Върни се горе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Съгласно Закона за водите и Закона за здравето, компетентен орган в Република България в областта на качеството на питейните води на крана при потребителя е Министерството на здравеопазването (МЗ) и неговите регионални структури – 28 регионални здравни инспекции (РЗИ).

Изискванията, свързани с качеството на питейните води на ниво Европейски съюз, са регламентирани в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Съгласно Закона за водите и Наредба № 9, ВиК операторите носят пълната отговорност за качеството на водата, подавана за питейно-битови цели.

Законът за водите и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели задължават ВиК дружествата, в качеството им на структури, осъществяващи дейността по водоснабдяване за питейно-битови цели, да извършват необходимия мониторинг в пълния му обем. Териториалните органи на МЗ – Регионалните здравни инспекции, също имат задължение да извършват мониторинг, но в обем 50% от този, който се провежда от ВиК дружествата.

Осъществяваният мониторинг съгласно разпоредбите на наредбата е постоянен и периодичен, като честотата му се определя от обема на подаваната вода в зоната.  Наредбата допуска, когато резултатите от предходен проведен мониторинг са показали стабилни стойности на наблюдаваните показатели и при отчитане на риска за човешкото здраве, да се намали честотата на провеждания мониторинг, като се допуска анализ да се извършва най-малко на пет години. Изследване по радиологични показатели от страна на РЗИ- Хасково е проведено през 2012 и 2014 г., при което установените стойности са показали съответствие. Стойността е била 0,0005 mg/l през 2012 г. и 0,001 mg/l през 2014 г., което е значително под максимално допустимата стойност.

Времето за провеждане на анализите от момента на вземане на пробата до излизане на окончателния резултат  отнема две седмици при анализ на показател „естествен уран“ и от два до четири месеца за показатели обща алфа активност, обща бета активност, изотопен състав на радионуклиди и изчисляване на обща индикативна доза, на база на която може да се изготвя оценка на здравния риск.

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба № 9 водоснабдителните организации и РЗИ ежегодно съвместно разработват програми за мониторинг на питейните води, които по обхват и честота отговарят на минимума изисквания на действащото европейско и българско законодателство. Мониторингът се провежда по Зони на водоснабдяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници). Пробите питейна вода се взимат от крана при  потребителя, като във всяко населено място има минимум по два пункта.

Допълнително, въз основа на мониторинга, провеждан от Регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването изготвя обобщена информация за качеството на водата от всички зони на водоснабдяване, в която излага основните резултати, изводи, заключения и препоръки относно качеството на питейната вода в страната. Тази информация се публикува в част „Вода и здраве” към  раздел „Околна среда и здраве” в ежегодните Национални доклади за състоянието на околната среда в Република България.

По отношение на конкретно създалата се ситуация в гр. Хасково, Ви предоставям следната информация:

На 04.04.2017 г. (вторник) в РЗИ – Хасково е получено писмо от Басейнова дирекция „Източно Беломорски район“ (БДИБР)–Пловдив за установено завишено съдържание на  обща алфа-активност (1,37 Bq/l при контролно ниво 0,1 Bq/l) и естествен уран (0,098 mg/l при максимално допустима стойност 0,03 mg/l) в проби вода, взети през месец септември 2016 г. в мониторингов пункт за подземни води от националната система за мониторинг на околната среда Помпена станция (ПС) „Хасково – 1”, която се захранва от девет броя водовземни съоръжения (тръбни кладенци). Незабавно, още на 04.04.2017 г., по настояване на РЗИ- Хасково е извършена съвместна проверка с представители на „ВиК“ ЕООД -Хасково на цитираната ПС и са взети 5 бр. проби за лабораторни анализи: една проба от събирателна шахта и 4 бр. проби от тръбни кладенци (ТК) № 1 до № 4, които са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

На 05.04.2017 г. (сряда) е проведена среща между директора  на РЗИ – Хасково и управителя на „ВиК” ЕООД Хасково, на която са обсъдени получените от БДИБР – Пловдив резултати и действията, които следва да се предприемат за защита здравето на хората. За идентифициране на проблема са взети допълнителни проби води от останалите 5 ТК, които на 06.04.207 г. (четвъртък) са доставени за изпитване в НЦРРЗ.

На 07.04.2017 г. (петък) по инициатива на РЗИ- Хасково е проведена среща при г-н Ангелов, областен управител на Хасково, в присъствието на зам. кмета на община Хасково, директора на РЗИ и представители на ВиК дружеството. След обсъждане на създалата се ситуация като превантивна мярка до излизане на резултатите от взетите проби, на базата на които да се направи първоначална оценка за наличие на здравен риск, на управителя на ВиК-дружеството са връчени Предписание № 45/07.04.2017 г. за осигуряване на потребителите с питейна вода, с качество, отговарящо на нормативните изисквания чрез намиране на адекватно техническо решение и Заповед № РД-032-12/07.04.2017 г. за временно спиране експлоатацията на всички тръбни кладенци на ПС Хасково – 1, като дружеството следва да информира населението за евентуални нарушения във водоподаването.  С доклад от същия ден директорът на РЗИ - Хасково е уведомил Министерството на здравеопазването за ситуацията и за предприетите до този момент действия.

На 08 и 09.04.2017 г. (събота и неделя) се проведоха координиращи и изясняващи ситуацията разговори с РЗИ- Хасково и срещи на ниво експерти, директори на дирекции в МЗ, министър и зам.-министър, а на 10.04.2017 г. (понеделник) темата бе разгледана на редовното Ръководство на МЗ.

Също на 10.04.2017 г. (след Ръководството) по инициатива на Министерството на здравеопазването се проведе оперативна среща, на която присъстваха експерти на министерството, областният управител на Хасково, управителят и главният инженер  на ВиК -дружеството, директорът на РЗИ- Хасково, директорът и експерти от Националния център по радиобиология и радиационна защита.

На срещата бяха представени и обсъдени предварителните резултати от анализа на НЦРРЗ на пробите вода, взети на 04.04.2017 г. и 05.04.2017 г. от всички тръбни кладенци на ПС Хасково-1, според които са установени отклонения по показател естествен уран от 0,041 mg/l до 0,064 mg/l при норма 0,03 mg/l в четири от кладенците с №№ 4, 5, 6 и 7.  Управителят на „ВиК” ЕООД Хасково информира органите на здравния контрол, че дружеството вече е предприело действия за техническо осигуряване на питейна вода с необходимите качества чрез доставяне на вода от друга зона на водоснабдяване.

При извършена на 11.04.2017 г. (вторник) проверка от служители на РЗИ- Хасково е установено, че водоснабдителното дружество не е изпълнило Заповед № РД-032-12/07.04.2017 г., за което на 19.04.2017 г. на управителя на ВиК ЕООД Хасково е връчен акт за установяване на административни нарушения.

На 11.04.2017 г. съгласно предварителните резултати от направените химически анализи и предварителните резултати от изпитването по показател „естествен уран“ на пробите, взети на 04.04.2017 г. и 05,04.2017 г. вода, и на основание предоставените предварителни Експертни становища от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), директорът на РЗИ- Хасково със заповед е разпоредил на ВиК дружеството да бъдат спрени всички тръбни кладенци, показали несъответствие в качеството на подаваната вода. Издадено е Предписание за предприемане на допълнителни мерки с цел гарантиране здравето на населението и предоставяне на допълнителна информация. Взети са проби от различни пунктове в районите на гр. Хасково, в които водоснабдяването е реорганизирано, за да се установи ефективността на предприетите мерки и качеството на подаваната вода. Направено е проучване с вземане на проби за лабораторен анализ на водоснабдяването на „Каменица“ АД. Установено е, че питейната вода, която се използва в производствения цикъл преминава допълнително пречистване чрез обратна осмоза,  и анализът на влаганата вода не показва отклонения от нормативните изисквания.

На 11.04.2017 г. на извънредно Ръководство на МЗ, след обстойно анализиране на създалата се ситуация по инициатива на министъра на здравеопазването се проведе среща с министъра на околната среда и водите, и министъра на регионалното развитие и благоустройството, на която бяха обсъдени възможностите за координиране и съвместни действия за решаване на проблема и проучване на причините, довели до установените отклонения. МЗ осъществи  контакт и с представителя на Световната здравна организация в България за оценка по провежданите мерки. Експерти на СЗО потвърдиха адекватността на предприетите мерки към момента. Междувременно са поканени експерти на СЗО за оказване на техническа помощ на място за оценка на ситуацията и предложения за трайни решения.

Със Заповед № РД-02-52/11.04.2017 г. на тримата министри бе създадена междуведомствена работна група за предприемане на мерки за предотвратяване на  здравния риск за населението, провеждане на съвместен мониторинг за наблюдение на показателите, проучване и установяване на причините довели до ситуацията. МЗ изпрати и прессъобщение до медиите за информиране на обществеността.

С цел подробно информиране на обществеността за констатираните проблеми и предприетите до момента спешни мерки на 12.04.2017 г. (сряда) се проведе и пресконференция на министъра на здравеопазването с участието на представители и на трите министерства и НЦРРЗ.

На 12.04.2017 г. в НЦРРЗ са доставени за провеждане на необходимите анализи пробите питейна вода, взети предходния ден от РЗИ- Хасково на крана при потребителя. На база извършените на 11.04.2017 г. проверки на водоснабдителната система РЗИ- Хасково издава Заповед № РД-032-14/12.04.2017 г. на водоснабдителното дружество за спиране водоподаването и от ТК № 3, поради влошени органолептични качества на водата, подавана от този кладенец, и съответно невъзможност за провеждане на експресно изследване по показател естествен уран.

На  заседанията на междуведомствената работна група, създадена със Заповед №  РД-02-52/11.04.2017 г., проведени на 13.04.2017 г. и 18.04.2017 г., на база на резултати от анализи, извършени в ИАОС и в НЦРРЗ, са взети следните решения:

Въпреки незначителния здравен риск и предвид получените резултати от продължаващия мониторинг на крана при потребителя за наднормени проби по показател „естествен уран“, като превантивна мярка към населението е дадена препоръка водата в гр. Хасково от централното водоснабдяване да не се използва за питейни цели (пиене и готвене):

1. Дадени са препоръки на РЗИ – Хасково, предназначени за ВиК оператора и Община Хасково, с оглед осигуряване на вода за питейни цели (пиене и готвене) в детски и учебни заведения, както и в лечебни заведения;

2. Да продължи извършването на мониторинг за проследяване на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване, като пробите да се изследват в Изпълнителната агенция по околна среда и Националния център по радиобиология и радиационна защита;

3. Създадена е организация за координация на дейностите на териториалните структури на отделните компетентни ведомства по изпълнение на нормативно установените мерки, обмен на информация и предприемане на съвместни действия за предотвратяване на здравния риск;

4. Във връзка с представените резултати от ИАОС и НЦРРЗ за констатиране в отделни пунктове при потребителя на продължаващо несъответствие по показател естествен уран с нормативно установените стойности (от 0,038 mg/l до 0,048 mg/l), както и в съоръженията на ПС Хасково – 1 и ПС Хасково – 2 (от 0,038 mg/l до 0,1 mg/l), е взето решение същите да бъдат спрени от експлоатация. 

Предвид факта, че питейната вода в незначителни количества се влага като суровина при производството на храни, не се предполага съществуването на здравен риск за населението и се очаква отговор от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Междувременно, на 15.04.2017 г. (събота) министър Семерджиев и зам.-министър Каменов проведоха управленска и координационна среща в Хасково с областния управител, кмета, директора на РЗИ, управителя на ВиК и служители от изброените институции, вкл. представител на ОБДХ, с цел запознаване с обстановката на място и провеждане на инструктаж относно проблемите с питейната вода, водоснабдяването и решенията на тристранната междуведомствена работна група.

На 18.04.2017 г. МЗ публикува прессъобщение за решенията и препоръките на междуведомствена работна група, а на 20.04.2017 г. бяха изпратени писма до Центъра за оценка на риска по хранителната верига и до НЦОЗА с оглед събиране на статистически данни с цел анализ на болестност и заболяемост от бъбречни и онкозаболявания.

Към настоящия момент с цел защита здравето на населението, органите на държавния здравен контрол при РЗИ - Хасково контролират изпълнението на всички препоръчани мерки от тяхната компетентност. Питейната вода се доставя чрез водоноски по решение от ВиК - оператора, доставката се извършва от помпена станция „Войводово“. РЗИ - Хасково осъществява контрол и на водата, доставяна чрез водоноски, както и контрол на процеса на почистване и дезинфекция на същите.

Във връзка с решението на междуведомствената работна група и предоставените протоколи от анализите, извършени от ИАОС, от РЗИ- Хасково са връчени Заповед № РД-032-15/19.04.2017 г. и Заповед № РД-032-16/19.04.2017 г. на управителя на ВиК дружеството за спиране експлоатацията на двете помпени станции. В тази връзка предстои реорганизация на водоснабдяването на гр. Хасково, след което ще бъдат взети нови проби за анализ на качествата на питейната вода на крана при потребителя.

Относно междуведомствената работна група – нейната дейност е съсредоточена върху концентриране на обща база данни, анализ и вземане на координирани оперативни решения за ограничаване на здравния риск, подобряване на качеството на питейните води, анализ на резултатите от радиологичния контрол, координация на взаимодействието между институциите и риск комуникация.

Изготвя се междинен доклад относно създалата се ситуация, който ще съдържа конкретни препоръки за засилване проверките и контрола над водоизточниците, особено тези в близост до закрити уранови мини, препоръки  за осъществяване на допълнителен контрол върху бивши уранови мини, предложения за спешно подобряване на лабораторния капацитет на органите на държавния здравен контрол и на другите компетентни институции, анализ на възможностите за изграждане на пречиствателни станции за елиминиране на уран в питейни води. С оглед усъвършенстване на дейността на ведомствата, имащи отношение към водите, ще бъдат направени и препоръки за актуализиране на съществуващата към момента нормативна база.

След получаване на резултатите от анализите на всички взети до момента проби по всички показатели ще бъде възложено на експерти от Националните центрове по проблемите на общественото здраве да извършат реална оценка на здравния риск и да я предоставят на междуведомствената работна група за предприемане на мерки при необходимост за трайно решаване на проблема и предотвратяване на здравния риск за населението.

Трябва да се отчете и фактът, че във връзка с препоръките на СЗО по отношение качествата на доставяната за потребителите питейна вода, в Република България от 2011 г. се въвеждат по-консервативни норми за показател „естествен уран“. По данни на СЗО лимитът за естествения уран се определя при консумация на вода през целия живот на човека и следователно кратковременната употреба на вода с отклонения над приетите в България норми не крие непосредствен здравен риск. Косвено потвърждение на това са и съществуващите по-високи норми до  2012 г. за показателя „естествен уран“ до 0,06 mg/l.

 

С уважение,

Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник министър-председател по социални политики и министър на здравеопазването

21.04.2017 г.

Сподели в: