Върни се горе

Днес пред Комисията по здравеопазване министър Николай Петров докладва актуалното изпълнение на двата европейски проекта, касаещи модернизацията на спешната медицинска помощ в страната.

Относно големия инвестиционен проект за обновяване на сградния фонд и оборудването в системата на спешна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на стойност 163 502 132 лева министър Петров заяви, че вече са преодолени всички трудности и подготовката на проекта е в срок.

Проф. Петров припомни, че към 1 септември при 37 от общо 237-те обекта по проекта, документацията не беше изрядно уредена. Същевременно стандартът по спешна медицина създаваше трудности и оскъпяваше допълнително проекта. Стандартът беше ревизиран и в следствие на промените ще се намали броят обекти, за които е необходимо изцяло ново строителство, както и ще се намали обемът на необходимите строително-монтажни дейности, респективно – ще се намали и общата стойност на необходимото медицинско оборудване и апаратура за спешните отделения, за центровете и филиалите за спешна медицинска помощ. Към днешна дата и двата проблема са решени, като при всички обекти са преодолени трудностите по определяне формата на собствеността.

В момента МЗ финализира първия етап от договора – прецизиране и потвърждаване обхвата на проекта. Предстои да бъде стартиран вторият етап – изготвяне на подробно предпроектно проучване, екологична оценка и технически спецификации, като в рамките на месец декември се очаква консултантът да е готова с разчетите.

Министър Петров подчерта активната подкрепа на вицепремиера Томислав Дончев, благодарение на която проектното предложение ще бъде готово в срок.

Относно проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 7 000 000 лв., министър Петров отчете, че вече са създадени работни групи, които извършват оценка на постъпилите оферти за поръчка на тренировъчни манекени за обучение на медици, за компютри и офис техника, както и за документите, необходими за възлагане на ремонтни дейности.

Националният център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ (НЦОКССПМ), чието създаване е в изпълнение на  Концепцията за развитие на системата за спешна помощ 2014-2020, а изграждането и оборудването му са в изпълнение на проекта, вече има назначен директор – д-р Ивелина Георгиева, като тя и екипът ѝ се очаква до май 2018 г. да разработят програми за практическата организация на процеса по обучение и квалификации на близо 7000-те лекари и професионалисти от системата на спешна помощ.

Сподели в: