Върни се горе

Проведе се неформално заседание на Съвета на министрите по здравеопазване в Брюксел. Участие в заседанието от българска страна взе делегация начело със заместник-министъра на здравеопазването доц. д-р Петко Стефановски, дм.

Министрите обмениха мнения по изключително актуални за здравния сектор теми, като „Здравна работна сила“, „Гарантиране на доставките на лекарствени продукти“ и „Европейски план за борба с рака: акцент върху първичните профилактични грижи“.

В рамките на дискусията по първата тема, касаеща недостига на медицински специалисти, беше отчетен като съществен проблем от здравните министри, които споделиха идеи в търсене на възможни решения. България заяви, че привличането на медицински специалисти в определен регион или стимулирането на дефицитни специалности са ключови задачи на национално ниво и призова за подкрепа от ЕС на национални инициативи в търсене на решения. Беше откроена необходимостта от стимулиране на тези специалисти. Различни идеи бяха споделени относно евентуална Европейска стратегия, като повечето държави-членки, вкл. България, заявиха подкрепа за обмен на опит и добри практики, както и осигуряване на възможности за допълнително развитие на медицинските професионалисти.

По отношение на гарантиране на доставките на лекарствени продукти бяха отправени разнопосочни послания. Част от държавните-членки настояха и занапред да запазят автономията си по отношение на провеждане на обществени поръчки, ценообразуване и реимбурсиране на лекарства. България оцени ползите от обмен на добри практики и опит между страните, като сътрудничеството на ниво ЕС в тази сфера следва да се запази на доброволна основа, без обвързването в задължителна рамка или предварителни ангажименти за закупуване на количества. Министрите информираха взаимно и за очакванията си по отношение на Алианса за критични лекарства, началото на който беше поставено на отделно събитие, след приключване на заседанието на Съвета.

Работният обяд относно Плана за рака и първичните профилактични грижи предложи полезен обмен, като държавите -членки споделиха добри практики и информация относно въведени на национално ниво мерки по отношение на промоцията и превенцията на заболявания.

Сподели в: