Върни се горе

В края на учебната година органите на държавния здравен контрол извършват оценка на състоянието на материалната база на училищата и при необходимост предписват мероприятия, които трябва да приключат до откриването на новата учебна година. В края на м. август и началото на м. септември се извършва проверка по изпълнението на предписаните мероприятия.

Съгласно обобщените данни от всичките 28 регионални здравни инспекции (РЗИ) учебните заведения, подлежащи на държавен здравен контрол към настоящия момент са 2 582 (при 2660 през учебната 2015-2016 г.). В тях за периода май - юни 2016 г. органите на държавния здравен контрол са извършили 3 430 проверки за оценка състоянието на материалната база.

В резултат на извършените проверки и на принципа на степенуване на риска за здравето на децата и учениците, в края на учебната година на 458 учебни заведения са издадени предписания за привеждане на материалната база в съответствие със здравните изисквания (срещу 601 за предходната година).

Най-често предписваните мероприятия касаят: ремонти на покривни конструкции, санитарни възли (смяна на В и К инсталация, възстановяване на счупени фаянсови и теракотни плочки, поставяне на нови врати на клетките на сан. възли); подмяна на дограма; привеждане в изправност на отоплителни инсталации; подмяна на осветителни тела и ел. инсталация; освежаване на помещения и сгради; осигуряване на течаща топла вода в умивалните към санитарните възли; ремонтни дейности във физкултурни салони (подмяна на подово покритие, ремонт на съблекални и битови помещения, обезопасяване на осветителни тела и прозорци, осигуряване на ефективна вентилация, ремонт на съблекални, бани и санитарни възли); възстановяване целостта на оградите на учебни заведения; осигуряване на ергономични столове в компютърни кабинети и подмяна на учебната мебел в класните стаи с необходимата за съответната възраст, подмяна на осветителни тела с нажежаема жичка в класните стаи с луминесцентни, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и др.

Броят на извършени проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания към 12.09.2016 г. е 495 (проверка по изпълнение на предписанията в 20 училища предстои да се извърши до 15 септември). 329 учебни заведения са изпълнили предписаните мерки, а в 24 се очаква ремонтите да приключат до края на 2016 г.

Броят на учебните заведения, в които няма да бъдат изпълнени всички предписани мерки до започване на новата учебна година е 105 (срещу 106 за предходната година).

В РЗИ от директори на учебни заведения са постъпили 78 мотивирано обосновани молби за удължаване срока на предписаните мероприятия, свързани най-вече с очакване на финансиране за реализиране на ремонтни дейности. След преценка на здравния риск РЗИ писмено са дали съгласие за удължаване срока за изпълнение на предписаните мероприятия.

На директорите на две учебни заведения служителите на РЗИ Пловдив са съставили  2 броя актове за административно нарушения за неизпълнение на издадените предписания, включващи подмяна на подова настилка и ремонт на санитарни възли.

Издадената през 2013 г. от РЗИ Бургас заповед за спиране на част от обект: физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“, с. Екзарх Антимово, Община Карнобат е в сила и през настоящата 2016/2017 учебна година. Физкултурния салон е заключен и недостъпен за ползване от учениците.

РЗИ – Силистра е издала 4 заповеди за спиране експлоатацията на част от обект (физкултурни салони в ОУ „Христо Ботев“, гр. „Алфатар“, ОУ „Васил Левски“, гр. Главница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брадвари и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нова Черна ), чието функциониране създава риск за здравето на учениците, поради лошо санитарно-техническо състояние. Спрените обекти са изолирани и обезопасени. Създадени са условия за провеждането на часовете по физическо възпитание и спорт (спортни площадки и малки физкултурни салони).

На ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгичево, общ. Перник през 2015 г. е издадена Заповед за спиране на физкултурния салон от Директорът на РЗИ-Перник. Обектът не е ремонтиран и същата заповед продължава да действа и през новата учебна 2016/2017 г. Използването на физкултурния салон е невъзможно поради лошото състояние на  подовата настилка. Училището разполага със стая - игротека, която може да се ползва за провеждане на часовете по физкултура и спорт до извършване на ремонтните дейности.

         РЗИ Хасково е издала 1 заповед за временно спиране експлоатацията на 4-тия етаж на основен учебен корпус, втори етаж на второто тяло, в което се намират кабинети по учебна практика, учебния сервиз с работилниците в него, санитарния възел и съблекалнята към работилниците, както и  коридора водещ към тях в Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н. Й. Вапцаров“, намираща се в гр. Хасково, ул. „Република“ №1 до отстраняване на констатираните нарушения и привеждането им към здравните изисквания.

           РЗИ Стара Загора е издала 1 заповед за временно спиране на 3-ти и 4-ти етаж на ОУ „Самара“, поради нарушена хидроизолация на покривната конструкция.

Поради продължаващи ремонтни дейности, които не са съвместими с провеждане на учебни занятия, РЗИ – Хасково е издала предписание и Заповед за временно спиране експлоатацията на обекти и е извършена съвместна организация с РУО на МОН за временно пребазиране на 1 учебно заведение в гр. Димитровград, до приключване на ремонтните дейности в него.

В учебните бази на две училища: ОУ ”Шандор Петьофи” гр. Хасково и  ОУ ”Св. Иван Рилски” гр. Хасково няма да се провеждат учебни занятия. Същите ще бъдат изцяло реновирани по проект „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в гр. Хасково по оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетно ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие, процедура BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково”. Създадена е организация и са осигурени условия за провеждане на Учебните занятия в сгради на други учебни заведения в града.

В областите Габрово, Благоевград, Ловеч, Ямбол, Шумен, Търговище и София-област всички учебни заведения ще посрещнат новата учебна година при отговаряща на нормативните изисквания материална база. В област Перник са приключили всички основни ремонтни дейности в учебните заведения, които са извършени в резултат на изпълнени проекти след земетресението на 22.05.2012 г.

Следва да се отбележи, че освен предписаните от РЗИ мероприятия, по ремонти на материалната база, на някои от учебните заведения е извършен основен ремонт с финансови средства отпуснати по различни регионални и международни програми, включително и  саниране по програми за енергийна ефективност на сградите. В част от учебните заведения по инициатива на директорите самостоятелно са извършени частични ремонтни дейности като освежаване на класни стаи, ремонт на санитарни възли, подови настилки, покривни конструкции и др.

Училища, в които учебната година ще започне при продължаващи ремонтни дейности има в областите Хасково, Пловдив, Бургас, Смолян, София-град, Кюстендил, Русе, Кърджали, Добрич, Плевен, Видин и Враца. С цел опазване здравето на учениците съответните РЗИ са издали допълнителни предписания до директорите на учебните заведения за създаване на необходимата организация ремонтните дейности да се извършват без предпоставки за възникване на здравен риск за учениците.

В областите Пловдив, Кюстендил, Хасково, Благоевград, Кърджали, Пазарджик и Враца по Решение на общинските съвети и със Заповед на министъра на образованието и науката са закрити или обединени учебни заведения.

Все още продължава да бъде съществен проблемът с недостатъчния брой класни стаи в градските училища, поради което се налага двусменно обучение на учениците (едни и същи класни стаи се ползват от ученици на различна възраст); не е осигурена ръстова учебна мебел и ергономично обзавеждане в компютърните кабинети. В някои от училищата е затруднено провеждането на учебния процес в часовете по физкултура и спорт, поради недостатъчния брой физкултурни салони и спортни площадки. В част от учебните заведения, разкрити в малките населени места са проблем външните тоалетни. Все още не е осигурена течаща топла вода в преддверията към санитарните възли на всички учебни заведения.

От извършените проверки и направения анализ се налага  извода, че все повече учебни завадения на територията на страната  се обновяват чрез финансови средства отпуснати по оперативни програми и в тях се създават необходимите условия за безопасното провеждане на учебните занятия, но все още се запазва тенденцията финансовите средства за ремонти на училищата да се отпускат късно и в недостатъчен размер.

Сподели в: