Върни се горе

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова са определени ресорите на заместник-министрите.

            Проф. Иван Миланов осъществява координация и контрол  върху дейностите по разработване на Националната здравна стратегия, преструктурирането на здравния сектор, както и разработването и изпълнение на медицинските стандарти и други нормативни актове, свързани с медицинското обслужване на населението. В неговите компетенции са също и националните и регионални здравни стратегии, програми и проекти в областта на медицинските дейности, медицинското образование и следдипломното обучение. Заместник-министър Миланов ще контролира акредитацията на лечебните заведения, разрешенията за лечебна дейност  и медицинската експертиза на работоспособността. В неговия ресор са и проверките на медицинското обслужване на пациентите, медицинското образование и следдипломното обучение.

            Заместник-министър Гергана Павлова осъществява координация и контрол върху дейностите в областта на националната лекарствена политика и медицинските изделия. Тя ще осъществява взаимодействието с НЗОК по въпросите на лекарствените продукти и медицинските изделия. В нейните компетенции е планирането и осигуряването на лекарствени продукти за лечебните заведения, както и подготовката на нормативни актове, свързани с регулацията на лекарствените продукти и медицинските изделия. В ресора й са включени също изпълнението на национални и регионални здравни стратегии, програми и проекти в областта на лекарствената политика, както и определянето на национални консултанти в областта на лекарствената регулация и тяхната работа. Заместник-министър Павлова ще контролира извършването на проверки, свързани с лекарствените продукти и медицинските изделия. Тя ще  координира и контролира дейностите по държавния здравен контрол в областта на надзора на заразните болести и ще утвърждава максималните количества упойващи и психотропни вещества по чл. 54, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 

            Заместник-министър Десислава Димитрова осъществява координация и контрол в областта на разработване и изпълнение на програми в областта на общественото здраве, безопасността на храните, условията на труд. Тя ще отговаря и за изпълнението на националните и регионални здравни стратегии, проекти и програми в областта на общественото здраве. В ресора и са включени също профилактиката на болестите и промоцията на здравето, превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Тя ще отговаря за държавния здравен контрол в тези сфери, както и за радиационния контрол. В компетенциите на заместник-министър Димитрова   са  също профилактиката, опазване  и възстановяване здравето на гражданите в районите с повишен здравен риск.  Тя ще контролира преструктурирането на здравния сектор в областта на общественото здраве, разработването и управлението на проекти и програми в областта на здравеопазването, финансирани от фондовете на ЕС, международни финансови институции и донори. Сфера на отговорност на заместник.министър Димитрова е и разработването и изпълнението на концепция и програми за електронно здравеопазване.

Сподели в: