Върни се горе

Ежегодно в света се регистрират около 10 милиона смъртни случая при деца под 5 годишна възраст. Средно една четвърт от тях са от заболявания, за които съществува сигурно предпазване чрез ваксиниране. Всяка проведена имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, морбили спасява човешки живот.

През настоящия 21-ви век всяко дете има правото да живее без опасността от заразни болести, от които може да се предпази чрез ваксиниране. Имунизациите са една от най-рентабилните налични здравни интервенции, които спасяват ежегодно милиони хора от заболяване, инвалидизиране и смърт. На разположение са ефективни и надеждни ваксини срещу повече от 20 тежки заразни болести и много обещаващи нови ваксини са в процес на разработка. Добре функциониращите имунизационни системи са от особено значение за реализиране на една от целите на ООН за хилядолетието -  намаляване на детската смъртност.

Отчитайки водещата роля на ваксините и имунизациите в намаляване на детската смъртност, Световната Здравна Организация (СЗО) съвместно с УНИЦЕФ изпълнява Глобална Имунизационна Стратегия, която включва повишаване на  имунизационния обхват чрез насочване на общественото внимание към важността на имунизациите и организиране на различни активности сред рискови групи от населението.

Организирането на имунизационни седмици стартира през 2003 г. в Северна и Южна Америка и има за основна цел повишаване съзнанието на обществото към важността на имунопрофилактиката. Едновременно с това инициативата се използва за допълване на имунизационния статус на трудно достъпните и маргинализираните групи от обществото чрез провеждане на имунизационни кампании срещу отделни заболявания.

През 2006 г. се провежда първата Европейска имунизационна седмица (ЕИС), в която участват 23 държави. Основната цел е същата - повишаване  информираността на населението и привличане на общественото внимание върху значението на имунизацията чрез изготвяне и разпространение на информационни материали, провеждане на обучителни курсове, конференции, семинари, пресконференции, състезания на здравна тематика и др.

От 2008 г. Европейския Съюз подкрепя официално инициативата ЕИС, както и ключовите послания:

  • Имунизацията спасява живот
  • Правото на имунизация е основно право на всяко дете, но то не винаги е достижимо
  • Взривовете от заразни болести представляват заплаха за общественото здраве
  • Заразните болести все още са смъртоносни, но те могат да бъдат контролирани чрез имунизации и премахнати
  • Имунизацията е най-ефективното във финансово отношение съвременно достижение на медицинската наука
  • Здравето на децата зависи от способността на здравните системи да осигуряват безопасни, ефективни и достъпни имунизации

Усилията трябва да се насочат към създаване на възможност всяко дете да бъде имунизирано чрез улесняване на достъпа до здравните структури, които предоставят тази услуга, осигуряване на безплатно имунизиране за социално слабите и трудно достъпните групи от населението, предоставяне на необходимата научна информация и обучение на медицинския персонал, извършващ имунизациите и широка обществена, включително медийна подкрепа. Имунизациите трябва да се превърнат в рутинен и непрекъснат процес, защото само тогава ползата от тях е не само за отделния индивид, предпазен от опасно заразно заболяване, а и за цялото общество. Имунизирането е високо специализирана дейност, към която всяка държава трябва да подходи отговорно и съобразно собствената ситуация да осигури максимално добра среда за развитие на имунопрофилактиката и за достигане на водещите имунизационни практики, снабдяването с качествени ваксини, изграждането на система за мониторинг на имунизациите и на хладилната верига и т.н.

Ангажираността на всеки родител към здравето на собственото му дете и компетентността на медицинската общественост по проблемите на имунопрофилактиката са от основно значение за поддържане на достатъчно високо имунизационно покритие при всички ваксинопредотвратими заболявания, включени в Националния имунизационен календар. Обществото не бива да забравя, че липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно на мащабно прилаганата имунопрофилактика през последните 50 и повече години. Всяко снижаване в имунизационния обхват води неминуемо до възникването на заболявания.

ЕИС 2015 се фокусира върху необходимостта от подновяване на политическата, професионалната и личната ангажираност с проблемите на имунизациите, като  примери за нови политики и инициативи ще илюстрират иновативни начини за справяне с основните фактори, влияещи върху решенията за провеждане на имунизации: удовлетвореност, доверие, възможност, достъп. През 2015 г. ЕИС за пореден път ще се проведе едновременно със Световната имунизационна седмица. В България не са предвидени специални инициативи.

Повече информация можете да намерите:

Сподели в: