Върни се горе

 • През отчетния период Министерството на здравеопазването, съвместно с Националната здравноосигурителна каса, създадохме условия за обособяването на т. нар. „COVID зони“ в лечебните заведения за извънболнична помощ. Към момента в страната има разкрити над 115 COVID зони. По този начин е осигурена още една възможност за лечение на пациенти с леко или със средно тежко протичане на коронавирусна инфекция, освен възможността да бъдат прегледани и лекувани от избрания от тях общопрактикуващ (личен) лекар. В COVID зоните се обслужват всички нуждаещи се, независимо от здравноосигурителния им статус, като хората могат да бъдат насочени към тях от личния лекар или да се самонасочат при проява на симптоми на болестта или съмнение за наличието на такива. Клиничните прегледи, медико-диагностичните изследвания и лекарствата се заплащат от НЗОК;
 • С цел осигуряване достъп до медицински грижи в условията на пандемия от COVID-19 за всички нуждаещи се, въз основа на наблюдение и анализ на актуалната епидемичната обстановка, своевременно дадохме указания на РЗИ за създаване на организация и преструктуриране на лечебните заведения с оглед осигуряване на необходимия брой болнични легла за всички нуждаещи се пациенти, включително и за деца, със и без COVID-19; за разпределението на ремдесивир, моноклонални антитела и кислород в болниците; за осъществяване на ефективен контрол по спазването на противоепидемичните мерки; за анализ на смъртността в съответните области и др.;
 • Изготвихме План за действие за периода 2022-2024 г. към Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2030. Програмата е рамковият стратегически документ на България, който определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения. В нея са развити детайлизирани стратегии по отделните приоритети, а в плана за действие са заложени основните мерки за постигане на целите. Предложенията са приети от Министерството на финансите, която е водеща институция по управление на програмата и предстои одобряване на документите от Министерския съвет;
 • Изготвихме Годишния доклад за 2020 г. за състоянието на здравето на гражданите и отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия 2020. Докладът анализира здравното състояние на гражданите през съответната година, достигнатите нива на показателите, характеризиращи това състояние, както и извършените дейности и разходваните средства за изпълнение на основните цели и задачи в областта на здравеопазването. Докладът е приет от Министерския съвет и предстои да бъде изпратен в Народното събрание;
 • С цел преустановяване на порочната практика в процедурите по обжалване на експертните решения на ТЕЛК експертизата да се връща многократно от НЕЛК към ТЕЛК, което поставя хората с увреждания в неблагоприятната ситуация на продължаващо с години преосвидетелстване, без да могат да получат окончателно и влязло в сила експертно решение, на РЗИ, ТЕЛК и НЕЛК изпратихме Указание на министъра на здравеопазването за прилагане на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи;
 • Продължава работата по изготвяне на Национален антираков план, в който ще бъдат предвидени мерки по отношение на онкологичните заболявания в четирите ключови области: превенция, ранно откриване, диагностика, лечение и подобряване качеството на живот на пациентите с рак. За целта е създадена работна група, в която са включени водещи специалисти в областта на превенцията, скрининга, диагностиката и лечението на онкологични заболявания. Беше организирано участието на специалистите в международна онлайн конференция „Европейската стратегия за борба с рака: Дългосрочният ефект за нашето здраве“ с участието на еврокомисари, депутати от Европейския парламент, български и чуждестранни експерти в областта на медицинската онкология;
 • Продължихме работата по Националния план за борба с инсулта. Заложените в него цели са свързани с намаляване на смъртността и инвалидизацията от мозъчно-съдови заболявания. В работната група включихме широк кръг от доказани специалисти с богат професионален опит по нервни болести, неврохирургия, образна диагностика, включително интервенционална рентгенология, анестезиология и реанимация, както и специалисти, имащи отношение към рехабилитационните дейности. По повод Европейския ден за борба с инсулта представители на Министерството на здравеопазването и специалисти в областта на неврологията, неврохирургията, образната диагностика, кардиологията и неправителствени организации, работещи в тази област, подписаха Декларация, с която се ангажираха да работят за намаляване на инсултите в страната с 10%;
 • Продължихме изпълнението на големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
 • Изпълняват се дейности по проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, по който МЗ е партньор;
 • Активно работихме и по проект „Специализация в здравеопазването“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с който се подпомага финансово обучението за придобиване на специалност от лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки;
 • Проведохме срещи с представители на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, като с оглед направените препоръки назначихме проверки в лечебни заведения за психиатрична помощ и изготвихме информация до Комитета за предприетите мерки;
 • Извършихме всички необходими действия, свързани с подготовката на определянето на места за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. по новия ред с осигуряване на финансирането, приети вече на такива места. Осигурихме изпълнението на законовите функции на министъра на здравеопазването, свързани с образованието и квалификацията в здравеопазването;
 • Предприехме необходимите действия, свързани с подготовката за успешно провеждане на декемврийската изпитна сесия на специализантите по медицински специалности;
 • Осигурихме безпрепятственото предоставяне на административните услуги, свързани с упражняване в чужбина на придобита в България медицинска професия и признаване на професионална квалификация по медицинска професия, придобита в чужбина, с цел работа в България;
 • Продължава и процесът по деинституционализация и закриване на домовете за медико-социални грижи за деца, като на тяхно място се разкриват центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Целта е предоставяне на грижа, лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа на децата и техните семейства;
 • Създаването на структури за нови медицински дейности в съществуващи лечебни заведения за болнична помощ се разрешава със заповед на министъра на здравеопазването, въз основа на комплексна оценка на потребностите на населението от този вид дейности на територията на съответната област или регион. През периода издадохме 16 заповеди за разрешаване на нови медицински дейности;
 • В областта на опазването на общественото здраве и във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19 продължихме провеждането на засилен епидемиологичен надзор, профилактика и здравен контрол с цел ограничаване на заболяването. Актуализирахме критериите за оценка на разпространението на COVID-19 в съответните държави и поставянето им в цветови зони. Актуализирахме мерките, които се прилагат спрямо пристигащи на територията на страната и са свързани с конкретни здравни изисквания;
 • Предприехме действия за доставка на ваксини срещу COVID-19 на държавно ниво чрез сключване на споразумения за доставка на 4 вида ваксини - аденовирусна, иРНК, антигенна и инактивирана;
 • Своевременно изготвихме указания до регионалните здравни инспекции относно планиране на дейностите по надзора и ваксинопрофилактиката на COVID-19 и провеждането на граничен здравен контрол. Проведохме регулярни видеосрещи с РЗИ за обсъждане на епидемичната ситуация, отчетност на ваксините и тяхното разпределение, работа със системата за борба с COVID-19 и др.;
 • Създадохме възможността за прилагане на т.нар. „зелен сертификат“ за допускане на различни обществени места и провеждане на дейности, както и за работа в хосписи, лечебни заведения за болнична помощ и домове за стари хора;
 • Извършено беше изменение в дефиницията за „потвърден случай на COVID-19“. Допълнихме заповедта на министъра като включихме допълнително определение за  „повторен потвърден случай“. За лицата, срещнали се за втори път с вируса, създадохме възможност да получат Цифров COVID сертификат или Удостоверение за преболедуване.
 • Създадохме организация и наличният кадрови ресурс в РЗИ беше мобилизиран, като дейностите основно бяха насочени към: извършване на епидемиологични проучвания на установени положителни случаи и издирване на контактни лица; издаване на предписания за поставяне под карантина; издаване на заповеди за отмяна на карантина; провеждане на изследвания с бързи тестове; извършване на проверки за спазване на въведените забрани и ограничения със заповеди на министъра на здравеопазването и др;
 • Продължи провеждането на граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България, във връзка с въведени ограничения за пристигащи от рискови държави, които трябва да бъдат поставени под задължителна карантина;
 • Осигурихме доставките на ваксини за изпълнение на Националния имунизационен календар и тяхното предоставяне на ОПЛ чрез РЗИ;
 • В областта на държавния здравен контрол дейността беше фокусирана върху: опазване здравето на гражданите чрез подобряване системите за мониторинг на факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, питейни води, води за къпане, минерални води и др.); извършване на периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението; осъществяване на ефективен контрол на предлаганите на пазара продукти и стоки със значение за здравето на човека;
 • С цел осигуряване на достатъчно количества дезинфектанти за масова и професионална употреба, създадохме необходимата организация за съкращаване на нормативно определените срокове при разглеждане и оценка на постъпилите досиета на биоциди. Продължи издаването на временни разрешения по реда на чл. 55, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
 • Изготвихме проект на техническо задание за изграждане на интегрирана информационна система за събиране и отчитане на дейностите по държавен здравен контрол, който е утвърден от Държавна агенция „Електронно управление“;
 • Участвахме в работата по проект "Изработване на рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“. Проектът се реализира с подкрепата на Европейската комисия;

В областта на промоцията на здравето и профилактиката бяха реализирани следните специфични дейности:

 • Успешно реализирахме Проект BG05SFOP001-2.019-0041 “Повишаване ефективността на провежданата политика по опазване на общественото здраве“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 -2020 г.;
 • Проведено беше XIII-тото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи;
 • Под ръководството на Министерството на здравеопазването, Българската делегация взе участие в деветата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция за контрол на тютюна. Беше координирана подготовката на официалните позиции на страната по разглежданите теми;
 • Участвахме в работни среща по време на посещението на Европейската комисия против расизма и нетолерантността (ECRI) в Република България;
 • Подготвихме проект за въвеждане на електронно наблюдение на лечението в амбулаторни условия в активна и продължителна фаза на туберкулозата;
 • Предприехме действия за доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на вирусни хепатити по „Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за периода 2021-2025 г.; доставка на Изониазид за провеждане на специфична химиопрофилактика на туберкулоза; избрахме изпълнители на дейности по превенция на туберкулозата сред групите в риск за 2021 г. по същата програма;
 • Избрахме изпълнители за дейности по превенция на ХИВ и СПИ сред рисковите групи през 2021 г. по “Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2021-2025г.”;
 • Осигурихме доставките на диагностикуми и консумативи за микроскопско и културелно изследване за туберкулоза и осигуряване на имунологични изследвания на медицинския персонал, ангажиран с диагностика, лечение и грижи за пациентите с туберкулоза, MDR-TB и XDR-TB за превенция на вътреболничните инфекции и контрол на туберкулозата по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България, 2021-2025 г.”; 
 • Закупихме необходимите количества консумативи за бърза диагностика на туберкулозата и бърза молекулярна диагностика на вируса SARS-CoV-2;
 • Изготвихме проект на техническо задание за изграждане и развитие на уеб-базирана информационна система за събиране на данни от подполучатели и партньори съгласно „Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Р. България за периода 2021-2025 г.“. Същият беше представен за утвърждаване от Държавна агенция „Електронно управление“;
 • През периода извършвахме непрекъснато наблюдение, обобщаване и предоставяне на текущи данни на ECDC и СЗО, свързани с контрола на туберкулозата, ХИВ, СПИН и вирусни хепатити;
 • Създадохме необходимата организация и бяха подписани договори със 101 лечебни заведения, които изпълняват дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030. По този начин обезпечихме дейностите за периода в съответствие с времевия хоризонт на Плана за действие за периода 2021-2023. Чрез програмата се осигурява изпълнението на дейности, за които няма осигурено финансиране от други източници и които имат значителен здравен ефект, свързан с ранната диагностика на заболявания и увреждания в областта на майчиното и детското здраве, и с осигуряването на комплексни медицински грижи за деца с определени хронични заболявания;
 • Подписахме договори с 34 лечебни заведения за поддържане и подобряване на материално-техническата обезпеченост и капацитета от медицински специалисти и помощен персонал в структурите по съдебна медицина на обща стойност 1 732 000 лв., осигурени по бюджета на Министерството на здравеопазването;
 • Успешно бяха подготвени, защитени и подадени 6 проектни предложения за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост с общ бюджет  791 756 574 лв. Проектните предложения са насочени към модернизиране на системата за педиатрични грижи в страната, създаване на Национален център за лъчелечение с протонна терапия, модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната;
 • За първи път в страната са предвидени целенасочени инвестиции за изграждането на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Предвидихме създаване на 10 мозъчно-съдови центрове за диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания, оборудвани с най-съвременната медицинска апаратура. Предложихме извършване на инвестиции в обновяването и модернизирането на материално-техническата база в системата на психиатричната помощ в страната, включително в държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве и психиатричните клиники и отделения към държавните и общински лечебни заведения. Не на последно място - предвидихме изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика и модернизиране на  извънболничната помощ чрез създаване на национален  интердисциплинарен център за широко-обхватен скрининг и изграждане на 365 амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена в малки отдалечени населени места;
 • Ускорихме изпълнението на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“. В отчетния период бяха доставени последните бройки линейки тип В и тип С по сключените договори, с което бяха обновени 358 медицински превозни средства за нуждите на системата на спешната медицинска помощ;
 • По Проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който е ключов за Министерството на здравеопазването, продължи процесът по организиране и провеждане на обучения за служителите от центровете за спешна медицинска помощ, като за посочения период бяха обучени около 300 човека;
 • В изпълнение на проект „Специализация в здравеопазването” създадохме условия за възобновяване приема на документи от специализанти, желаещи да получат финансова подкрепа. Изменен бе бюджетът на проекта и бяха повишени индикаторите за изпълнението му, с което Министерството на здравеопазването пое ангажимент за подкрепа на по-голям брой специализанти - от 270 на 500 човека;
 • В изпълнение на проект „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, в отчетния период създадохме условия за продължаване на доставката на лабораторна апаратура за осъществяване на радиологичен контрол на питейната вода в страната. Доставените апарати са пуснати в експлоатация и е проведено обучение на служителите, които ще работят с тях;
 • По проект „Повишаване ефективността на провежданата политика по опазване на общественото здраве“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, продължихме с обученията на служителите от РЗИ, като до момента общо са обучени около 400 служители;
 • Успешно стартира работата на „Дирекция за защита на правата на пациентите“, която осъществи контакт с десетки пациентски организации, проведе множество срещи, запозна се с проблемите на пациентите от различни групи заболявания и продължава да работи заедно с тях за промяна в здравната политика, която да гарантира качествена, навременна и достъпна медицинска помощ  за всички. От старта на работата си през месец септември до момента, експертите в дирекцията се запознаха и разрешиха множество индивидуални казуси, някои от които с давност от няколко години;
 • 133 са издадените актове, с които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата при управлението на търговските дружества с над 50 % държавно участие в капитала;
 • Приехме Вътрешни правила за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на публичните предприятия – търговски дружества към МЗ, след което стартира и процеса по изготвянето и приемането на стратегическите документи от управителните органи на дружествата. Към момента постъпилите бизнес програми на дружествата се анализират и предстои тяхното одобрение от министъра, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала, или общото събрание на акционерите;
 • Изменихме Вътрешните правила за дейностите, свързани с управлението на търговските дружества – лечебни заведения и други дружества с държавно участие в капитала, свързано с промяна на критериите за освобождаване/неосвобождаване от отговорност на управителните органи на търговските дружества;
 • Проведени бяха извънредни общи събрания на акционерите на лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала; 
 • Обявихме и проведохме процедури за членове на органи за управление на публичните предприятия към МЗ. Част от процедурите са финализирани, изготвени и подписани договори за възлагане на управлението, инициирани и проведени извънредни общи събрания на акционерите;
 • През периода бе осъществено наблюдение върху финансовите показатели на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие. Обобщихме информацията за нетната експозиция, правилата за концентрация и избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
 • Осъществяван бе мониторинг на тримесечна база по ключови показатели за дейността и финансовото състояние на 183 лечебни заведения за болнична помощ с преобладаващо държавно и общинско участие в капитала;
 • Осигурихме пълна прозрачност за заплащането на медицинските дейности, чрез публикуване на официалната интернет страница информация за цените на всички предоставяни медицински и други услуги от лечебните заведения, с цел намаляване на нерегламентираните плащания от страна на пациентите;
 • За проследяване на готовността и ефективния отговор на създадената епидемична ситуация с COVID-19 регулярно проследявахме общия капацитет и заетост на болничните легла в лечебните заведения, в т.ч. заетостта на леглата, определени за лечение на пациенти с COVID-19, както и получените, разпределени и налични лични предпазни средства за защита на медицинския персонал;
 • Осигурихме целеви средства за капиталови разходи на държавните лечебни заведения за подобряване на материално-техническата база, закупуване на високотехнологична медицинска апаратура и закупуване на съвременно медицинско оборудване;
 • Осигурихме средства в общ размер на 4 млн. лв. за основен ремонт и обновяване на клиники и отделения в 17 лечебни заведения;
 • За подобряване функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната на лечебните заведения бяха осигурени средства за закупуване на ядрено-магнитен резонанс - 3 бр., ангиографска апаратура – 4 бр., апарат за нуклеарно-медицински изследвания, компютърен томограф – 3 бр. и С-рамо за хибридна съдова операционна зала и роботизирана система за рехабилитация – локомат;
 • Осигурихме средства за закупуване на лабораторна апаратура и оборудване за вирусологична диагностика на COVID-19 и рентгенови апарати – ст                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ационарен и преносим тип „Кугел“;
 • За да могат децата ни да се върнат отново в клас и то в сигурна среда, предприехме действия за осигуряване на бързи антигенни тестове, подходящи за изследване на деца, при които се използва слюнка вместо назофаренгиален секрет за откриване на SARS-CoV-2. Целево бяха отпуснати средства в размер на 13 000 000 лв. за закупуване на 1 600 000 бр. тестове. Министерството на здравеопазването положи усилия и в кратък срок успя за същата сума да договори близо три пъти повече тестове от първоначално заложените. В резултат, сключихме договори за доставка на 4 703 446 бр. антигенни тестове за деца.
 • Предоставихме за безвъзмездно управление недвижим имот на Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, гр. Нови Искър, като по този начин очаквано ще се подобрят условията за лечение на пациентите с психични разстройства;
 • Въз основа на Стратегическия план за периода 2021 – 2024 г. и утвърдения годишен план за дейността на Инспектората на МЗ в отчетния период бяха извършени 7 планови проверки на структури от системата на здравеопазването, както и 13 извънпланови проверки по подадени в МЗ сигнали и по разпореждане на министъра на здравеопазването. За резултатите от тях са изготвени и представени доклади;
 • През отчетния период Звеното за вътрешен одит извърши 12 планови одитни ангажименти. 7 от тях са в търговски дружества-лечебни заведения и 5 във второстепенни разпоредители с бюджет. Проверките обхванаха оценка и анализ на действащите писмени политики и процедури; изплатените средства за допълнителни трудови възнаграждения на медицински и немедицински персонал, работещ в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве; законосъобразността при разходване на бюджетни средства, проведените обществени поръчки през 2020г. и управление на собствеността. Проверките установиха допуснати слабости, грешки и нарушения, по-съществените от които са: неправомерно изплатени допълнителни възнаграждения за работа в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19 на персонал; неспазване на изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 и т. 12 от Закона за публичните предприятия; нарушения при провеждането на обществени поръчки в лечебно заведение; неизградена цялостна и всеобхватна Система за финансово управление и контрол, обхващаща структури, дейности и процеси в лечебно заведение в съответствие с новите моменти в методологията по вътрешен контрол, утвърдени от МФ през 2020 г.; сключен договор за отдаване по наем на  площ  без проведен търг,  което е в несъответствие с разпоредбата на чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост;
 • Сключихме Рамкови споразумения чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България;
 • Подготвихме документи и обявихме процедури за:
  • Осигуряване на комбиниран продукт от две моноклонални антитела Casirivimab, Imdevimab за лечение на COVID-19; осигуряване на моноклоналното антитяло Regkirona (INN Regdanvimab) за лечение на COVID-19“;
  • Извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ в гр. Сливен;
  • Осигуряване на противовирусния лекарствен продукт Molnupiravir за лечение на COVID-19;
 • Приключихме с решение на възложителя обявените поръчки по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по ОПРР 2014-2020“, както следва:
  • Извършване на строителни/строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване;
  • Извършване на строителни/строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на следните райони за планиране: ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ И СОФИЯ ГРАД, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020;
  • Извършване на строителни/ строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване;
  • Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ – второ преобявяване;
  • Извършване на строителни/строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване;
  • Избор на консултанти по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, Проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ и Проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие;
 • Приключихме и следните обявени поръчки с национално финансиране:
  • Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени по прекратени обособени позиции по част I;
  • Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на вирусни хепатити по „Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за периода 2021-2025 г.“ за нуждите на страната през 2021 г., включваща 39 обособени позиции;
  • Сключване на рамкови споразумения за избор на изпълнител за застраховане на имущество на Министерство на здравеопазването и персонала на ЦСМП;
 • Участвахме в подготовката за провеждане на дискусии по хоризонтални въпроси и с приоритетен за страната характер в рамките на ЕС с основни теми: координация в рамките на ЕС във връзка с пандемията от COVID-19; препоръчителните документи на Съюза за мерки по границите и пътувания в условията на пандемия; международен пандемичен договор; досиетата за оценка на здравните технологии и европейския дигитален COVID сертификат, законодателния пакет за създаване на Европейски здравен съюз; споделянето на ваксини; стимулиране на подготвеността и капацитета за отговор на бъдещи пандемии и др.;
 • Приоритетно и ежеседмично изготвяхме указания за политическите формати COREPER I и COREPER II (съответно заместник постоянен представител и постоянен представител в ППРБЕС), както и указания във връзка с ежеседмичното провеждане на кръгла маса на Интегрирани договорености за отговор на политически кризи (IPCR, ниво Аташета). Дейността е свързана със защита на националния интерес и отстояването му във всички формати на равнище ЕС;
 • В рамките на Словенското председателство  на Съвета на ЕС продължихме работата по четирите нови междуинституционални досиета: 1. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия; 2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, 3. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и отмяна на Решение № 1082/2013/EС; 4. Предложение за Регламент на Съвета за рамка от мерки за гарантиране снабдяването с кризисни мерки за медицинско противодействие в случай на спешна здравна ситуация на европейско равнище;
 • Продължихме работата по изпълнение на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване, с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията;
 • По време на Словенското председателство на ЕС за отчетния период бяха проведени две заседания на Съвет EPSCO, формат „Здравеопазване“. България предостави информация за тенденциите на развитие на пандемията, хода на ваксинацията и предприетите мерки, необходимостта от отчитане на реалните потребности  на държавите членки на ЕС от медицински мерки за противодействие. Тази дейност изискваше цялостна подготовка на национална позиция и защита на националните компетенции по определяне функционирането на здравната система по всички законодателни и незаконодателни досиета;
 • Значителна част от темите, касаещи пандемията, са с хоризонтален характер и касаят частично компетенциите на различни ресорни министерства, като налагат сложна и тясна координация с различни министерства. В резултат, успешно мотивирахме и аргументирахме позиции по различни теми, касаещи частично интересите на други ведомства в страната;
 • Продължихме активната координация на сътрудничеството на МЗ с Регионалния офис на СЗО за Европа при изпълнението на дейностите от двугодишните споразумения за сътрудничество;
 • Подготвени и координирани бяха участията на представителя на България в 29-тата сесия на Постоянния комитет на Регионалния комитет на СЗО за Европа в регулярните заседания на регионалната подгрупа по финансиране, както  и заседанията на регионалната подгрупа по преглед на работата на СЗО със страните;
 • Участвахме в подготовката на българската делегация в 71-та сесия на Регионалния комитет на СЗО за Европа в средата на м. септември 2021 г. Българската делегация участва по темите от дневния ред, свързани с мерките за справяне с пандемията от COVID-19, с фокус върху дигиталната трансформация в здравния сектор, оптимизиране на работата на СЗО с държавите членки. В качеството си на член на Постоянния комитет, представителят на България се включи в панел за обсъждане на разработване на стратегически документ за работа със страните;
 • Координирахме подготовката за участие на българската делегация в Деветата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, 8 – 13 ноември 2021 г. във виртуален формат;
 • Координирахме подготовка по две предложени номинации от страна на България за годишни награди на СЗО за постижения в областта на здравеопазването: на Българския червен кръст - за принос в областта на здравеопазването за възрастни хора; на Националната мрежа на здравните медиатори - за принос и отлична служба в областта на семейното здраве;
 • Подготвихме участие на българската делегация в Специалната сесия на Световна здравна асамблея в периода 29 ноември - 1 декември 2021 г. на тема „Отчитане на ползите от разработването на конвенция, споразумение или друг международен инструмент на Световната здравна организация (СЗО) относно готовността за пандемия и реакция с оглед  създаването на междуправителствен процес за изготвяне и договаряне на такава конвенция, споразумение или друг международен инструмент за готовност и реакция при пандемия, предвид доклада на Работната група за засилване на готовността и реакцията на СЗО при извънредни здравни ситуации“;

Дейности по линия на Съвета на Европа:

 • През отчетния период продължихме координирането и търсене на възможности  за присъединяване за Република България към Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на човешки органи. Съвместно с Министерство на правосъдието обсъдихме възможностите за последващите стъпки след присъединяване на страната ни към Конвенцията;
 • Предприехме мерки за предотвратяване унищожаването на значително количество дози ваксини срещу COVID-19 чрез участие в преговорния процес по дарение и препродажба на дози ваксини на нуждаещи се държави по реда на Закона за международните договори на Република България. Участвахме в процеса по споделяне на ваксини (дарение или препродажба) с Кралство Бутан, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Кралство Норвегия и Бангладеш на всички нива за изпълнение (вътрешноведомствено, междуведомствено и ратификация от Народното събрание). Подготвихме споразумения за дарения на ваксини за Босна и Херцеговина, Ислямска република Иран и Уганда, която към момента на отчитане не е приключила;
 • Участвахме в заседание на Координационния комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и подготовката на Плана за действие за нейното изпълнение за периода 2022 – 2024г.;
 • Своевременно предприехме действия за осигуряване на необходимите количества на лекарства за лечение на COVID-19: Сключихме  нов договор за доставка на 30 000 флакона от лекарствения продукт INN Remdesivir. Ежеседмично се извършва разпределение към лечебните заведения за болнична помощ в страната на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), показан за лечение на хоспитализирани пациенти с COVID-19. Направихме възможното за осигуряване на нови видове лекарства за лечение на COVID-19, оценявани от Европейската агенция по лекарствата и получили разрешение за употреба или одобрение за спешна употреба: моноклонални антитела – сключени договори за доставка на комбинацията Casirivimab and Imdevimab и на Regkirona (INN Regdanvimab);
 • Извършихме разпределение на лекарствения продукт Regkirona (INN Regdanvimab) до лечебните заведения в страната, антивирусни средства за перорална терапия – предстои сключване на договор за доставка на Molnupiravir, заявено участие в съвместна обществена поръчка на Европейската комисия за доставка протеазeн инхибитор Paxlovid;
 • Финализирахме първата процедура по реда на чл. 262, ал. 14 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за сключване на рамкови споразумения с притежателите на разрешение за употреба за лекарствените продукти, заплащани от бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ) по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – ХИВ/СПИН, туберкулоза, включени в Позитивния лекарствен списък и единствени в групата на съответното международно непатентно наименование относно максималната стойност, до която съответният лекарствен продукт може да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки, с което е постигнато спестяване на разходите на МЗ за централна доставка на лекарства за лечение на ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Подготвихме документация за доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2022 г., отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • Продължава процесът по осигуряване на достъп до лечение с лекарствени продукти, които се явяват за конкретен пациент единствена терапевтична алтернатива чрез включването им в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тези лекарствени продукти са разрешени за употреба, но нямат утвърдена цена в страната и съответно не се разпространяват на българския фармацевтичен пазар. По този начин е осигурена възможност за достъп до лечение с лекарствени продукти използвани в педиатричната, анестезиологичната практика за лечение на инфекциозни заболявания и други;
 • Проведени бяха две заседания на Националният съвет по наркотичните вещества, като се прие Годишния доклад на България по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите;
 • Изготвихме и изпратихме до Международния съвет за контрол на наркотиците на ООН два тримесечни статистически отчета за внос и износ на наркотични вещества и психотропни субстанции за трето тримесечие на 2021 г.;
 • През отчетния период успяхме да доразвием Националната здравна информационна система. Съвместно с разработчиците работихме по следните модули:
  • Модул е-рецепти. До настоящия момент са издадени 9 022 274 електронни рецепти, от които напълно или частично са изпълнени 8 220 270. В паралел с модула е пусната в експлоатация и електронната рецептурна книжка. Тя замества изцяло хартиената рецептурна книжка на пациентите. Така гражданите не се налага да купуват хартиена книжка, да чакат при РЗОК за заверка и да я представят във всяка аптека за отпускане на необходимите им медикаменти;
  • Модул е-направление. До настоящия момент са издадени 211 603 електронни направления, от които 172 390 са изпълнени;
  • Модул е – имунизации. Модулът е фокусиран върху ваксините поставени срещу COVID-19. Използвайки този модул, Министерство на здравеопазването има възможност да следи ваксинацията в Р България и изпълнението на Националния ваксинационен план. До настоящия момент са поставени 3 400 750 ваксини, а за периода от 16.09.2021 г. до настоящия момент - 991 358. Общият брой на регистрираните ваксинационни центрове е 3 600;
  • Модул е - преглед. Разработеният модул позволява при провеждането на преглед или консултация от лекар или лекар - специалист информацията да бъде изпратена към НЗИС в реално време и съответно съхранена в пациентското досие. След синхронизацията с предвидената нормативна база, модулът ще бъде въведен в експлоатация;
  • Административен и справочен модул. Справочният модул текущо се допълва с нови справки, като към настоящия момент са реализирани над 60 справки, насочени главно към разпространението на COVID19 и начинът на протичане на ваксинационната кампания;
 • Успяхме да доразвием Националния регистър за борба с COVID19. В посочения период бяха разработени допълнителни възможности за получаване на информация и графики, публикувани на сайта coronavirus.bg, внасящи по-голяма прозрачност и яснота. Допълнително бяха създадени справки за Министерство на образованието, необходими за проследяване процеса по карантиниране, диагностициране и ваксиниране на работещите в сферата на образованието;
 • Беше създаден Цифров COVID сертификат, удостоверение за преболедувал и удостоверение за наличие на антитела. България бе една от първите държави, успяла да се интегрира  успешно с Европейската система за издаване на Цифров COVID сертификат;
 • Към създаденото Мобилно приложение COVID CHECK BG беше създадена възможност за проверка и на удостоверение за преболедувал и удостоверение за наличие на антитела; 
 • Общият брой на издадените сертификати и удостоверения през Националната здравно-информационна система (НЗИС) е над 5.4 млн. документа. Близо 2.5 млн. сертификата и удостоверения са генерирани само за периода от 19 октомври 2021 г. до днес, когато бяха въведени противоепидемичните мерки, изискващи сертификат за достъп до обществени места;
 • Проведохме томбола за ваксинирани лица, излъчвана в ефира на БНТ, с цел стимулиране на ваксинационния процес;
 • Осигурихме излъчването на 2 клипа за ваксинацията, дарени на МЗ от Ротари клуб;
 • Разпространихме два броя 2D анимирани клипа за ваксинацията, изработени от БНТ;
 • МЗ участва в кампания с призив за ваксиниране срещу  COVID-19 чрез постери, монтирани в светещи кутии тип Ситилайт, поставени на множество спирки на градския транспорт в 7 големи града в страната;
 • Във въведения през предходния ни мандат единен национален КОЛ-център, към който гражданите могат да отправят запитванията си по здравни теми, наехме двама лекари инфекционисти, които да отговарят на въпроси на граждани по проблеми, свързани с възможностите за ваксинация, актуалните противоепидемични мерки спрямо ваксинираните и неваксинираните лица; същността и особеностите на процеса по ваксиниране срещу Ковид-19 и показанията за ваксиниране; особености на отделните видове ваксини, одобрени за прилагане от Европейския съюз, срока им на годност, начина им на приложение и действие; отражението на ваксините върху човешкия организъм;  възможните нежелани реакции след имунизация; рискови групи, приоритетно ваксиниране, абсолютни и относителни противопоказания за ваксинация при наличие на заболявания и др.;
 • Проведохме заседание на Обществения съвет по ваксинация;
 • Организирахме публична ваксинация на част от екипа на МЗ с цел популяризиране поставянето на бустерна доза от ваксините срещу COVID-19;
 • Организирахме пресконференция за представяне на  проекта FAST HEROES 112;
 • Организирахме множество пресконференции с участието на представители на политическото ръководство на МЗ и водещи експерти в страната по актуални теми;

            През отчетния период разработихме и бяха публикувани в Държавен вестник следните нормативни актове:

 • С промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса  въведохме пакет за осигуряване на здравни грижи от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти, осъществявани в дома на детето до 14 дни след изписване от болница. Дейностите включват здравно-информационни и промотивни дейности за подобряване на знанията и уменията на лицата, полагащи грижи за детето в дома му по отношение укрепване и подобряване на здравето на детето, кърмене и здравословно хранене, здравословна среда и хигиенен режим за отглеждане и закаляване на детето. С промените се премахва и възрастовото ограничение за ползване на възможността за провеждане на дентално лечение под обща анестезия, като тази възможност ще се ползва след преглед от психиатър със заключение за диагноза за психично заболяване и необходимост от обща анестезия за провеждане на денталното лечение при всички лица, независимо от възрастта им;
 • С цел оптимизиране процеса по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата и облекчаване на условията за специализация на лекарите, работещи в COVID структури, изготвихме и са приети две изменения в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Очакваният резултат е създаване на условия за обучаване на по-голям брой специализанти на места, финансирани от държавата, което от своя страна ще подпомогне задоволяване в по-голяма степен на потребностите на населението от специалисти, както и създаване на условия за привличане на повече млади лекари в структурите, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19;
 • Направихме промени в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Измененията въвеждат в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/367 на Комисията от 4 март 2020 година за изменение на приложение III към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с установяването на методи за оценка на вредните въздействия на шума в околната среда (OB, L 67 от 05.03.2020 г.) (обн., ДВ, бр. 100, 03.11.2021 г.);
 •  С извършеното от нас изменение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обнародвано в ДВ, бр. 94 от 2021 г., се удължи срокът за режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена бяла рецепта. Очакваният резултат от промяната е осигуряване на сигурен достъп на българските пациенти и наличие на лекарствения пазар на безопасни и ефективни лекарствени продукти, съдържащи трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества;
 • Променихме Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (обн., ДВ бр. 99 от 26.11.2021 г.);
 • Осъвременихме Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти, обнародвана в ДВ, бр. 82 от 2021 г. ;
 • Извършихме допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, обнародвана в ДВ, бр. 79 от 2021 г. С допълнението се предвижда лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, да продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението. С извършената промяна се цели въвеждането на непротиворечива и напълно съответстваща на закона подзаконова нормативна уредба, която не поставя пречки и неясноти на подзаконово ниво за спазването на законовата норма;
 • Изготвихме Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Целта на предложените промени е да се постигне по-висока разходна ефективност на бюджета на НЗОК чрез извършването на анализ на бюджетното въздействие при включването на нови групи медицински изделия в ежегодната спецификация, която е началният етап от процедурата по определяне на стойността на заплащане на медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК;
 • Изготвихме нова Наредба № 12 от 10.11.2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни;
 • Изготвихме нова Наредба №13 от 06.12.2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването;

През отчетния период предприехме действия по изготвяне, изменение и допълнение на  следните нормативни актове:

 • Разработихме проект на медицински стандарт „Здравни грижи“, с който се предвижда да се регламентират изисквания по отношение на квалификацията на медицинските специалисти, предоставящи здравни грижи, организацията на здравните грижи и вътрешните и външни взаимодействия на специалистите по здравни грижи, изисквания към резултата от предоставените здравни грижи, изисквания за минимална обезпеченост със специалисти по здравни грижи в различните структури в системата на здравеопазването, документирането и отчета на здравните грижи; 
 • За обществено обсъждане публикувахме проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Предложените промени касаят въвеждането на новата класификационна система на медицинските процедури; включване на нови диагностични методи в пакета дейности, гарантиран от НЗОК по медицинските специалности „Клинична лаборатория“ и „Вирусология“. Промените предвиждат и създаване на условия за провеждане на високоспециализирани образни изследвания при деца с анестезия, с цел подобряване на условията за ранна диагностика на редица тежки заболявания в тази възрастова група; създаване на възможности за изпълнение и в условията на извънболничната помощ на редица амбулаторни процедури; създаване на възможности за по-добра координация във връзка с проследяване състоянието на пациенти с тежки мозъчни увреждания, с цел осигуряване на оптимални условия за развитие на трансплантациите в страната;
 • Подготвихме и е прието Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. С промените се гарантират правата на българските граждани за ползване на медицински услуги както за задължително здравноосигурени лица, така и при ползване на медицинска помощ, заплатена от други източници - договори, други случаи на лечение на пациенти срещу заплащане извън заплащането от НЗОК. Прецизирани са текстовете, свързани със  задължението на лекуващите лекари да издават амбулаторен лист и направление за хоспитализация, независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в обхвата на здравното осигуряване или медицинска помощ, която се заплаща от друг източник. Предложени са и промени, с които се цели оптимизация на дейностите, свързани с организацията на листите за планова хоспитализация в лечебните заведения; 
 • За обществено обсъждане публикувахме проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването с цел утвърждаване само на една изпитна комисия за държавен изпит по всяка специалност;
 • За обществено обсъждане публикувахме Кодекс за професионална етика на специалистите по зъботехника, с който се регламентират общите етични правила за упражняване на професията на зъботехниците, представя се дейността, професионалните права и задълженията на зъботехниците, регулират се взаимоотношенията с лекарите по дентална медицина и отношенията между членовете на съсловието;
 • С цел транспониране на Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове  за обществено обсъждане публикувахме проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите;
 • Изготвихме проект за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. С промяната се отчитат актуалните нива на средния разход за съответните дейности, като стойността на субсидията по отделни дейности е или на досегашните нива, или е завишена. Предложихме увеличение на стойността за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим на работа и оказване на консултативна помощ за оказване на спешна медицинска помощ и за медицинската експертиза, осъществявана от ТЕЛК, като се въвежда и диференцирано заплащане за тази дейност, обвързано с качеството на работа на комисиите;
 • Изготвихме проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури. Целта е актуализация на Приложение № 1а от наредбата, определящо класификационната система на медицинските процедури, както и добавяне в Приложение № 1 на кодовете на заболяванията, свързани с инфекцията от новия коронавирус SARS-CoV-2;
 • Изготвихме промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) с цел оптимизиране и повишаване ефективността в работата на ИАМН и създаване на организационна структура, която в по-висока степен да обслужва комплексната надзорна функция на агенцията с акцент върху контрола и качеството както на предоставяната медицинска помощ, така и на работата на самата агенция;
 • В ход е работата по изготвяне на проект на Наредба за формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация, която се явява основен нормативен акт за практическата медицина, но нейното изготвяне е отлагано с десетилетия;
 • Съвместно със съсловните организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите се работи по съгласуване на финалните текстове на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно;
 • Изготвихме промяна на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, с цел прецизиране на изискванията за приемането на децата в детските градини, както и при завръщането им в детските градини след по-продължително отсъствие. Предложихме да се премахне неефективното, от гледна точка на противоепидемичен контрол, изискване да се представя медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето, посещаващо детска градина. Вместо това се въвежда изискване да се представя медицинска бележка от лекар, че детето, посещаващо детска градина, е клинично здраво, само в случаите когато е преболедувало заразна болест или е било контактно на заразно болен, което е обективният начин за осъществяване на противоепидемичен филтър в детските градини; Проектът е качен за обществено обсъждане;
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г. С промяната се поставят под контрол нови тридесет и три вещества чрез включването им в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“;
 • Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Очакваните резултати от предложените промени са свързани с повишаване качеството на услугите и ефективността на програмите за психосоциална рехабилитация;
 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и  възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК - Целта на предлаганата промяна е да се увеличи заплащането на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти за домашно лечение (аптеки) от 2 лв./2,20 лв. на 4 лв. за всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и, чието ниво на заплащане е 100 на сто;
 • Изготвихме проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, който предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане. С предложения проект се предвижда увеличение на стойностите, които МЗ заплаща за определени дейности, извън обхвата на ЗЗО;
 • Изготвихме проект на ПМС за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ)  на Световната здравна организация (СЗО), който е внесен за одобрение в Министерския съвет;
 • Разработихме проект на приоритет „Здравеопазване“ по проекта на Национален план за действие по Националната стратегия на Р България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.;
 • Изготвихме проект на споразумение между Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието във връзка с изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2021-2025г.”, „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България, 2021-2025 г.” и „Националната програма за превенция и контрол на вируси хепатити в Република България, 2021-2025 г.”;
 •  Изготвихме проект за изменение на Наредба № 1/19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори. С проекта на наредбата се предлага облекчаване отчитането на здравните медиатори, чрез уеб базирана информационна система;
 • Изготвихме проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
 • Променихме Правилата за определяне на размера на сумите, заплащани от Министерството на здравеопазването за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка. С промяната е разширен кръгът на правоимащите лица и е променен механизмът за изчисляване на възнаграждението, с оглед получаване на по-голям размер допълнително възнаграждение от служителите, спрямо общото отработено време за съответния месец;
 • Във връзка с ПМС № 379/2021 г. изготвихме 197 договора с лечебни заведения за болнична помощ за предоставяне на допълнителни финансови средства в общ размер на 10 млн. лв. за поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка чрез гарантиране провеждането на кислородолечение на всички нуждаещи се пациенти;
 • Изготвихме разчети за разпределението на финансовия ресурс, отчетна форма с указания за попълването ѝ и образец на договор по реда на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащане на разходите на лечебните заведения;

През отчетния период изготвихме и следните нормативни документи:

 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване закупуването на 10 000 дози от ваксината, произведена от Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA, съгласно  Споразумението за предварителна покупка (АРА) за разработването, производството, възможностите за закупуване и доставката на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите – членки на ЕС, сключено между Европейската комисия и производителите на лекарства – Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA (SANTE/2020/C3/042-SI2.834667);
 • Постановление № 311 на Министерския съвет от 29 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 38 880 000 лв., с цел закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19;
 • Постановление № 330 на Министерския съвет от 14 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 19 000 000 лв., с цел осигуряване на необходимите средства за заплащане на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал на изпълнителите на медицинска помощ, пряко зает с дейности по отношение на пациенти с COVID-19 и за поставяне на ваксини срещу COVID-19;
 • Постановление № 343 на Министерския съвет от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 7 269 800 лв., с цел осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19;
 • Постановление № 360 на Министерския съвет от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 12 500 000 лв., с цел създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти;
 • Постановление № 361 на Министерския съвет от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 38 600 000 лв., с цел осигуряване на необходимите средства за заплащане на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал на изпълнителите на медицинска помощ, пряко зает с дейности по отношение на пациенти с COVID-19 и за поставяне на ваксини срещу COVID-19;
 • Постановление № 362 на Министерския съвет от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 13 000 000 лв. за закупуване на бързи антигенни тестове за откриване на SARS-CoV-2 за изследване на ученици от начален етап;
 • Постановление № 372 на Министерския съвет от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 46 474 600 лв. за закупуване на ваксини срещу COVID-19;
 • Постановление № 374 на Министерския съвет от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 24 300 000 лв., с цел закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19;
 • Постановление № 379 на Министерския съвет от 11 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 10 000 000 лв. за субсидии на лечебните заведения за болнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 във връзка с повишените разходи за кислородолечение;
 • Постановление № 414 на Министерския съвет от 01 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 61 011 200 лв., с цел осигуряване на необходимите средства за заплащане на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал на изпълнителите на медицинска помощ, пряко зает с дейности по отношение на пациенти с COVID-19 и за поставяне на ваксини срещу COVID-19;
 • Постановление № 406 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването във връзка с предстоящо сключване на договори за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 Molnupiravir, Regdanvimab и Anakinra;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България, 2021-2025 г.;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване закупуването на количества от ваксината, произведена от Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за приемане за сведение на Годишен доклад за 2019 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижими имоти, собственост на МБАЛ "РАХИЛА АНГЕЛОВА" АД, гр. Перник;
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
 • Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване и подписване от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на човешки органи, при условие на последваща ратификация;
 • Проект на Решение на Министерски съвет за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право – право на надстрояване и пристрояване върху част от имот – публична държавна собственост, с идентификатор 68134.1001.887, находящ се в гр. София, ул. „Георги Софийски“ №3, в полза на „КОМАК МЕДИКАЛ“ООД;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 129 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, изменено с Решение № 422 на Министерския съвет от 2021 г.;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване сключването на договор за осигуряване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir);
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекти на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, Споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина, Тристранно споразумение за покупка между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно администрирането и координирането на препродажбата на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH и Споразумение за препродажба между Република България и Босна и Херцеговина, като основа за водене на преговори;
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.;
 • Проект на Решение на Министерския съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. – от 01.12.2021 г до 31.03.2022 г.
Сподели в: