Върни се горе

В края на всяка учебна година органите на държавния здравен контрол извършват оценка на състоянието на материалната база на училищата и при необходимост предписват предприемането на мерки, които следва да се предприемат преди откриването на новата учебна година. Ежегодно, в края на м. август и в началото на м. септември се извършват проверки по изпълнението на предписанията.

Съгласно обобщените данни от всичките 28 регионални здравни инспекции (РЗИ) учебните заведения, подлежащи на държавен здравен контрол към настоящия момент са 2 534. В тях за периода май - юни 2017 г. органите на държавния здравен контрол са извършили 3608 проверки за оценка състоянието на материалната база.

В резултат на извършените проверки и на принципа на степенуване на риска за здравето на децата и учениците на 355 учебни заведения са издадени предписания за привеждане на материалната база в съответствие със здравните изисквания (срещу 458 за предходната година).

Най-често предписанията се отнасят до: ремонти на покривни конструкции, санитарни възли (смяна на ВиК инсталация, възстановяване на счупени фаянсови и теракотни плочки, поставяне на нови врати на санитарните възли); подмяна на дограма; привеждане в изправност на отоплителни инсталации; подмяна на осветителни тела и ел. инсталация; освежаване на помещения и сгради; осигуряване на течаща топла вода; ремонтни дейности във физкултурни салони (подмяна на подово покритие, ремонт на съблекални, обезопасяване на осветителни тела и прозорци, осигуряване на ефективна вентилация); възстановяване целостта на оградите на учебни заведения; осигуряване на ергономични столове в компютърни кабинети и подмяна на учебната мебел в класните стаи, подмяна на осветителни тела с нажежаема жичка в класните стаи с луминесцентни лампи, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и др.

Броят на извършени проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания към 13.09.2017 г. е 387. От училищата, получили предписания, 275 са ги изпълнили.

Очакваният брой учебни заведения, в които няма да бъдат изпълнени всички предписани мерки до започване на новата учебна година е 97 (срещу 105 за предходната година), като в 50 от тях се очаква ремонтите да приключат до края на 2017 г.

В РЗИ от директори на учебни заведения са постъпили 77 молби за удължаване срока на предписаните мероприятия. След преценка на здравния риск от РЗИ са дали съгласие за удължаване срока за изпълнение на предписанията.

Освен предписаните от РЗИ мероприятия по ремонти на материалната база, на някои от учебните заведения е извършен основен ремонт с финансови средства отпуснати по регионални и международни програми, включително и саниране по програми за енергийна ефективност. В част от учебните заведения по инициатива на директорите самостоятелно са извършени частични ремонтни дейности като освежаване на класни стаи, ремонт на санитарни възли, подови настилки, покривни конструкции и др.

От извършените проверки и направения анализ се налага  изводът, че все повече учебни завадения на територията на страната се обновяват чрез финансови средства отпуснати по оперативни програми и в тях се създават необходимите условия за безопасното провеждане на учебните занятия.

Сподели в: