Върни се горе

От днес на интернет страницата на МЗ за 14-дневно обществено обсъждане е публикуван предложения от Надзорния съвет на НЗОК проект за изменение на Наредба № 10 от 24.3.2009 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Инициатор на промените е Надзорният съвет на НЗОК в съответствие с процедурата, предвидена в чл. 45 от Закона за здравното осигуряване.   
С промените НЗОК ще договаря с притежателите на разрешенията за употреба отстъпки за всички групи лекарствени продукти, заплащани от Касата. Досега НЗОК можеше да договаря отстъпки само за лекарствените продукти, които заплаща на 100% и които са единствени в група. По този начин ще бъде дадена възможност за оптимизиране на бюджета на НЗОК и в резултат на това в бъдеще ще могат да бъдат реимбурсирани напълно или частично и нови лекарствени продукти.  
След приключване на общественото обсъждане и разглеждане на всички постъпили предложения, министърът на здравеопазването ще изпрати проекта за обнародване в „Държавен вестник”.

Сподели в: