Върни се горе

        Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти отбелязва една година от създаването си на 21 март 2014 г.
       Съветът е конституиран на основание чл. 258 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като с Решение на Министерския съвет № 200 от 21 март 2013 г. е определен неговият поименен състав. 
       Националният съвет:
·         утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти;
·         включва продукти в Позитивния лекарствен списък (ПЛС);
·         поддържа и актуализира публичните регистри на цените на лекарствените продукти, включвани в ПЛС и заплащани с публични средства;
·         поддържа и актуализира публичните регистри на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в ПЛС;
·         поддържа и актуализира публичните регистри на максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание;
·         осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени.
 
        В резултат на дейността на Националния съвет за периода от 30-ти април до 31-ви декември 2013 г. са намалени цените на 842 лекарствени продукта. 
        За последните 3 месеца на 2013 г. само в резултат на намаляване на цените при 31 групи лекарствени продукти са спестени публични средства в размер на 1 756 401 лв., което на годишна база би довело до спестяване на 7 025 604 лв.
        В областта на онкологията, навлизането през 2013 г. на генерични лекарствени продукти също води до сериозен спад в стойностите, заплащани от публичния фонд. Намалението на стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност дори само при 10 групи лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания, се очаква да доведе до близо 8 млн. лв. спестявания от бюджета на НЗОК за 2014 г.
       Следователно, в резултат на намаляване на референтната стойност на анализираните лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на ПЛС, както и на лекарствените продукти, предназначени за онкологични заболявания, се предвиждат спестявания над 15 млн. лева от бюджета на НЗОК за 2014 г.
Най-сериозните резултати, постигнати от Националния съвет за периода от създаването му до настоящия момент, са:
·         спечелен проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, бюджетна линия BG 0510PO002/13/3.1-8, обща стойност на проекта 578 426 лева, с подкрепата на МЗ;
·         съкратени срокове на разглеждане на процедурите;
·         своевременното издаване на решения относно цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и уведомяване на заявителите;
·         създаване на собствен сайт, с възможност за извършване на онлайн справка за движението на процедурите от страна на заявителите;
·         актуализация на публичните регистри и друга актуална информация, касаеща заинтересованите страни и потребителите на лекарствени продукти;
 
         През 2013 г. за първи път бе реализирано ползотворно сътрудничеството между Европейската агенция за лекарства с органите за оценка на здравните технологии (HTA), в която взе участие и НСЦРЛП. В тази връзка, Националният съвет е първият самостоятелен орган в България, който е част от Европейската мрежа на организациите за оценка на здравните технологии - EUNetHTA.
        През първата година от своето съществуване Националният съвет доказа, че такава структура е действително потребна и необходима в системата на българското здравеопазване. Националният съвет, създаден като постоянно действащ орган извършва непрекъснато актуализиране на цените на лекарствените продукти у нас, в съответствие с най-ниските цени на производител в 17 референтни за България страни от ЕС.
        Детайлна информация относно дейността на Националния съвет за 2013 г. е представена в Годишния доклад на НСЦРЛП, публикуван на интернет-страницата – www.ncpr.bg, линк - http://ncpr.bg/bg/нсцрлп/годишни-доклади.
 
За допълнителни въпроси можете да се обърнете на:
тел. 02 8953 105,
e-mail: office@ncpr.bg,
e-mail: secretary@ncpr.bg 
 

Сподели в: