Върни се горе

Понастоящем в Европейския съюз (ЕС) се наблюдава нарастване на броя на инфекциите във връзка с продължаващата пандемия COVID-19, а също и увеличаване на хоспитализациите. Ваксините продължават да предотвратяват тежко протичане на заболяването или смърт при милиони граждани на ЕС. Данните показват, че броят на хоспитализациите и смъртните случаи остава най-нисък в държавите членки с най-висок процент ваксинирани.

По тази причина Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейският център за профилактика на заболяванията (ECDC) продължават да насърчават гражданите на ЕС да преминат пълния курс на ваксинация и да се придържат към последните препоръки относно бустер ваксинацията.

В съответствие с мерките, вече приети от много държави членки, при нарастващ брой клинични проучвания, подкрепени от данни от реалния живот, се разглежда възможността да се използват 2 различни ваксини срещу COVID-19, или за първата и втората доза на първичния (началния) курс, известна като хетероложна първична ваксинация, или използване на трета доза от друга ваксина срещу COVID-19 в качеството на бустер, след 3 до 6 месеца след курса на първична ваксинация (хетероложна бустер ваксинация).

За да се даде научна обосновка и да се осигури гъвкавост на ваксиналните схеми, EMA и ECDC в сътрудничество с експерти от ЕС от COVID-ETF групата към ЕМА, анализираха наличните данни и дадоха технически препоръки и съвети относно хетероложната ваксинация срещу COVID-19, или при началния/първичиня курс, или като бустер.

Данни от проучвания на хетероложна ваксинация показват, че комбинацията от ваксини с вирусен вектор и иРНК ваксини води до добри нива на антитела срещу вируса на COVID-19 (SARS-CoV-2) и по-висок Т-клетъчен отговор, отколкото при използването на същата ваксина (хомоложна ваксинация ), независимо дали в първична схема или като бустер. Хетероложните схеми като цяло се понасят добре.

Използването на ваксина с вирусен вектор като втора доза в първични ваксинални схеми, или две различни иРНК ваксини, е по-малко проучено.

Докато изследователската дейност продължава, за да бъдат получени повече данни за дългосрочната безопасност, продължителността на имунитета и ефективността, използването на хетероложни схеми може да предложи гъвкавост по отношение на опциите за ваксинация, особено с цел намаляване на отражението върху покритието с ваксини, ако по различни причини някоя ваксина липсва.

Експертните заключения на ЕМА и ECDC, резултатите от които подробно са описани по-долу, имат за цел да помогнат на вземащите решения за национални ваксинационни кампании да гарантират, че възможно най-бързо максимален брой граждани на ЕС са ваксинирани и защитени.

На притежателите на разрешения за употреба се препоръчва да подадат промени, за да се добави в продуктовата информация конкретна информация за такава употреба. Въпреки че оценката не разглежда други ваксини, които още не са разрешени за употреба в ЕС, данни от изследванията на хетероложни комбинации от тях ще бъдат взети предвид в бъдеще, ако те бъдат лицензирани или има повече информация.

Технически препоръки и съвети за провеждане на първоначална хетероложна ваксинация и хетероложна бустер ваксинация

В резултат на анализи на наличните доказателства, ЕМА и ECDC предоставят по-долу технически препоръки и съвети. ЕМА и ECDC ще публикуват в близко бъдеще подробен преглед на литературните източници, подкрепящи тези съвети.

Съображения за първична хетероложна ваксинация

 • Наличните към момента доказателства по последователен начин посочват приемлива поносимост и засилен имунен отговор при прилагане на последователна хетероложна схема от векторна ваксина и ваксина с информационна РНК в сравнение с хомоложна схема на ваксиниране с векторна ваксина.
 • Някои проучвания показват по-висока реактогенност (например болка, температура, главоболие, умора) при хетероложна ваксинанална схема, но има непоследователност в резултатите. По отношение на нечесто появяващите се нежелани лекарствени реакции, данните са недостатъчни, за да се направят изводи.
 • По отношение на имуногенността, проучванията еднозначно показват, че хетероложната схема има потенциал за значително увеличен имунен отговор, включващ подобрен В клетъчен имунитет в сравнение с хомоложна схема с векторна ваксина. В някои случаи се наблюдава леко увеличение на хуморалния имунен отговор при хомоложна схема на ваксиниране с иРНК ваксини, но в тези данни няма последователност, което като цяло подкрепя извода за сходен антигенен отговор.
 • Базирано на няколко наблюдателни проучвания, отличаващи се с добро качество, повишената имуногенност съответства на повишена ваксинална ефикасност срещу симптоматична SARS-CoV-2 инфекция при хетероложна векторна/иРНК схема в сравнение с хомоложна векторна схема.
 • Предварителни, но последователни данни сочат, че хетероложната схема може също да доведе до увеличена ширина на имунните отговори с подобрена хуморална и клетъчно-медиирана кръстосана реактивност срещу различни обезпокоителни варианти, което означава подобрена ефикасност, базирано на проучванията до сега.
 • Като цяло предоставените данни подкрепят употребата на смесена векторна/иРНК схема на ваксинация. Базирано на натрупаните до сега доказателства и на настоящите клинични познания, поставянето на втора доза от иРНК на хора, които преди това са получили една доза векторна ваксина представлява печеливша стратегия на ваксиниране от имунологична гледна точка и има положителен резултат по отношение на полученото ниво на защита от инфектиране и заболяване. По-малко доказатества съществуват по отношение на хетероложна иРНК/иРНК ваксинална схема, но те са достатъчни, за да покажат, че такъв подход също може да се използва, когато е необходима гъвкавост или ускоряване на ваксинационните кампании. Данните за безопасност при такава хетероложна схема понастоящем се проучват, за да се установи съществува ли при такава схема увеличен риск от миокардити.
 • Поставяне на аденовирусна векторна ваксина като втора доза след първа доза от иРНК ваксина, би могло да се обмисли, ако съществува проблем с наличността на иРНК ваксини, но базирано на ограничените налични данни, това може да е с по-малко предимства от имунологична гледна точка, отколкото обратната последователност на поставените ваксини.
 • Дългосрочните данни за защита след хетероложна или хомоложна първична ваксинална схема са ограничени, но резултатите от малък брой проучвания показват намаляване на защитата от тежко протичане на заболяването до 6 месеца след хетероложна ваксинална схема. Някои от тези проучвания показват също, че отслабването на ефикасността е по-голямо и по-бързо при Vaxzevria (Ваксзеврия), отколкото при други ваксинални схеми и това, че отслабването на ефикасността като цяло е по-бързо при по-възрастни, при по-често боледуващи индивиди и при такива със съпътстващи заболявания.
 • Необходими са допълнителни проучвания за изследване на употребата на хетероложни схеми при имуносупресирани индивиди.

Съображения за хетероложна бустер ваксинация

 • Наличните досега данни при различните видове, разрешени за употреба ваксини показват, че хетероложния бустер изглежда добър колкото хомоложния бустер или по-добър по отношение на имунния отговор. При хетероложните бустер комбинации прилагането на бустер с иРНК ваксина след първичен курс с векторна ваксина води до по-добър имунен отговор, отколкото в обратния случай. Освен това, въз основа на наличните данни, профилът на безопасност на хетероложните и хомоложните бустер комбинации остава подобен.
 • Поради това стратегия за хетероложна бустер ваксинация може да се обмисли като алтернативна стратегия, например: за да се подобри защитата, която може да се постигне с някои ваксини; да се позволи по-голяма гъвкавост в случай на проблеми с приемането, доставката или наличностите на ваксини. Наличните досега данни подкрепят безопасното и ефективно приложение на бустер доза още след 3 месеца от завършването на първичния ваксинационен курс, ако толкова кратък интервал е желателен от гледна точка на общественото здраве, независимо от настоящите препоръки за прилагане на бустер за предпочитане след 6 месеца.
 • Данните за безопасност дават ограничена, но обнадеждаваща информация с оглед на краткосрочната реактогенност на всяка бустер комбинация. Хетероложна бустер доза от векторна ваксина или Spikevax води до повече нежелани реакции, свързани с локална или системна реактогенност. Големи наблюдателни проучвания ще предоставят допълнителни данни с оглед на появата на редки нежелани събития, като миокардит, при хомоложни и хетероложни бустери.
 • Въпреки че може да се очаква, че по-добрият имунен отговор ще доведе до повишена защита срещу инфектиране и заболяване, включително срещу различни, будещи безпокойство варианти, поради липсата на установени корелати на защитата, на този етап не може да се определи точно до каква степен по-добрият имунен отговор ще доведе до по-висока ефективност. Данните за ефективност, които се получават обаче, показват повишена защита от симптоматично заболяване след прилагане на хетероложен бустер с иРНК ваксина в хода на разпространение на Delta варианта.
 • При приложението на бустер дози, независимо дали са хомоложни или хетероложни, трябва да се вземе предвид отслабването на защитата с времето и оптималното време за постигане на ефективен имунен отговор. Към момента няма данни в подкрепа на прилагането на хетероложен бустер при имуносупресирани лица.

Други предпазни мерки

Дори след прилагане на ваксина, другите мерки като спазване на физическа дистанция; редовно проветряване на затворени помещения; поддържане на правилна хигиена на ръцете; спазване на респираторни хигиенни мерки; правилно носене на защитна маска и спазване на домашен режим при заболяване остават основата на нашия отговор на COVID-19, особено след като варианти като Delta продължават да се разпространяват и нови варианти като Omicron продължават да възникват.

Да работим заедно за здравето на обществото

EMA и ECDC отново подчертават необходимостта да се гарантира, че възможно най-много хора са напълно ваксинирани срещу COVID-19. Съществува спешна необходимост да се „затвори имунната дупка“ (да не се допуска удължаване на интервала между дозите) при възрастното население и да се осигури ефективно и справедливо покритие в страните и регионите в Европа.

И двете агенции ще продължат да работят в тясно сътрудничество с други органи на ЕС и национални агенции, за да споделят най-добрите научни данни и да помагат на държавите членки да вземат информирани решения относно здравето на обществото в светлината на ситуацията в съответната на държава, както и ситуацията в ЕС.

EMA и ECDC ще продължат да следват научните доказателства и да съобщават своите препоръки и решения с максимално възможна прозрачност.

Повече информация можете да намерите от уебсайтовете на адрес:

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/vaccines

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19

https://vaccination-info.eu/en

Сподели в: