Върни се горе

В края на учебната година органите на държавния здравен контрол извършват оценка на състоянието на материалната база на училищата и при необходимост предписват мероприятия, които трябва да приключат до откриването на новата учебна година. В края на м. август и началото на м. септември се извършва проверка по изпълнението на предписаните мероприятия.

Съгласно обобщените данни от всичките 28 регионални здравни инспекции (РЗИ) учебните заведения, подлежащи на държавен здравен контрол към настоящия момент са 2 660 (при 2767 през учебната 2014-2015 г.). В тях за периода май - юни 2015 г. органите на държавния здравен контрол са извършили 3757 проверки за оценка състоянието на материалната база.

В резултат на извършените проверки и на принципа на степенуване на риска за здравето на децата и учениците, в края на учебната година на 601 учебни заведения са издадени предписания за привеждане на материалната база в съответствие със здравните изисквания (срещу 646 за предходната година).

Най-често предписваните мероприятия касаят: ремонти на покривни конструкции, санитарни възли (смяна на В и К инсталация, възстановяване на счупени фаянсови и теракотни плочки, поставяне на нови врати на клетките на сан. възли); подмяна на дограма; привеждане в изправност на отоплителни инсталации; подмяна на осветителни тела и ел. инсталация; освежаване на помещения и сгради; осигуряване на течаща топла вода в умивалните към санитарните възли; ремонтни дейности във физкултурни салони (подмяна на подово покритие, ремонт на съблекални и битови помещения, обезопасяване на осветителни тела и прозорци, осигуряване на ефективна вентилация, ремонт на съблекални, бани и санитарни възли); възстановяване целостта на оградите на учебни заведения; осигуряване на ергономични столове в компютърни кабинети и подмяна на учебната мебел в класните стаи с необходимата за съответната възраст, подмяна на осветителни тела с нажежаема жичка в класните стаи с луминесцентни и др.

Броят на извършени проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания към 10.09.2015 г. е 608 (проверка по изпълнение на предписанията в 20 училища предстои да се извърши до 15 септември). От училищата, получили предписания, 481 са ги изпълнили, а в 21 се очаква ремонтите да приключат до края на 2015 г.

Броят на учебните заведения, в които няма да бъдат изпълнени всички предписани мерки до започване на новата учебна година е 106 (срещу 100 за предходната година).

В РЗИ от директори на учебни заведения са постъпили 88 мотивирано обосновани молби за удължаване срока на предписаните мероприятия. След преценка на здравния риск РЗИ писмено са дали съгласие за удължаване срока за изпълнение на предписаните мероприятия.

Съставени са 3 броя актове за административно нарушения за неизпълнение на издадените предписания от РЗИ Смолян за неизпълнение на предписание, включващо – изкърпване на външна фасада и подмяна на подови настилки, РЗИ Пловдив за неизпълнение на предписание, включващо ремонт на физкултурен салон и от РЗИ Разград за неизпълнение на предписание, включващо ремонт на външна тоалетна в ОУ, с. Самуил.

Издадените през 2013 г. от РЗИ Бургас две заповеди за спиране на части от обекти: физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“, с. Екзарх Антимово, Община Карнобат и помощна учебна сграда към ОУ „Васил Левски”, кв. „Горно Езерово”, гр. Бургас са в сила и през настоящата 2015/2016 учебна година. Обектите не се използват за учебна дейност, достъпът до тях е ограничен. За ОУ „Васил Левски”, кв. „Горно Езерово”, гр. Бургас  има съгласуван проект за разширение на училищната сграда, които обхваща и помощната учебна сграда.

РЗИ Силистра е издала 1 заповед за спиране експлоатацията на част от обект (физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар), чието функциониране създава риск за здравето на учениците, поради лошо санитарно-техническо състояние. Спреният обект е изолиран и обезопасен. Създадени са условия за провеждането на часовете по физическо възпитание и спорт.

Поради продължаващи ремонтни дейности, които не са съвместими с провеждане на учебни занятия, РЗИ Стара Загора е издала предписание и Заповед за временно спиране експлоатацията на обект и е извършена съвместна организация с РИО на МОН за временно пребазиране на четири учебни заведения до приключване на ремонтните дейности в тях.

СРЗИ е издала предписание за пребазиране на учениците от 12-ти клас на Софийската математическа гимназия в ПГ по механоелектроника на ул. „Стара планина“ № 13 до извършване на ремонтни дейности на IV-тия етаж на сградата на СМГ.

В областите Шумен, Търговище, Сливен и София-област всички учебни заведения ще посрещнат новата учебна година при отговаряща на нормативните изисквания материална база.

Следва да се отбележи, че освен предписаните от РЗИ мероприятия, по ремонти на материалната база, на някои от учебните заведения е извършен основен ремонт с финансови средства отпуснати по различни регионални и международни програми, включително и  саниране по програми за енергийна ефективност на сградите. В част от учебните заведения по инициатива на директорите самостоятелно са извършени частични ремонтни дейности като освежаване на класни стаи, ремонт на санитарни възли, подови настилки, покривни конструкции и др.

Училища, в които учебната година ще започне при продължаващи ремонтни дейности има в областите Благоевград, Смолян, Варна, София-град, Перник, Силистра, Кюстендил, Русе, Хасково, Бургас, Плевен, Враца, Стара Загора и Ловеч. С цел опазване здравето на учениците съответните РЗИ са издали допълнителни предписания до директорите на учебните заведения за създаване на необходимата организация ремонтните дейности да се извършват без предпоставки за възникване на здравен риск за учениците.

В област Перник са приключили всички основни ремонтни дейности в учебните заведения, които са извършени в резултат на изпълнени проекти след земетресението на 22.05.2012 г.

В Софийска област важен факт за болшинството от общините е това, че максимално са се възползвали от отпускането на средства по Европейски проекти за извършване на ремонти за енергийна ефективност – саниране на сгради, подмяна на дограма и осветление и други. В резултат на това училищата в областта са с добра материална база и са осигурени добри условия за провеждане на учебните занятия.

Все още продължава да бъде съществен проблемът с недостатъчния брой класни стаи в градските училища, поради което се налага двусменно обучение на учениците (едни и същи класни стаи се ползват от ученици на различна възраст); не е осигурена ръстова учебна мебел и ергономично обзавеждане в компютърните кабинети. В някои от училищата е затруднено провеждането на учебния процес в часовете по физкултура и спорт, поради недостатъчния брой физкултурни салони и спортни площадки. В част от учебните заведения, разкрити в малките населени места са проблем външните тоалетни. Все още не е осигурена течаща топла вода в преддверията към санитарните възли на всички учебни заведения.

От извършените проверки и направения анализ се налага  извода, че все повече учебни завадения се обновяват чрез финансови средства отпуснати по оперативни програми, но все още се запазва тенденцията финансовите средства за ремонти на училищата да се отпускат късно и в недостатъчен размер.

Сподели в: