Върни се горе

На 10 октомври т. г. успешно приключи изпълнението на проект BG 051PO001-6.2.03 „Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013. Проектът е с бенефициент Министерство на здравеопазването и е на обща стойност  997 224, 20 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ. 
               Основната цел на проекта е укрепване капацитета на институциите, отговорни за акредитацията на лечебните заведения и за квалификацията на доставчиците на здравни услуги. За целта бяха заложени редица дейности, свързани с извършване на анализи и проучвания на системата за продължително обучение на медицинския персонал в България. 
             В изпълнение на проекта бяха разработени национални медицински стандарти. Медицинските стандарти са съвкупност от правила за професионално поведение, условия и режим на работа, които са задължителни за осигуряване на качеството на медицинската помощ. По време на изпълнението на проекта бяха изготвени:
1.      Анализ на законодателството в областта на продължаващото медицинско обучение в България, както и препоръки към анализа; 
2.      Анализ на програмите и институциите в други държави-членки на ЕС, извършващи продължителното медицинско обучение; 
3.      Проекти за актуализиране на 49 действащи медицински стандарта; 
4.      Проекти за нови 39 медицински стандарта.  

Сподели в: