Върни се горе

Утре, 3 април, министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов и министърът на здравеопазването д-р Петър Москов ще открият Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна.

Проектът за изграждането на Центъра е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

При посещението си в УМБАЛ „Св. Марина“ премиерът и здравният министър ще разгледат Клиника по онкология, Клиника по хематология и Клиника по лъчелечение към Центъра.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна“ възлиза на 18 759 215, 31 лв., от които: Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 15 766 904, 10 лв. и национално съфинансиране в размер на 2 992 311, 21 лв.           

От 11.30 ч. в Клиниката по лъчелечение ще бъде отслужен водосвет за здраве и благоденствие.

За 12.10 ч., пред Клиниката по лъчелечение – етаж I на Онкологичния и лъчетерапевтичен център, е предвиден кратък брифинг.


Този документ е създаден в рамките BG161PO001/1.1-08/2010/009 Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

Сподели в: