Върни се горе

Последните промени в Наредбата за медицинската експертиза са приети с Постановление на Министерския съвет № 13 от 26 януари 2023 г. и са обнародвани в ДВ, бр. 10 от 31.01.2023 г.

Стриктно е спазена процедурата по изготвянето и приемането на нормативния акт, в работата по който активно участие взеха Национално представителните организации на и за хората с увреждания. Проектът беше представен и приет единодушно на заседание на Националния съвет за хората с увреждания.

В представения в МС окончателен проект на ПМС за изменение и допълнение на НМЕ не са правени промени спрямо работния вариант, с който организациите на хората с увреждания са запознати, освен няколко допълнително приети предложения в хода на обществените консултации, които са изцяло в подкрепа на интересите на хората с увреждания.

Като част от процедурата по нормативната промяна, на електронната страница на МЗ на 20 януари 2023 г. е публикувана справката от общественото обсъждане на проекта на нормативен акт, с която всички заинтересовани страни са имали възможност да се запознаят преди неговото приемане от МС.

Процесът по нормативната промяна на Наредбата за медицинската експертиза е съобразен изцяло с изискванията на Закона за нормативните актове, като е осигурена пълна прозрачност на процеса и изрична информираност на основната заинтересована страна – хората с увреждания, както и на цялата общественост.

Сподели в: