Върни се горе

        Това отбеляза заместник-министърът на здравеопазването проф.д-р Чавдар Славов, д.м.н. на текуща пресконференция, която се състоя на 30 май т. г. в ДМСГД „Св.Параскева“, по проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.“. В пресконференцията участваха също: представители на Държавна Агенция за закрила на детето; представители на Агенция за социално подпомагане; националният координатор по СРИП - инж. Стойка Таскова; представители на екипа по управление на СРИП към МЗ; директори на домове за медико-социални грижи.
        В България, от общо 31 домове за медико-социални грижи за деца, 8 са пилотните ДМСГД, обхванати от проекта. Към момента в тези домове има 31 деца, предимно с увреждания. Изведени са 500 деца, от които 440 са настанени в приемни семейства, а останалите в центрове за семейно настаняване. „Тенденцията е това да се случи в последствие и при другите домове“, заяви проф. Славов.

Сподели в: