Върни се горе

Вчера, 18 юни 2019 г., се състоя заключителна среща по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

На срещата присъстваха зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, старши портфолио мениджърът на Глобалния Фонд Сандра Ирбе,  представители на Националния съвет за превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ, както и представители на изпълнителите на Програмата – лечебни заведения, РЗИ, неправителствени организации и други.

В рамките на срещата бяха представени постиженията в превенцията и контрола на туберкулоза и ролята на Глобалния фонд, ролята на лечебните заведения в контрола на туберкулозата, колаборацията между РЗИ и НПО на областно ниво, както и добрите практики от работата на терен сред ромска общност.

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, е една от най-дългосрочните превантивни донорски програми. За периода 2007-2019 г. страната ни е получила от Глобалния фонд финансови средства в размер на 23 363 819 евро.

С финансовата подкрепа на Глобалния фонд са извършени ремонти на лечебни и здравни заведения на обща стойност 1 663 418 евро, закупено е медицинско оборудване за лечебните заведения и лабораториите за 2 152 696 евро, медицински консумативи за диагностика на туберкулоза за 2 905 874 евро, автомобили за патронажна дейност на стойност 368 951 евро, обучения и др. дейности.

Над 3 млн. евро са предоставени за директна подкрепа на лечебните заведения за лечение на туберкулоза. За дейности за превенция и подкрепа на лицата от уязвимите групи на НПО са предоставени над 4 млн. евро.

Програмите по туберкулоза, финансирана от Глобалния фонд, в България допринесоха за значителното подобряване на ранната диагностика, качеството на лечението и грижите за пациентите с туберкулоза. Това е възможно благодарение на оборудването на всички лаборатории с нова апаратура и доставката на качествени диагностикуми, вкл.  внедряване на  бързи диагностични методи. Изцяло бе оборудвана и Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ. Голяма част от лечебните заведения бяха реновирани и снабдени с нова апаратура. Стартирани бяха  пилотни проекти за плавен преход към амбулаторни грижи за определени категории пациенти с туберкулоза. Въведени бяха мобилни методи за скрининг сред определени групи от населението. Изграден бе сектор за лечение на пациенти с мултирезистентни форми на туберкулоза, както и доставката на медикаменти за тяхното лечение.

Една от добрите практики на Програмата, която получи висока оценка от донора, бяха седмиците на „Отворените врати“, по време на които бяха анкетирани 114 730 лица. От тях 73 850 бяха прегледани и консултирани и бяха открити 1 242 пациенти с активна туберкулоза и 4 351 пациенти с латентна туберкулоза.

Създаден бе добър модел на колаборация между лечебните заведения за лечение на туберкулоза и НПО, които предоставяха услуги на терен сред най-уязвимите групи от населението.

За периода 2010 г.- 2018 г. броят на лицата от ромска общност, обхванати с ниско-прагови здравни и социални услуги, достигна 188 051 лица, а от смесени рискови групи – 57 316 лица.

По програмата общо 2 440 лица ( лекари, мед. сестри, социални работници, представители на НПО, РЗИ, МЛС и общини ) преминаха през различни форми на обучение.

В резултат на общите усилия, от страна с високо разпространение България се причисли към страните от Европейския съюз с ниско разпространение на туберкулоза.

Постигнато беше трайно двукратно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза от 38 на 100 000 през 2008 г. до 18,4 на 100 000 през 2018 г. или в абсолютни цифри броят на заболелите от туберкулоза е намалял от 3 150 през 2008 г. на 1 358 през 2018 г.

Процентът на успешно завършилите лечение нови болни и рецидиви със всички форми на туберкулоза през периода 2007-2016 г. се увеличи от 82 до 85-87 % през последните няколко години.

Чрез финансиране на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2017-2020 г., Министерство на здравеопазването гарантира устойчивостта на постигнатите резултати в борбата с туберкулозата, като продължава да осигурява безплатни диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории към ЛЗ за лечение на туберкулоза, лекарствени продукти от първи и втори ред, като също така финансира и дейностите за превенция на туберкулозата сред най-уязвимите групи от населението.

Продължава финансирането на лечебните заведения по Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

Чрез предложения от МЗ проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата ще се постигне ефективен епидемиологичен надзор, превенция и контрол на туберкулозната инфекция, намаляване на негативните последици върху пациентите и достигане на целите на Световната здравна организация за „Свят без туберкулоза“.

Сподели в: