Върни се горе

За нуждите на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД - Плевен ще бъде закупен линеен ускорител, с който се осигурява високотехнологично лъчелечение на пациентите с онкологични заболявания. Това предвиждат измененията и допълненията в Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрени днес от Министерския съвет. Болницата в Плевен е единственото лечебно заведение на територията на този район за комплексно лечение на онкологичните заболявания, в това число диспансеризация и лъчетерапия.           

Основният фокус на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ е борбата с онкологичните заболявания. Концепцията се изпълнява чрез Средносрочна рамкова инвестиционна програма, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.           

С одобрените в нея промени се създава възможност за закупуване на допълнителна високотехнологична медицинска апаратура за редица лечебни заведения. Средствата за това са осигурени от спестения от Министерството на здравеопазването значим финансов ресурс в процеса на договаряне след като на проведените до момента търгове по обществени поръчки бяха постигнати значително по-ниски от заложените цени.           

Ще бъде закупен и един PET (позитронно-емисионен томограф) скенер, който ще бъде третият подобен високотехнологичен апарат у нас след двата апарата в УМБАЛ „Александровска” - София и УМБАЛ „Света Марина” - Варна. Новият скенер ще бъде за УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив.  МЗ ще осигури в лечебни заведения с национално значение и допълнителна медицинска апаратура - лъчетерапевтична уредба за стереотактична радиотерапия за лечение на онкологични заболявания –кибернож /в СБАЛО-София и УМБАЛ „Св. Марина”-Варна/, както и апарат за еднофотонна емисионна компютърна томография.          

Към момента в Концепцията фигурират четири резервни държавни лечебни заведения – в Стара Загора, Габрово, Силистра и Търговище, които разполагат с ресурс и потенциал за осъществяване на диагностика на онкологични заболявания. Това им дава възможност те да кандидатстват за финансиране по ОПРР. С промените към тях се включва и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София.

Сподели в: