочени в чл. 33 от Правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол, не са включени дейностите по сключване на граждански договори, вкл. и с външни експерти, както и получаването на дарения. Не е предвиден предварителен контрол по отношение на цялостната дейност, свързана с лечението на деца.

 • съгласно чл.13, ал.3, т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,  предварителен контрол за законосъобразност може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията. Резултатите от проверките финансовият контрольор следва да отразява в контролен лист или върху съответния първичен документ, като изразява мнението си по законосъобразността на поеманото задължение и/или извършвания разход.

На Комисията се представиха документи, от които е видно, че със своя Заповед № 087/03.09.2012 г., директорът на Фонда е разпоредил служителя Велислава Иванчева Гинчева, на длъжност „счетоводител“, да изпълнява функциите на финансов контрольор за Фонда. В заповедта са посочени задълженията на лицето като финансов контрольор.
При проверка за документиране на извършения предварителен контрол от посоченото лице, комисията установи, че финансовия контрольор не е извършвал предварителен контрол за законосъобразност и не е спазил указанията, дадени от Министерство на финансите „предварителния контрол се извършва чрез проверки, резултатите от които се документират”, като в тях за посочени проверките, които се извършват преди поемане на задължение и преди извършване на разход, както и на описаните задължения на финансовия контрольор в заповедта на директора на фонда. Осъществяването на проверките и резултатите от тях се удостоверяват от финансовия контрольор чрез попълване на контролен лист за извършване на предварителен контрол. Комисията установи ,че финансовия контрольор не е попълвал контролни листа за извършване на предварителен контрол, както и не е изготвил и попълвал Регистър на финансовия контрольор. Вместо това финансовия контрольор се е подписвала на предложения за поемане на задължения като „предложил разхода”, а за осъществил предварителен контрол” се е подписвала главния счетоводител на фонда г-жа Янка Пешева.
Комисията установи също, че на друго физическо лице, с граждански договор № 04/21.01.2013 г. директорът на фонда е възложил „да изготвя всички предложения за поемане на финансово задължение, регулярно въвеждане на дарителите, осчетоводяване Скиптър, участие в предаване на отчетите на ЦФЛД”, за което е получавало месечно възнаграждение в размер на 550.00 лева.
            Предвид горното, комисията счита, че независимо от разписаните Правила по отношение на предварителния контрол, същите не са правилно приложени в дейността на Фонда.
            Нормативно установеният ред изисква предложенията за поемане на задължения да се подписват от лицето, направило предложението, от финансовия контрольор за законосъобразност на направеното предложение и от главния счетоводител за наличие средства за извършването му. След одобряване на предложението за поемане на задължение от директора на Фонда, финансовия контрольор да попълва контролен лист за извършване на разход, който да отразява в регистъра на финансовия контрольор, заедно със съотносимите документи.    
            По отношение на системата на двойния подпис, управлението на риска и мониторинга Комисията не установи нарушения.
Комисията констатира, че в посочените документи дейността на Фонда по организационно и финансово подпомагане на деца до 18 годишна възраст е непълно уредена, тъй като регламентира само отделни етапи на процеса, не винаги съобразени с Правилника за дейността и организация на работата на Център „Фонд за лечение на деца“. С оглед на това, Комисията счита, че е необходимо да бъдат разработени и утвърдени със заповед на директора на Фонда вътрешни правила за организацията на дейността по организационно и финансово подпомагане на деца до 18 годишна възраст, в които изчерпателно, в един документ, да бъде регламентирана цялата процедура по подпомагане, от момента на подаване на заявлението до сключването на договора със заявителя, с ясно разписани конкретни дейности, определяне на отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение, контролни процедури и осъществяване на мониторинг.
На Комисията се представи Правилник за документооборота в Център „Фонд за лечение на деца“, утвърден с подписа на директора на Фонда, без дата на утвърждаване. От съдържанието на документа е видно, че урежда документооборота на финансово-счетоводни документи.
Правилата за документооборота, деловодната и архивната дейност в Център „Фонд за лечение на деца“, утвърдени с подписа на директора на Фонда без дата на утвърждаване, следва да бъдат отменени и директорът да издаде Вътрешни правила за документооборота, както  и Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив, съгласувани с ръководителя на съответния архив. Документооборотът и архивната дейност следва да са организирани в съответствие с Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.
             
На Комисията се представиха Правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки, в §3 от които е разписано, че влизат в сила от датата на утвърждаването им. Правилата са утвърдени без да е отбелязана датата на утвърждаване. В тях е регламентиран реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и конкретни контролни процедури, които включват извършването на предварителен контрол за законосъобразност. Видно от представената справка за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през периода от 01 януари 2012 г. до 28 март 2013 г. е проведена процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Център „Фонд за лечение на деца“, като е сключен договор с изпълнителя „България Ер” АД   на стойност 360 000 лв. без ДДС.
            На Комисията се представи Процедура за работа на Център „Фонд за лечение на деца” по подпомагане на деца за лечение в чужбина и в България, в която е записано, че цялата документация във връзка с лечението на децата се съхранява в досиета, съгласно заповед на директора. В неизпълнение на посоченото, директорът на Фонда не е издал заповед относно съдържанието на досиетата, които се създават и съхраняват във Фонда. При извършената от Комисията проверка на случаен принцип се установи, че в различни досиета се класират и съхраняват различни видове документи. В досиетата не се съхраняват протоколи от заседанията на Обществения съвет и издадени решения от директора на Фонда. В досиетата не се прилагат разходно-оправдателни документи, отчитащи разходваните за лечение средства; информация от заявителя до Фонда за проведеното лечение; документи за медицински транспортни разходи; информация за състоянието на детето, чието лечение е подпомогнато от Фонда след 6 месеца и всяка година след проведеното лечение в срок от 5 поредни години. По този начин се затруднява проверката по спазване на реда и организацията на работа в Център „Фонд за лечение на деца” и по спазване на нормативно установените срокове на различните етапи от процедурата по организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години.
            Договори:
Граждански договори:
На комисията се представиха Вътрешни правила за реда за отчитане и изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения (граждански договори). Съгласно §2 от Заключителните разпоредби на вътрешните правила, документа следва да се утвърди със заповед на директора на Фонда, което се свързва и с датата на влизането им в сила. Представените на Комисията правила са утвърдени с подписа на директора на Фонда без дата на утвърждаване. От отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г. и справка за сключените граждански договори за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и от 01.01.2013 г. до 28.02.2013 г.  е видно, че за 2012 г. по 13 сключени договора е изплатена сума в размер на 37 240 лева, а за първите два месеца на 2013 г. по 7 сключени договора – 6 260 лева. При проверка на място, Комисията установи, че представената справка не е коректна и в нея не са описани всички сключени през посочения период договори.
При извършената проверка на случаен принцип на сключените през 2012 г. и 2013 г. от директора на Фонда граждански договори, Комисията констатира следното:
·         от представените документи е видно, че за сключените граждански договори липсва иницииращ документ – предложение за поемане на задължение за сключване на договора, което води до невъзможност за обосноваване на нуждата от поемане на съответното задължение;
·         при сключването на гражданските договори не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност;

 • сумите по гражданските договори са платени преди да е приета извършената работа, като датата на сметката за изплатени суми и платежното нареждане в много случаи предхожда датата на изготвяне на отчетите/констативните протоколи с повече от един месец, а дата на представяне на отчетния документ на възложителя – с повече от 1-2 месеца;

 • датата на сметката за изплатени суми предхожда датата на предложението за поемане на финансово задължение, поради което Комисията счита, че не е упражнен контрол;

 • в предложението за поемане на финансово задължение не се конкретизира с номер и дата гражданския договор, по който ще се извърши плащане;

 • по част от проверените граждански договори е извършено плащане, без да е представен отчет/констативен протокол за приемане на извършената работа, поради което няма достатъчно яснота за изпълнението на възложените дейности;

 • част от представените на Комисията граждански договори са сключени без в договора да се записва размера на възнаграждението, което възложителя се задължава да изплати на изпълнителя след приемане на извършената работа;

 • една част от представените и одобрени от директора на Фонда отчети/констативни протоколи са формални, без да отчитат фактически извършената работа по предмета на договора;

 • за 2012 г. и 2013 г. се установи наличие на сключени граждански договори за срок от една година (юридически услуги, технически сътрудник, със служител от Министерство на външните работи за оказване на методическа помощ при настаняване в посолски комплекси, системен администратор и за предоставяне на счетоводни услуги със срок от 10 месеца за 2012 г. и 3 месеца за 2013 г.) Допуснато е подновяване на сключени граждански договори отново за срок от една година, което от своя страна предава траен характер на гражданскоправните отношения, което е в противоречие с правната същност и предмет на гражданските договори, тъй като води до изпълнение на повтарящи се задължения в рамките на продължителни периоди от време, а не до извършване на определена работа с инцидентен и еднократен характер.

Комисията счита, че констатираните несъответствия по същество са в резултат на неосъществен контрол по отношение на сключване, отчитане и изплащане на средства по сключените граждански договори.
Договори за наем:
През 2012 г. директорът на Фонда е сключил 20 (двадесет) договора за временно и възмездно ползване на недвижими имоти. Всички договори са сключени с Посолски комплекс, Виена, Австрия, като общата платена от Фонда сума за наем за годината е 6 255.80 лева, в т.ч. сума за наеми - 5 701.66 лева и сума за консумативи – 554.14 лева. Договорите са сключвани за определен срок – времето на пребиваване за лечение на дете и неговия придружител, с месечна наемна цена в размер на 150 или 146 евро.
През 2013 година по идентичен начин са сключени два договора за наем. Освен това директорът на Фонда е сключил и договори, както следва:
- Договор № 1226 от 17.05.2011 г. с г-жа Маргарита Николова Мунос, сключен за срок от 2 (две) години за временно ползване на апартаменти в град Париж, Франция. Договорено е Фонда като наемател да плаща на наемодателя наем в размер на левовата равностойност на 60 (шестдесет) евро на ден за едно лице. По този договор на наемодателя са изплатени 83 602.82 лева за срока на действие на договора.  
Комисията констатира, че договорът е сключен на 17.05.2011 г., а в него е записано, че влиза в сила от 01.04.2011 г.
- Договор за наем №1248 от 13.03.2013 г. с г-жа Маргарита Николова Мунос, за срок от 2 (две) години, считано от 01.04.2013 г., с предмет на договора временно ползване на апартаменти в град Париж, Франция. Договорено е Фонда като наемател да плаща на наемодателя наем в размер на левовата равностойност на 60 (шестдесет) евро на ден за едно лице. По този договор на наемодателя са изплатени 50 695.11 лева за срока на действие на договора.  
Комисията констатира, че договорът е сключен на 13.03.2013 г., а влиза в сила от 01.04.2013 г. На Комисията се представи справка за извършени плащания по този договор, от която е видно, че има извършени плащания на 18.03.2013 г. в размер на 10 444.13 лева, когато все още договора не е бил в сила и не е имало основание за плащане.
- Договор № 993 от 23.03.2012 г. с г-жа Таня Стоянова – Гон, в сила от датата на сключване за срок от две години, с предмет на договора временно ползване на апартаменти в град Париж, Франция на деца и техните придружители, одобрени за финансиране на лечението им от възложителя. Договорено е Фонда като наемател да плаща на наемодателя наем в размер на левовата равностойност на 59 (петдесет и девет) евро на ден за едно лице. По този договор на наемодателя са изплатени 80 541.36 лева за срока на действие на договора.  
Във връзка с посочените договори, Комисията изиска от директора на Фонда да представи заверени копия на съотносимите документи по сключването на трите договора – как е определен наемодателя, основание за определя размера на наема, документи за собственост на апартаменти-предмет на договорите и др. В отговор директорът на Фонда посочи, че наемодателя е определен в съответствие с водената в Министерството на здравеопазването политика при наемане на помещения, като наемната цена е определена съобразно проведените предварителни проучвания. На Комисията не се представиха документи за собственост на апартаментите – предмет на договорите, както и декларация от наемодателя за собственост на имотите, което съществува като клауза в Договор № 1226 от 17.05.2011 г. с г-жа Маргарита Николова Мунос.
            Дарения:
Със Заповед № 086/03.09.2012 г., директорът на Фонда определя Янка Николова Пешева да осъществява предварителен и текущ контрол за отразяване, отчитане на получени средства от дарения, както и на разходването на същите. Представена е контролна процедура за осъществяване на предварителен контрол за получените и изразходвани суми от дарения и безвъзмездна помощ във връзка с лечението на деца до 18 годишна възраст, утвърдена от директора, без да е посочена дата на утвърждаване и влизане в сила. Разписаната контролна процедура е много обща и обхваща процесите, свързани предимно със счетоводното отчитане на средствата. Не е разписано по какъв начин и какви действия извършва отговорното длъжностно лице, осъществявайки контрол на получените и изразходвани суми от дарения и безвъзмездна помощ във връзка с лечението на деца до 18 годишна възраст. С оглед на това, че съгласно касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г., са отчетени дарения в общ размер на 176 360 лева, Комисията счита, че следва да се разпишат по-конкретни правила за осъществяване на предварителен контрол за получените и изразходвани суми от дарения и безвъзмездна помощ във връзка с лечението на деца до 18 годишна възраст.
            По отношение организацията на работа по постъпили заявления за организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години.
При извършената проверка на място за спазване на сроковете, определени сПравилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ , Комисията констатира следното:

 • съгласно представена на Комисията информация, през 2012 г. във Фонда са подадени 837 заявления за организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, от които 715 са одобрени, а 122 - неодобрени. От началото на 2013 г. до 28.02.2013 г. са подадени 227 заявления, от които 137 са одобрени, а 24 - неодобрени. В процес на обработване са 66 заявления.


 • процедурата стартира с подаване на заявление по образец, към което се прилагат посочените в чл. 30 от правилника документи. В изпълнение на изискването на чл. 30, ал. 5 документите и изискванията към тях са публикувани на страницата на фонда в Интернет, в рубрика „Ред за кандидатстване“. Информацията се поддържа в актуален вид;

 • постъпилите заявления следва да се регистрират в регистър на лицата, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4, б. „а“ от правилника. На Комисията не се представи регистър, а подадените заявления се вписват в таблица, публикувана на страницата на фонда в Интернет, в рубрика „Електронен регистър“. От извършената проверка на място в структурата се установи, че заявленията не се вписват своевременно от отговорните за това лица;

 •  със Заповед № 085/03.09.2012 г. директорът на Фонда е определил служителите Катерина Котева, Станислава Горанова и Ивайло Миланов, като отговорни за приемането на заявленията, извършването на проверка за непълноти на подадените заявления и воденето и поддържането на регистъра на заявленията. С оглед предходното, посочените служители не изпълняват възложените им задължения в срок;


 • Правилника за дейността и организация на работата на Център „Фонд за лечение на деца”, директорът на Фонда сключва договори само със заявители, за които Фонда подпомага лечение в чуждестранни лечебни заведения. При постановено решение за лечение в българско лечебно заведение, както и за подпомагане закупуване на медицински изделия и лекарствени продукти не се сключват договори. По този начин за заявителя не възникват задължения по силата на договор да предоставя на Фонда необходимата информация и документация относно осъществяваните процедури и действия по отношение на пациента и резултатите от тях, епикризи, документи, доказващи извършените разходи, и други документи. Заявителят не носи отговорност и при неизпълнение.

·         в чл. 44 от Правилника за дейността и организация на работата на Център „Фонд за лечение на деца“ е регламентирано, че Фондът финансира съответните дейности по одобрените заявления, като превежда сумите след сключване на договора по чл. 43, ал. 5 съобразно правила, утвърдени от директора на Фонда съгласувано с министъра на здравеопазването. В неспазване на посочената разпоредба от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” на Комисията не се представиха правила съгласно чл. 44 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, утвърдени от директора на Фонда и съгласувани с министъра на здравеопазването. Предвид обстоятелството, че при осъществяването на дейността си Фонда акумулира значителни финансови средства (съгласно Отчета за касова изпълнение на бюджета за 2012 г., Фондът е отчел разходи за лечение на деца в размер на 10 372 744 лева), липсата на разписан ред за отчетност и контрол по превеждане (усвояване)  на отпуснатите средства, съгласно разпоредбите на чл. 44 от Правилника за дейността и организация на работата на Център „Фонд за лечение на деца“, не дават увереност за съответствието на решенията/действията с
 
            УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ПЕТРОВ,
1.             По повод на констатираните нарушения на трудовото законодателство, предлагаме да бъде сезирана Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, осъществяваща цялостен контрол за спазването на трудовото законодателство.
2.                  По повод констатираните нарушения в доклада да се извърши финансова инспекция на цялостната дейност на лечебното заведение от Агенция за държавна финансова инспекция. 
Сподели в: