Върни се горе

На 3 февруари заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н участва в пресконференция, на която беше отчетен напредъкът по проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен.

Проф. Славов заяви, че извършените строително-монтажни работи в болницата, направените реконструкции на Рентгеновото отделение и въведената в експлоатация нова диагностична апаратура са сериозни стъпки към подобряване качеството на медицинското обслужване на населението. Заместник-министърът на здравеопазването подчерта и ключовата роля на Структурните фондове за модернизацията на българското здравеопазване: „Всичко това бихме постигнали трудно, без подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие, на която разчитаме и за следващия програмен период 2014–2020 година.“

По време за пресконференцията високи оценки за осъществената по проекта дейност дадоха областният управител на област Сливен – г-н Корнелий Желязков и кметът на община Сливен – инж. Кольо Милев. Те подчертаха високия принос на Държавата за развитието на здравеопазването в Сливен и региона.

Удовлетвореност от извършеното по проекта изказа и директорът на Многопрофилната болница за активно лечение в Сливен – д-р Васислав Петров. Той изказа благодарност за последователността в съвместните усилия както към екипа по управление на СРИП и Ръководството на МЗ, към работещите в лечебното заведение, така и към фирмите – изпълнители на дейности и услуги по проекта.

Беше отчетен фактът, че с помощта на високия технологичен клас апаратура, въведена в експлоатация в МБАЛ Сливен, в периода Юли 2013 г. - края на Декември 2013 г. са диагностицирани 5 986 души, а само през декември 2013 г. броят им е 764 души. 

В заключение проф. Славов се обърна към работещите в лечебното заведение с думите: „Технологичното обновяване на Многопрофилната болница за активно лечение в Сливен е напълно в духа на делото на нейния патрон д-р Иван Селимински – възрожденец, лекар и общественик. Вярвам, че като негови наследници, Вие ще продължите работата си по цялостното модернизиране на болницата, осигурявайки не само високотехнологична диагностика и висококачествено лечение, но и ранна превенция на заболяванията.“


Проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен е 6 277 461,10 лв., от които - БФП от ЕФРР: 6 245 563,73 лв. и собствен принос: 31 898,37 лв.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: