Върни се горе

   1. Информация за хода на подготовката за въвеждане на здравното осигуряване в извънболничната помощ. Регистрирани лекарски практики: за София: 716. Към 15.04.2000 общо за страната: 4 820, 100% от общо необходимия.

   Раздадени талони за избор на семеен лекар и стоматолог:за София: 2 529 850; общо за страната: 14 996 012 или 91% от общо необходимия брой.

   2. Основни акценти от постигнатите споразумения при подписването на Националния рамков договор между НЗОК и съсловните организации.

   3. Основни акценти на индивидуалното договаряне.

   4. Преобразуване на заведенията от болничния сектор и дейности по подготовката им за функциониране в условията на здравно осигуряване.

   5. Новата роля на Министерство на здравеопазването:

   С отделянето на лечебния сектор, Министерството на здравеопазването ще има три основни функции: (1) Да регламентира държавната политика в сферата на здравеопазването чрез създаване на нормативи и стандарти за финансиране, качество и достъп до медицинско обслужване; (2) Да организира и управлява сектора на общественото здравеопазване. Предстои подготовката на промени в Закона за народното здраве, както и изготвяне на проект на Закон за общественото здравеопазване; (3) Подпомагане на рискови групи и хора страдащи от социално значими заболявания.

   До края на манадата си настоящото ръковоство на МЗ ще разработи и започне реализацията на 12 национални програми за профилактика и превенция на различни заболявания. Изготвяне на проект на Закон за общественото здравеопазване Със закона се цели осигуряване на благоприятна жизнена среда за населението, с оглед защита на неговото здраве; прилагането на специфични мерки за защита на здравето на уязвими групи хора; прилагането на мерки за ограничаване и ликвидиране на обществено значимите заболявания, като заразни, паразитни, полово-преносими болести, злокачествени новообразувания и други социално-значими заболявания. Законът ще уреди организацията на провеждането на политиката на органите на общественото здравеопазване, както и правата, отговорностите и участието на органите на местното самоуправление, гражданите, неправителствените организации и гражданските инициативи в общественото здравеопазване. Съгласно законодателната програма на Министерския съвет, законопроектът следва да бъде разгледан на заседание на МС през м. юли 2000г.;

   Национални здравни програми.

   До края на своя мандат, настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването ще разработи, въведе и започне реализацията на редица национални здравни програми, които са от изключително значение за определени целеви групи от населението, страдащи от най – разпространените в страната заболявания. Тези програми обващат дейности, свързани с профилактиката, здравната промоция и ефективното и ефикасно лечение и имат пряко въздействие върху подобряване на здравето на нацията като цяло. Най – важните от тях са:

   2.1. Национална програма за профилактика, ранна диганостика и лечение на туберкулозата за периода 2000 – 2003г.

   (а) Чрез тази програма ще бъдат закупени и доставени още през 2000г. четири нови конвенционални рентгенови уредби в белодробни диспансери от областно значение;

   (б) През 2001г. ще бъде закупена и подвижна флуорографска рентгенова уредба с оглед скринингова диагностика на място за целеви групи от населението;  

   (в) Още през м. април 2000г. ще бъдат закупени от Република България и доставени за безплатно лечение и химиопрофилактика на туберкулозно болни лекарства като тубоцин, римицид, етамбутол, микобутин и др.;

   (г) Също през 2000г. ще се създаде компютаризирана система за наблюдение и контрол върху туберкулозно болните.

   2.2. Програма за реформа на психиатричната помощ

   (а) Лечебните заведения за психиатрична помощ със стационар ще бъдат определени като изключителна държавна и общинска собственост и запазени под попечителството и финансирането от държавния бюджет;

   (б) Амбулаторната психиатрична помощ ще се деинституционализира с оглед социалната реинтеграция на заболелите и ще получи финансиране от НЗОК; 

   (в) Предвидени са средства за рехабилитация на психиатрични стационари.

   2.3. Национална програма за суицидопрофилактика

   (а) Тази програма ще създаде за първи път в България информационна система и база данни за мониторинг на суицидните деяния;

 (б) Създават се здравно – образователни програми и се предвижда обучение на над 200 лекари и учители с оглед на по – нататъшното им провеждане;

   (в) Психо - социалната помощ и кризисни интервенции се интегрират в центрове за психично здраве.  

   2.4 . Национална програма за борба със сърдечно-съдовите заболявания

   (а) До края на мандата на това Правителство ще бъдат оборудвани над 1,000 практики за първична медицинска помощ с нови ЕКГ – апарати, с което се дава възможност за обхващане на цялото население за ранна диагностика и проследяване на сърдечно – съдовите заболявания;

   (б) Отпечатване и разпространение на информационни материали, насочени към населението в тираж 200,000 броя за профилактика на сърдечно – съдовите заболявания;

   (в) Разпространение на паспорт на хипертоника – 4,000 броя;

   (г) Разпространение на материали, насочени към медицинския персонал в тираж около 60,000 броя, вкл. таблица за коронарен риск за лекарските кабинети;

   (д) Организиране на обучение за общо над 9,000 семейни лекари и извънболнични кардиолози;

   (е) Национална концепция за развитие на сърдечно - съдовата хирургия, включваща създаването на нова катетеризационна лаборатория, централизирана доставка на консумативи и обучение на стойност над 4 млн. лева.

   2.5. Национална стратегия за профилактически онкологичен скрининг в Република България

   (а) По тази програма ще бъдат подложени на скрининг целеви групи, с оглед разкриване на преканцерози и профилактика на злокачествените заболявания;

   (б) Целта е също така да се увеличи относителния дял на откритите и лекуваните в по- ранен стадий заболели от най – често срещаните онкологични заболявания, при които ранното откриване е възможно.

   2.6. Национална програма за трансплантация – регистрация на "Бултрансплант"

   а) Програмата предвижда създаване на национален орган за управление и координация на очна, тъканна и органна банка на Република България и процесите на обмен на данни и обслужване на болните в страни от региона на Европа.

   2.7. Програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на захарния диабет и неговите усложнения

   (а) Програмата създава нов организационен механизъм за безплатно снабдяване на всички диабетно болни с необходимите за лечението им лекарства, както и организирана профилактика и мониторинг над развитието на болестта;

   (б) В Диагностично – консултативните центрове ще се препоръча обособяването на диабетен център за специализирани консултации на диабетно болните.

   2.8. Национална програма по репродуктивно здраве

   (а) Програмата ще обучи в областта на сексуалното и репродуктивното здраве:

   - Над 200 учители;

   - Над 750 общопрактикуващи семейни лекари;

   - Над 100 подрастващи, които ще обучават своите връстници;

   - 15 фасилитатори на горещи телефонни линии за консултации.

   (б) Програмата ще подпомогне целеви групи с безплатни контрацептиви и обучение по семейно планиране.

   2.9. Национален план за действие по околна среда и здраве.

С този план се цели намаляване и ликвидиране вредното въздействие на факторите на околната среда върху здравето и се изпълнява със съдействието и подкрепата на Световната здравна организация. През периода бъдат разработени:

   (а) Проект "Информационна система по околна среда и здраве". В резултат на това ще се изгради информационна система по околна среда и здраве на национално и локално ниво.

   (б) Проект "Електронна мрежа за професионалисти по околна среда и здраве" В резултат на това ще се изгради европейска електронна мрежа за професионалисти по околна среда и здраве. Това е съвместен проект с Германия, Финландия и Чехия, финансиран от Европейския съюз, чийто краен срок за изпълнение е м. декември 2001г.

   (в) Проект "Изпълнение на националните планове за действие по околна среда и здраве в партньорство". Този проект цели създаването на Субрегионален колаборативен център на СЗО за Югоизточна Европа по околна среда и здраве.

   2.10. Допълнение и актуализиране на Националната имунизационна програма и на Програмата за профилактика и контрол на вирусните хепатити

   (а) Програмата рационализира подхода към болести като морбили, епидемичен паротит, полимиелит, дифтерия, рубеола;

   (б) Въвежда се масова имунопрофилактика на новородените с цел намаляване на заболяваемостта от вирусен хепатит В.

   2.11. Проект "Болнична хигиена" Основна цел на проекта е създаването на механизми и стандартизирани протоколи за ограничаване на вътреблоничните инфекции и моделиране на фармакоикономичните ефекти на антибиотичната терапия.

   2.12. Проект за балканска информационна система за контрол на заразните заболявания по програма на Европейския съюз; Чрез него ще се създаде единна мрежа за епидемичен надзор на острите заразни заболявания в балканските страни и ще се осъществява бърза информация и при необходимост ще се оказва помощ за ограничаване преноса и разпространението на заразните болести.

   2.13. Проект "Разработване на национална стратегия по HIV (СПИН)" Първият етап от проекта е приключен като продължава работата по твтория етап от изпълението му. До месец септември следва да се разработи и съгласува Национална стратегия и план за превенция и контрол на ХИВ/СПИН/ППБ , която ще се представи за утвърждаване от Министерски съвет.

Сподели в: