Върни се горе

Вчера, 30 май, в ДМСГД “Св. Параскева” гр. София се проведе текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.“

Участие в пресконференцията взеха заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н., Националният координатор по СРИП към МЗ – инж. Стойка Таскова, представители на други институции, директори на домове за медико-социални грижи за деца и други.

В рамките на събитието проф. Чавдар Славов посочи, че над 500 деца са изведени от 8 дома за медико-социални грижи от 1 януари 2012 година до сега. На 440 от тях е осигурена семейна среда. Останалите деца са настанени в центрове от семеен тип.

Инж. Таскова запозна присъстващите с дейността и напредъка по проекта в ДМСГД като подчерта, че целевите група са 406 деца на възраст от 0 до 3 години -  здрави, с увреждания, с вродени аномалии, отглеждани в 8 ДМСГД; около 650 души медицински и немедицински персонал, работещ в ДМСГД.

Беше обяснено, че за реализиране на цялостния процес по деинституционализация на децата от 0 до 3 г в ДМСГД, по взаимно допълващ начин, се използва финансов ресурс на две оперативни програми ОП „Регионално развитие” 2007 г. – 2013 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси. Ангажираните институции са Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане.

 Министерство на здравеопазването е ангажирано с осигуряване на инфраструктурата, необходима за осъществяване на нов тип социални услуги.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на9 970 733, 81 лв., от които БФПот ЕФРР: 9 970 733, 81 лв.

Крайният срок за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години” е 21 май 2015 г.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: