Върни се горе

Историята на първата психиатрична клиника в България е свързана със създаването на Александровска болница. Психиатричното отделение в нея е открито официално на 1 януари 1888 г.

От 1 юли 1922 г. Психиатричното отделение на Александровската болница се реорганизира в Психиатрична клиника и в Катедра по психиатрия. Първите ръководители на катедрата са руски възпитаници. В университетската психиатрична клиника трайни следи оставят двамата най-изтъкнати български психиатри - Г. Узунов (1904 - 1971)  и Н. Шипковенски (1906 - 1976). През миналия век те заедно със своите ученици – повече от 20 професори и доценти и над 30 асистенти, създават една съвременна клинична школа. Впоследствие от Клиниката по психиатрия се отделят Клиника по неврология (1957 г.) и Клиника по детска психиатрия (1959 г.)

Сега в Клиниката работят 60 души - 1 професор, 2 доценти, 9 асистенти, 5 ординатори, 4 психолози, 1 социален работник, 1 трудотерапевт, 23 медицински сестри, 10 санитари и 4 души помощен персонал.

Лечебна дейност:
В Клиниката по психиатрия се лекуват болни с остри психична разстройства -депресия, мания, психози; тревожни разстройства, кризисни реакции, личностови декомпенсации, болни с психични и придружаващи соматични  заболявания. За 4-годишен период (2002-2006 г.) са преминали 2380 души, от които 30% са били мъже и 70% жени, със средна възраст 42 г., като 25% са били на възраст до 30 години.

Към клиниката има отделение за социална и консултативна психиатрия. Към Консултативна поликлиника на УМБАЛ има Психиатричен кабинет, който консултира лежащо болни, насочени от други клиники на «Александровска» болница, от общопрактикуващи лекари и от специалисти.

Учебна дейност:
В клиниката се обучават студенти по медицина, стоматолози, ерготерапевти; лекари специализанти в рамките на 4-годишната специализация, чуждестранни граждани, специализиращи психиатрия; общопрактикуващи лекари, спешна медицина, ерготерапевти. Преподава се клинична психиатрия, медицинска психология. Към момента има 5 специализанти чужденци, 4 докторанта.

Научноизследователска дейност:
Преподаватели от клиниката участват в изследователски проекти с външно финансиране – 3 по невропсихиатрична генетика и един проект, посветен на оценка на инвалидизацията на хора с тежки  психични заболявания.

Приоритетните задачи на клиниката са осигуряване на адекватни условия за болнично лечение с хуманизиране на психиатричните грижи, с отстояване правата на психично болните, развитие на психиатрията в общността, преодоляване на психиатричната стигма, сътрудничество с другите специалности.

За създаване на съвременни условия за лечение в момента тече реконструкция на сградата на клиниката на обща стойност 5,2 млн. лв., които са осигурени по линия на заема от Световна банка и от МЗ. В ремонтираната сграда клиниката ще разполага с добри битови условия, осигуряващи лично пространство за болния, възможности за адекватна биологична терапия и психосоциална рехабилитация, психологична работа.

Предстои реализиране на спечеления проект за деинституционализиране в рамките на програма ФАР за създаване на дневен център със защитено жилище и обществен информационен център за лица с тежки психични разстройства. По този начин ще се затвори лечебният цикъл – болнично и извънболнично обслужване, което отговаря на модерните тенденции за лечение в тази област.

МЗ предприема последователни действия за подобряване на системата за психично здраве у нас. Извънболничното обслужване и психосоциалната рехабилитация са свързани с деинституционализацията и създаване на служби, които предлагат услуги, насочени към реинтеграция на хора с психични заболявания.

През 2007 г. чрез програма ФАР бяха финансирани общо 15 психиатрични служби в рамките на проекта “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Ще бъдат създадени дневни центрове със защитено жилище и обществени информационни центрове за лица с тежки психични разстройства, психиатрични отделения към многопрофилни болници. Ще бъде изградена детска психиатрична клиника, както и ще се реорганизират условията в съществуващите специализирани психиатрични болници.

Сподели в: