Върни се горе

Министерство на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, планира да проведе до края на 2010 г. следните обществени поръчки:

в рамките на проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 „СПРИ и се прегледай”:

 • “Оформление, печат и разпространение на ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и на пакет документи, регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания”;
 • „Създаване на информационно-технологична система (скринингов регистър), обслужваща процесите за скрининг на рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката при жените и колоректален карцином при двата пола, и система за известяване”;
 • „Провеждане на информационни кампании”;
 • „Провеждане на скринингови изследвания”.

в рамките на проект BG051PO001-5.3.01-0001-С0001 „Информирани и здрави”:

 • „Провеждане на информационни кампании”;
 • „Избор на експерти за написване на ръководства и наръчници”;
 • „Отпечатване на ръководства и наръчници”.

в рамките на проект BG051РО001-6.02.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните състояния”:

 • „Графично оформление и отпечатване на протоколи за клинично поведение в спешната медицина”;
 • „Разработване, внедряване и поддръжка на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина”;
 • „Провеждане на обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ”;
 • „Осигуряване логистика на обучението на персонала от центровете за спешна медицинска помощ”;
 • „Закупуване и доставка на хардуер и софтуер и манекени за обучение”;
 • „Осигуряване на публичност на дейностите по проекта”;
 • „Доставка на офис консумативи за нуждите на проекти, финансирани по ОП РЧР”.

в рамките на проект BG051РО001-6.2.03 „Акредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал”:

 • “Изготвяне на анализи и проучвания в областта на акредитацията на лечебните заведения и продължителното медицинско обучение”;
 • „Практическа организация по провеждането на работни семинари и конференции”;
 • „Осигуряване на публичност на дейностите по проекта”;
 • „Доставка на офис консумативи за нуждите на проекти, финансирани по ОП РЧР”;
 • „Разработване на софтуер и придобиване на хардуер за регистъра на медицинския персонал”.

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд 

Сподели в: