Върни се горе

Уважаеми дами и господа,

От 15.08.2020 г. започва приемането и обработката на заявки за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти, в двумесечен срок, трябва да подадат заявка за достъп и да получат регистрационни данни за работа със системата.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация ще се  генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина.

 

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

* притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;

* притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;

* притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;

* притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Сподели в: