Върни се горе

  Във връзка с изпълнението на Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014-2020 г.), през 2014 г. са планирани грантови схеми за изпълнение на действия съфинансирани от властите на държавите-членки (обикновено назовавани „Съвместни действия“) в следните сфери: 

1. Хранене и физическа активност (1,2 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
2. ХИВ и превенция на коинфекциите (3 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
3. Деменция (1,5 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
4. Отговор на високо опасни и нововъзникващи патогени в ЕС (3,5 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
5. Подобрена координация и споделяне на ресурсите за медицински изделия (0,2 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
6. Подкрепа за Мрежата по електронно здравеопазване(2,4 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
7. Разширени информационни бази данни на ЕС за редките заболявания (4,3 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
8. Кръвопреливане и трансплантации на тъкани и клетки (2,5 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС).

 

ЦЕЛ

Програмата за здраве цели да подобри здравето в Европа, насърчавайки сътрудничеството между държавите-членки за подобряване на политиките в областта на здравето, допълвайки и подпомагайки инициативите в здравния сектор. Съвместните действия са един от инструментите за финансиране по Третата многогодишна програма за здраве (2014 – 2020 г.). С приетия нов регламент по Програмата  участието на държавите-членки в съвместни действия се предвижда да се осъществява на базата на предварително номинирани от всяка държава участници (институции, организации от неправителствения сектор).
Особеност на предложенията за подобни дейности е наличието на действително европейско измерение или ясна добавена стойност (принос) от действието за целия Европейски съюз. Броят участници в едно съвместно действие може да достигне и 25, в зависимост от обхвата на дейността.


ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането ще бъде предоставено посредством директни грантови схеми чрез Изпълнителната агенция „Потребители, здраве и храни“– ИАПЗХ (The Consumer, Health and Food Executive Agency - Chafea), която е отговорна за изпълнението на програмата “Здраве за растеж“. Финансовото участие на ЕС е 60% от общите допустими разходи, като в случай на действия от особена полза то може да достигне 80 %. Оставащата част за съфинансиране се поема (съответно 40% или 20%) от основния и асоциираните партньори.


ОБЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 Участниците следва да имат собствени финансови ресурси за съфинансиране;
 Безвъзмездните средства не могат да имат за цел или резултат създаването на печалба за организацията участник;
 Допустими са разходите, извършени след датата на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;
 Не се допуска дублиране на финансирането и съответно за всяка дейност може да се отпусне само една сума безвъзмездни средства за един бенефициент.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Съгласно отправена покана от Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите“, МЗ следва да номинира институции за участие в съвместните дейности на база проведена процедура на прозрачен и конкурентен подбор на национално ниво. Във връзка с това, Министерство на здравеопазването обявява следната покана:


ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СТРУКТУРИ ЗА УЧАСТИЕ В ГРАНТОВИ СХЕМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ВЛАСТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ ( Т.НАР. СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ) В РАМКИТЕ НА ТРЕТАТА МНОГОГДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВЕ 2014-2020


А. ПЛАНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ

Планирани са следните действия, съфинансирани от държавите – членки на ЕС (т. нар. „Съвместни действия“) в следните сфери:

1. Хранене и физическа активност (1,2 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
2. ХИВ и превенция на коинфекциите (3 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
3. Деменция (1,5 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
4. Отговор на високо опасни и нововъзникващи патогени в ЕС (3,5 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
5. Подобрена координация и споделяне на ресурсите за медицински изделия (0,2 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
6. Подкрепа за Мрежата за електронно здравеопазване (2,4 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
7. Разширени информационни бази данни на ЕС за редките заболявания (4,3 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС);
8. Кръвопреливане и трансплантации на тъкани и клетки (2,5 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС).


Б. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

• В съответствие с Третата програма за здраве, чл. 7 и 8, публични органи, вкл. научни и здравни институции, университети и други висши учебни  учреждения заведения, както и неправителствени организации могат да получат мандат да участват от името на страната по определена дейност от посочените съвместни дейности.

 


В. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 

1. Профил на кандидата – свободен формат, включващ пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и контакти на компетентните за съвместното действие лица (телефон, факс, електронен адрес), описание на предмет на дейност;
2. Доказателство за административен капацитет за работа по проекти в сферата на посочената съвместна дейност – свободен формат ( списък на експерти, автобиографии, представяне на опита им и др.);
3. Доказателства за технически и финансови възможности на кандидата - свободен формат (списък с изпълнени проекти; заверени годишни финансови отчети за последните три години );
4. Посочване на сфера от изброените в поканата за Съвместни дейности, в която/които кандидата проявява интерес от участие. Наличието на интерес и капацитет за участие следва да бъдат точно обосновани. Кандидатите следва да представят  предложение за конкретни работни теми, наличието на добавена стойност на европейско ниво (принос) и устойчивост на резултатите за съответната структура, за страната и за Европейския съюз (обвързване на целите и резултатите с европейското измерение на здравни политики) - свободен формат.  


Г. МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Деловодство на Министерство на здравеопазването, адрес: площад „Света Неделя“ 5, гр. София до 16.00 ч. на 02.09.2014 год.


Д. ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НОМИНАЦИИ

Въз основа на постъпилите документи ще бъде изготвен списък на кандидатите, отговарящи на обявените условия, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
При наличие на повече от един кандидати, комисията, при необходимост, има право да изиска допълнителни документи от класираните участници. Резултатите ще бъдат обявени на интернет страницата на Министерство на здравеопазването в срок до 10.09.2014 г.


Лица за контакт в Министерство на здравеопазването са:


• Катя Ивкова, държавен експерт, дирекция «Европейска координация, международни дейности и протокол»
Контакти: Тел. № +359 2 9301 252; Ел. поща: kgecheva@mh.government.bg  

• Блага Димитрова,  главен експерт, о-л „УМП“, Д “МПСДП
Контакти: Тел. № +359 2 9301 203; Ел. поща: bdimitrova@mh.government.bg

• Д-р Елвира Фотева, главен експерт в Дирекция „Здравна политика“
Контакти: Тел. № +359 2 9301 307; Ел. поща: efoteva@mh.government.bg

 


Сподели в: