Върни се горе

Уважаеми дами и господа,

Министерство на здравеопазването отправя покана към имащите отношение фирми за участие в среща, на която ще бъде представена визията за развитие на Електронното здравеопазване и проект BG05SFOP001-1.002-0007-C01 – „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2016-2020 г.

Стойността на проекта е 12 000 000 лева, 100 % безвъзмездна финансова помощ. Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия (2014-2020) на Министерство на здравеопазването, Политика 2.6 "Развитие на електронно здравеопазване за реализация на Националната здравна информационна система".

Срещата ще се проведе на 20.09.2018 (четвъртък) в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя“ № 5, от 14:00 часа, като в рамките на формата представителите на фирмите ще бъдат запознати с основните и специфични цели на проекта, с оглед стартирането на процедурите, свързани с електронното здравеопазване. На срещата ще бъдат представени и дейностите, които ще бъдат изпълнявани, както и резултатите, които следва да се постигнат.

В случай, че проявявате интерес, моля в срок до 18.09.2018 г. да потвърдите участието си на следната електронна поща: enaydenova@mh.government.bg

Срещата е единствено за представители на фирми и компании, проявяващи интерес към участие в процедурите.

Сподели в: