Върни се горе

От днес, 1 април 2019 г., функциите и дейността на закрития Център „Фонд за лечение на деца“ и дейностите от компетентността на министъра на здравеопазването по издаване на  разрешение за лечение на български граждани в чужбина след становище на Комисията за лечение в чужбина се поемат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Правата на българските граждани за ползване на лечението, заплащано до 31 март 2019 г. включително от Център „Фонд за лечение на деца“ (в страната и чужбина) и Министерството на здравеопазването (в чужбина) се запазват. Обхватът на лечението, както и редът за неговото одобряване, ползване и заплащане са регламентирани в Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.).

Занапред одобряването на лечението ще се извършва от НЗОК. Същото ще се заплаща от НЗОК за сметка на средства от трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването. Министерството на здравеопазването ще превежда на НЗОК ежемесечно средства чрез трансфер, включително и за разплащане на задължения на ЦФЛД и Министерството на здравеопазването, налични към 31 март 2019 г. Средствата са в рамките на утвърдените средства по чл. 1, ал. 1, ред 3.5 и ред 3.6  от ЗБНЗОК за 2019 г.

В сградата на Централното управление на НЗОК, на ул. „Кричим“ № 1 в град София, е обособена приемна за гражданите, където както родителите на малките пациенти, така и лицата над 18-годишна възраст ще могат да бъдат консултирани от експерти на институцията.

Приемното време за граждани по въпросите на „Свободно движение на хора” – европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване, е всеки работен ден в интервала от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 15.30 ч.

Всички заявления за лечение в чужбина, които досега се подаваха до Център “Фонд за лечение на деца“ и до Министерството на здравеопазването и Комисията за лечение в чужбина вече ще се подават до НЗОК.

За разглеждането на заявленията в НЗОК са създадени две специализирани комисии. Освен заявленията, които ще се подават занапред, тези комисии ще разгледат и заявленията, които са прехвърлени от Център „Фонд за лечение на деца“ и Министерството на здравеопазването към НЗОК. Това са всички заявления, подадени до 31 март 2019 г. включително, по които все още няма решение или не е изтекъл срока на подписания с лицето договор.

Лицата, които са подали заявления до Център „Фонд за лечение на деца“ и Министерството на здравеопазването до 31 март 2019 г. включително не трябва да подават нови заявления в НЗОК.

На сайта на НЗОК – www.nhif.bg, линк „Услуги за граждани“, подрубрика „Лечение в България и чужбина“ е публикувана информация за документите, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за лечение. Всеки ще може да се запознае с нормативната база, въз основа на която действат двете комисии в НЗОК, както и да проследява движението на заявлението си.

Освен на портала на НЗОК, гражданите могат да получават информация за лечение в България и в чужбина и на тел. 02 9659 193.

 

 

 

 

Сподели в: