Върни се горе

През 2015 г. Министерството на здравеопазването издаде 76 разрешения за осъществяване на лечебна дейност на общо 66 лечебни заведения.

Сред разрешенията са такива за „разкриване на нови болници“; за преустановяване на дейности; за повишаване и/или понижаване нива на компетентност; за преобразуване на дружеството; за промяна на управлението/ промяна на седалището на дружеството и/или адреса на управление на дружеството; за клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура; за учебна и/ или научна дейност и т.н.

През 2015 г. разрешения за осъществяване на лечебна дейност са получили четири нови лечебни заведения - МБАЛ „Света Параскева“ Плевен, СБПЛР Минерални бани - Полски Тръмбеш, СБР ''Айлин'', с. Минерални бани  и СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“.

С подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейност собственикът на СБР ''Айлин'', с. Минерални бани е подал декларация, че няма да сключва договор с НЗОК.

Двадесет и седем болници на територията на цялата страна са получили разрешение за разкриване на нови структури (клиники/ отделения), като в тази бройка не са включени четирите нови лечебни заведения. При 14 от 27-те болници има и разрешение за прекратяване на дейност и/или понижаване ниво/а на компетентност.

В София има едно ново лечебно заведение - СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“, а в други девет болници има нови структури (отделения/ клиники), за които е издадено разрешение за дейност.

С оглед промените в нормативната уредба, и в частност предстоящото утвърждаване на Националната здравна карта, разписана в Закона за лечебните заведения, както и промените в Закона за здравното осигуряване, министерството е изпратило уведомителни писма до всички болници, които са получили разрешения за осъществяване на лечебна дейност (новите лечебни заведения, както и тези с нови дейности), че разрешенията не може да бъдат считани за безусловна гаранция за бъдещо финансиране от НЗОК.

Сподели в: