Върни се горе

Министерството на здравеопазването ще води прозрачна и открита политика за провеждането на позитивни промени в здравеопазването, отговарящи на очакванията на обществото. Екипът на ведомството ще води открит диалог и ще си сътрудничи с всички участници в здравната система, които носят своята отговорност – съсловни организации, сдружения на пациенти и българските граждани”, заяви в експозето си министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев на първата пресконференция на новия ръководен екип на МЗ. Той подчерта, че ведомството ще положи всички необходими усилия за по-добра синхронизация между отделните институции в сферата на здравеопазването – парламентарната здравна комисия, НЗОК, съсловни и пациентски организации. Като неотложен приоритет министър Нанев посочи налагането на финансова дисциплина в здравния сектор във връзка с финансовата криза. 
Министър Нанев представи членовете на политическия си кабинет - новите заместник-министри д-р Валерий Митрев, г-н Любомир Гайдов и доц. Тодорка Костадинова – парламентарен секретар. В ресора на зам.-министър В.Митрев влизат административните структури, свързани с медицинското обслужване, здравното осигуряване на населението и координацията между МЗ, НЗОК и съсловните организации. Г-н Л. Гайдов ще отговаря по въпросите на общественото здраве и по проектите и програмите, свързани със здравеопазването.
Министър Нанев посочи, че в момента в България се развива социално-здравно-осигурителен модел, който е недостатъчно ефективен. Неосигурените лица в системата са над 1 млн. души, гарантираният пакет здравни услуги и определеният позитивен лекарствен списък са големи и несъобразени с наличните финансови ресурси, което води до увеличаване на финансовата тежест за потребителите. В момента съотношението публични разходи към частни е 55 към 45 процента , голяма част от които са нерегламентирани /25-30 %/, при средно съотношение за Европа 70 към 30 процента, което показва необходимостта от преструктуриране на системата и неотложни законодателни промени.  
В анализа на новия екип на министерството се посочва, че липсват  множество подзаконови актове, необходими за прилагането на законите в областта на здравеопазването. Забавени са над 20 наредби и правилници, които е следвало да бъдат изготвени през периода от 2004 досега. В тази насока сериозни пропуски има в Закона за здравето и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, посочи д-р Нанев.  Констатирани са редица противоречия и непълноти на законовите разпоредби главно в областта на медицинското обслужване и здравното осигуряване, което води до затруднения при тяхното прилагане. Забавено е утвърждаването на редица медицински стандарти по много важни медицински специалности-вътрешни и детски болести, кардиология, онкология, спешна медицина и др.    
В областта на лекарствената политика министър Божидар Нанев съобщи, че са установени редица нарушения при провеждането на тръжните процедури : неточна преценка от необходимостта от обеми на дадени лекарства; еднолични решения за включване на отделни медикаменти и промяна на количествата на други; сериозно забавяне на провеждането на редовни тръжни процедури в няколко последователни години; груби нарушения при спазването на заложения брой болни за дадено лекарствено средство, което води до предсрочно изчерпване на количествата и оставя пациенти за дълъг период без животоспасяващо лечение.     
По отношение на изпълнението на бюджета на МЗ здравният министър съобщи, че към средата на годината изпълнението на разходната част на бюджета е 50% от определения лимит. Разходите за финансиране на лечебни заведения за болнична помощ са в размер на 51% от лимита или 56, 439 млн. лв., за централни доставки на лекарствени продукти по Наредба 34 са разходвани 39% от лимита или 60, 064 млн. лв., за издръжка на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити са похарчени 96, 040 млн. лв., което е 48% от лимита. Изпълнението на приходите е в размер на 90% към края на юни 2009 г.   32, 802 млн. лв. при заложени 36, 100 млн. лева за цялата година.   Остатъчният разходен лимит до края на годината е 42% или 243, 881 млн. лв.

Като най-тревожно явление по отношение на бюджета министър Нанев посочи просрочените задължения на болниците. Те са нараснали с 64% спрямо миналата година – от 33 на 51 млн. лв.  Общият размер на задълженията на лечебните заведения е нараснал с 10% в сравнение с миналата година – от 253 на 281 млн. лв. От тях просрочените задължения на държавните болници са нараснали на 30 млн. лв. в сравнение с 13 млн. лв. за миналата година или с 2,2 пъти. Просрочените задължения на общинските болници надхвърля 7% на база миналата година – от 19 млн. лв. на 21 млн. лв. Сред държавните болници с най-голям размер на просрочени задължения министър Нанев посочи „Св. Георги” – Пловдив – над 8 млн. лв.; МБАЛ-Бургас – 3,4 млн. лв., МБАЛ-Пловдив – 5,4 млн. лв., МБАЛ-Хасково – 2,8 млн. лв., Александровска болница – 2,6 млн. лв.
Като много тревожен факт той  изтъкна констатацията, че собственият капитал на някои от тези дружества е паднал под размера на регистрирания, т.е. те са декапитализирани. По този повод новото ръководство е предприело мерки и се търси отговорност на мениджърските екипи на болниците, които са допуснали задълженията.
В „Св. Георги” са констатирани различни преразходи, има сигнали за злоупотреби
и за изнасяне на документация и нарушения при провеждане на конкурси за назначаване на нови ръководители на звена от бившия директор. Ако всичко това бъде доказано, той ще бъде даден на прокуратурата, заяви министър Нанев. По отношение на другите болници са проведени разговори с директорите и в понеделник трябва да представят доклади за предприемане на оздравителни мерки без с това да се засягат възнагражденията на персонала и да се влошава  качеството на медицинското обслужване. Ако ръководствата не могат да изготвят такива промени в следващите няколко месеца, ще се стигне до персонални промени, увери министърът.

На пресконференцията министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев съобщи, че Одитен комитет към Министерството на здравеопазването ще провежда контрол върху лекарствената политика на ведомството. В него ще участват представители на неправителствени организации, пациентски организации, на Министерството на финансите, на Държавен финансов надзор.  Чрез този комитет ще се създадат условия за граждански контрол на провежданата политика по  лекарствата, заяви министърът. Министър Нанев  отбеляза, че за някакъв период от време пациенти на скъпоструващо лечение е възможно да останат без лекарства, предимно трансплантирани болни и онкоболни, но увери, че   ще бъде създадена организация това да не се случи, включително и спешни решения, извън съществуващите процедурите.

По повод констатираните лекарствени нарушения във ведомството министърът обясни, че става въпрос за правени поръчки на по-големи количества лекарства от необходимите. Така например скъпоструващ медикамент, който е предвиден за рядко заболяване при 20 пациента в включен в списъка като записаното необходимо количество е за 41 пациента. Има случаи на подготвена процедура за купуване на лекарство и за 150 души и тази тръжна процедура е спряна.

Във връзка с обявеното с Постановление на Министерски съвет намаление с 15% разходите на почти всички министерства, беше подчертано, че в никакъв случай това няма да засегне средствата за лечение и лекарства. Ще бъдат направени рестрикции по отношение на капиталови и административни разходи, обясни Нанев. „Работата на Министерски съвет е екипна. Имал съм многократни разговори и с финансовия министър, и с премиера, и имам уверението, че всички спешни нужди на здравеопазването ще се решават и че няма да се стигне до там, че заради липса на средства да се получи така, че болни да нямат лекарства”, обясни министър Божидар Нанев.

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев заяви, че наследството е тежко не само от предишния екип, а е трупано с години. Той посочи, че НЗОК вместо инструмент за реформи, се е превърнала в един стопер и че са необходими сериозни промени по отношение на клиничните пътеки и финансирането на медицинските дейности. Според него е необходимо секторът здравеопазване да бъде  дисциплиниран  посредством нормативно-административни и  строго финансови мерки.

Заместник-министър Любомир Гайдов коментира, че липсата на поднормативни актове е сериозна пречка за прилагането на редица закони.  

Той съобщи, че все още не са осигурени средствата, предвидени за закупуване на диагностикуми за Националната лаборатория по грип.

В отговор на въпрос за клиничните пътеки министърът на    здравеопазването подчерта, че  е необходимо преминаването от клинични пътеки към диагностично-свързани групи, но не може да стане изведнъж. Трябва да се започне с пилотни болници, системата е готова на 90%. ,  има капацитет и ресурс да се направи”, каза д-р Нанев. Според него цялото общество е наясно, че здравноосигуртеления модел трябва да бъде доразвит и в  тази връзка законодателни инициативи ще бъдат предприети до края на тази година. Предстои да бъдат преразгледани всички законопроекти, които са внесени в парламента по отношение на здравноосигурителния модел.

 

 

Сподели в: