Върни се горе

Здравният министър създаде работна група, която в спешен порядък ще извърши преглед на действащия към момента медицински стандарт по специалност „Спешна медицина“, с цел ефективното изпълнение на дейностите по оказване на спешна медицинска помощ.

Към настоящия момент изискванията за дейността и структурите, които оказват спешна медицинска помощ, са определени в Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ и са задължителни.

Съгласно стандарта, организацията на дейността на спешните отделения се определя с медицинския стандарт, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на спешното отделение и с вътрешните правила за взаимодействие на останалите отделения в болницата (структурите от така наречения Спешен болничен комплекс) при обслужване на спешно болен пациент. Ръководителите на болниците, в които е разкрито спешно отделение, създават необходимата организация, ръководят, контролират и носят отговорност за осигуряването на диагностично-лечебната и консултативната дейност в отделението.

Съгласно изискванията на стандарта, спешното отделение трябва да има обща зона на регистрация/триаж. В тази зона се осигуряват обстановка и условия за кратка входяща триажна оценка на пациента. Триажната зона има директен достъп до зоната за ресусцитация (шокова зала) и да бъде подсигурена с апаратура и екипировка за начална оценка и базална поддръжка (BLS) и наблюдение на жизнените функции.

Стандартът съдържа алгоритъм за прием на спешен пациент –  в него е определено, че всички пациенти, попаднали на територията на спешно отделение, подлежат на медицински триаж и се категоризират по приетите триажни скали в зависимост от тяхното състояние като „критичен спешен пациент“, „нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент“ или „минимална спешност - стабилен пациент“. Триажната категория на спешния пациент се определя на базата на основно оплакване, въз основа на наличието, вида и степента на тежест на  определени физиологични прояви (ниво на съзнание, хемодинамика, дишане, телесна температура, остра болка, кървене).

Съгласно стандарта, медицинският триаж в определената за тази дейност зона се извършва от минимум един член на спешния екип (лекар, специалист по здравни грижи, лекарски асистент или професионален специалист) със специална подготовка и обучение за тази дейност. Триажната оценка трябва да се извърши до 5 минути от посещението в спешното отделение и включва отчитане за определени витални белези (дишане, пулс, телесна температура, артериално налягане), и определяне на предварителна диагноза или основно оплакване, въз основа на които се определя триажната категория.

Съгласно триажната скала, определена в стандарта, критичен спешен пациент (Код Червено А1) е пациент с животозастрашаващи симптоми вследствие заболяване или увреждане с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на по-нататъшна нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/или неврологичната функция. Тези пациенти се насочват незабавно (до 1 минута) към зала за ресусцитация (шокова зала).

Нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент (код Жълто В2) е пациент с потенциална опасност за живота, налице са признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последствия за жизненоважните функции, ако лечението не се приложи бързо. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за преглед/спешна терапия до 30 минути от момента на определяне на триажната категория.

Стабилен пациент (код Зелено С3) е  пациент с признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал за прогрес към по-тежко състояние, тежки последствия или усложнения. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за консултации/пациенти с минимални увреди за бързо проследяване - fast track, до 120 минути от определяне на триажната категория.

Всяко спешно отделение трябва да поддържа и осигурява на видно място разписани алгоритми за поведение при най-често срещаните критични спешни състояния.

Регистрацията на постъпващите в СО лица се организира на принципа на приемно-регистрационно гише, като с оглед на факта, че водещо е спешното състояние на пациента, стандартът определя, че регистрационното интервю се провежда единствено след извършване на медицински триаж, т.е. след като е оценено неговото състояние. Стандартът изрично определя, че след извършването на медицински триаж се пристъпва към запис на пациентните данни с регистрация за прием в спешното отделение.  С оглед на това, данните за регистрация на пациента могат да се събират от пациентите или придружителите навсякъде на територията на спешното отделение, паралелно с неговото обслужване - на място в стандартните клинико-терапевтични зони или на регистрационното гише за оформяне на детайлите по приема на спешния пациент.

Компетентният орган за контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.  Проверки за съответствие с изискванията на медицинските стандарти извършват и регионалните здравни инспекции.

Обръщаме внимание, че в изпратено по-рано днес до Вас прессъобщение – изявление на здравния министър, беше посочено, че одит ще бъде извършен във всички спешни отделения на лечебните заведения, както и че ще бъде преразгледана нормативната уредба, касаеща обслужването на спешни пациенти.

Сподели в: