Върни се горе

Днес, 09. 09. 2016 г., съобразно разписаното в т. 13 от постигнатото на 30 март 2016 г. споразумение между представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ, се проведе среща между министъра на здравеопазването д-р П. Москов, г-жа Ваня Кръстева – подуправител на НЗОК,  д-р Ив. Георгиева- директор дирекция „Медицински дейности“ в МЗ и доц. Л. Киров- председател на НСОПЛБ, по време на която се обсъдиха следните теми и се взеха следните решения: 

  1. Обсъди се предоставената от НЗОК информация за определянето, разпределението и изпълнението на „регулативните стандарти“ за първото полугодие на 2016 г. общо в ПИМП и СИМП. Установено бе, че на национално ниво,  съобразно Решението на НС на НЗОК  № РД-НС-04-24-1 от 29-03-2016  в сила от 01. 04. 2016 г., с което се изменя и допълва Националния рамков договор за медицински дейности за 2015 г., има увеличение на определения брой консултации с лекари от специализираната помощ, брой високоспециализирани дейности и стойност на МДД за второ тримесечие на 2016г. спрямо първо тримесечие на 2016 г. Увеличението на направленията за консултации (бл. МЗ НЗОК 3) е с 143 683 броя, на направленията за високоспециализирани дейности (бл. МЗ НЗОК 3а) е с 1 792 броя и на стойността на медико-диагностични дейности (МДД) е с 1 846 043 лв. Отчетеното изпълнение на определените брой консултации и стойност на медико-диагностични дейности (МДД) за шестмесечието на 2016 г. от лекарите в СИМП и ПИМП  е под определените от НС на НЗОК обеми и стойности. При прегледа на данните за всяка РЗОК превишаване на определения брой консултации бл. МЗ НЗОК № 3 за първо тримесечие се установи в областите: Варна, Плевен, Пловдив, Русе, София-град и Търговище, а за МДД във Варна, Пловдив и София-град. За второ тримесечие надвишение на брой консултации бл. МЗ НЗОК №3 има само в област Плевен, а за МДД само в София-град.

С цел прецизиране на данните и екзактен анализ се взе решение да се изиска допълнителна информация до 14 септември 2016 г., която да е отделна за ПИМП и СИМП и да включва и брой назначени от ОПЛ и реализирани в СИМП брой консултации бл. МЗ НЗОК № 3 и стойност на МДД за същия период, разделени по типове (за остри и хронични недиспансерни случаи, за диспансерно наблюдавани и за профилактични прегледи) на национално ниво и по РЗОК.

  1. Отново се потвърди взаимното убеждение от необходимост за промяна в Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризация. За целта ще бъде сформирана работна група към министъра на здравеопазването, която да изготви предложения за промени в наредбата в частта ПИМП. В работната група ще бъдат включени представители на НСОПЛБ и борда по Обща медицина към БЛС, за което са изпратени писма от министъра на здравеопазването.

Прие се, че е необходима промяна в определени текстове на наредбата, свързани с продължителността на профилактичния и диспансерен прегледи, начина на формиране на „рискови групи“ и промяна в свързаните с тях дейности и др.

  1. Прие се, че въвеждането на пръстовия автентификатор в ПИМП ще бъде обвързано с отпадане на задължението на ОПЛ да разпечатва и съхранява амбулаторни листи на хартиен носител, както и задължителното времетраене на профилактичния и диспансерен преглед или приемане на минимална продължителност на прегледа не по-малка от 5 минути. Обсъди се възможността, при автентификацията да дава право на ОПЛ на достъп до здравното досие на пациента в масива на НЗОК.
  2. Съответно на т. 7 от подписаното Споразумение се прие да се изиска от НЗОК информация за изпълнението на бюджета за ПИМП до 14 септември 2016 г. по пера (капитация и дейности).
  3. Бяха  обсъдени и въпроси, свързани с назначаването на реимбурсирани медикаменти за новите диспансерно наблюдавани диагнози в ПИМП, алгоритъмът на работа по същите, както и идеи за подобряване на работата със системата за електронно отчитане към НЗОК и др. Поради значимостта на тематиката, изискваща достатъчно време, се реши  да се организира и проведе допълнителна среща по тези въпроси в същия или разширен формат  в рамките на следващата седмица, на която да се обсъдят и резултатите от поисканата по т. 1 и т. 4, прецизирана информация.
  4. Реши се да се организира среща между министъра на здравеопазването и представители на ръководството на МЗ и УС на НСОПЛБ, на която да се направи анализ на ситуацията до момента, да се обсъдят текущи проблеми и да се определят бъдещи приоритети в ПИМП, особено в областта на първичната и вторична профилактика, електронното здравеопазване и др. Срок - до края на месец септември.
Сподели в: